Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na domy opieki – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych POWER

Ogłoszono nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Nabór przeznaczony jest dla placówek medycznych – Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnychPula naboru, to 40 mln zł. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie założenia Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM). Nabór wniosków rozpoczyna się 31 sierpnia 2015 roku i potrwa do 30 października.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

 

Dla kogo dofinansowanie w ramach działania 5.2?

 • placówki medyczne prowadzące działalność leczniczą,
 • placówki medyczne mające w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie podpisany kontrakt z wojewódzkim NFZ o świadczenie usług zdrowotnych,
 • placówki medyczne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia przynajmniej od 1 stycznia 2012 r.,
 • placówki medyczne, które będą funkcjonować przynajmniej przez 3 lata po zakończeniu trwania projektu.

Przykładowi Beneficjenci – Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, szpitale.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 5.2?

Głównym celem działania 5.2 jest wzrost jakości i organizacji w systemie służby zdrowia oraz dostęp do usług zdrowotnych.

 • Dofinansowanie będzie udzielane placówkom medycznym na zakładanie  dziennych domów opieki medycznej, które zapewnią pomoc medyczną osobom niesamodzielnym w szczególności dla osób starszych.

btn_wyslij_zapytanie

 

 • Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) – jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej). W DDOM zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. DDOM może być prowadzony przez podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Okres realizacji projektu – nie krótszy niż 24 miesiące ( w tym okres udzielania świadczeń nie krótszy niż 18 miesięcy).

Jakie projekty są wykluczone?

 • projekty, w których placówka medyczna posiada zobowiązania publicznoprawne z tytułu ZUS, PFRON, podatków i inne,
 • placówka medyczna, która w ciągu ostatnich 3 lat dopuściła się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • placówka medyczna, która była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych.

 

Koszty kwalifikowalne działania 5.2

Koszty bezpośrednie:

 • zakup sprzętu medycznego oraz przystosowanie pomieszczeń bezpośrednio przeznaczonych na DDOM,
 • prowadzenie DDOM w szczególności dotyczy sfinansowania świadczenia usług pielęgniarskich, opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
 • edukacja skierowana do rodziny i opiekunów pacjenta w zakresie kontynuacji leczenia osoby niesamodzielnej.

 

Koszty pośrednie:

 • koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy, m.in.:
  • koszty koordynatora lub kierownika projektu,
  • koszty zarządu,
  • koszty personelu obsługowego,
  • koszty obsługi księgowej,
  • koszty utrzymania powierzchni biurowych,
  • amortyzacja, najem lub zakup aktywów,
  • opłaty za energię,
  • koszty ochrony,
  • koszty sprzątania.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania działania 5.2

 • Pula środków – 40 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln zł,
 • Wielkość dofinansowania – w zależności od rodzaju pomocy:
  • poziom dofinansowania projektu to 97%, w tym ze środków unijnych 84,28%.
  • koszty pośrednie są rozliczane ryczałtowo:
   • 25% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
   • 20% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie.
 • Wydatki w ramach cross‐financingu (1/ zakupu nieruchomości, 2/ zakupu infrastruktury – elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości oraz 3/ dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo‐wykończeniowe) budynków i pomieszczeń – nie mogą przekroczyć 10% kwoty środków europejskich.
 • Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross‐financingu nie mogą łącznie przekroczyć 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Proces oceny projektów w działaniu 5.2

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z wojewódzkim NFZ?
  • Czy Wnioskodawca otworzył swoją działalność przynajmniej od 1 stycznia 2012?
  • Czy Wnioskodawca określił sposób zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu trwania projektu?
 • ocena merytoryczna – panel ekspertów (rankingująca)
  • Wybór wskaźników realizacji projektu i sposobu ich pomiaru 6-10 pkt (3-5 pkt*)
  • Wybór grupy docelowej do przedstawienia właściwego celu szczegółowego 9-15 pkt
  • Trafność analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu – 3-5 pkt*
  • Spójność zadań przewidzianych w ramach realizacji projektu i opisu tych zadań- 12-20 pkt
  • Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów- 9-15 pkt
  • Opis potencjału społecznego wnioskodawcy – 9-15 pkt
  • Sposób zarządzania projektem do zakresu zadań- 3-5 pkt
  • Poprawność sporządzenia budżetu projektu- 12-20 pkt
  • KRYTERIUM PREMIUJĄCE- podmiot medyczny świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 40 pkt 

*  dla projektów, w których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł

 

 • kryteria premiujące/dodatkowe
  • Projektodawca jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – waga punktowa 40 (ocena czy spełnione całkowicie, częściowo, niespełnione)

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska 60% w kryteriach merytorycznych (w każdym z kryteriów 60%), czyli:
  • dla projektów, gdzie wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 2 mln zł – 60 pkt na 100 możliwych,
  • dla projektów, gdzie wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł – 60 pkt na 100 możliwych.
 • Projekt uzyskujący 60% punktów zostanie również oceniony pod względem kryterium premiującego – dodatkowe 40 pkt do zdobycia.

 

Kiedy składać wnioski?

 • od 31 sierpnia, do 30 października 2015 roku.


 Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

630x200-baner-resulto_2

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , ,