Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na ekologię

Program Edukacja Ekologiczna ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej i kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. W ramach celu głównego wyodrębniono: 1/ Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa, 2/ Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej, 3/ Likwidowanie skutków klęsk żywiołowych poprzez wyjazdy edukacyjno-zdrowotne dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków trwa od 30.04.2014r. do 30.05.2014r. Łączna pula alokowanych środków, to 14 500 000 zł.

W konkursie możemy wyróżnić 6 kategorii:

  • Kategoria I – Opakowania i odpady opakowaniowe.
  • Kategoria II – Prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.
  • Kategoria III – Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych.
  • Kategoria IV – Konwencja Waszyngtońska (CITES).
  • Kategoria V – Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, różnorodność biologiczna, gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.
  • Kategoria VI – Prosument – świadomy i aktywny producent i konsument energii.

Każda z kategorii obiera za główny cel upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw ekologicznych ogółu społeczeństwa, w tym szczególnie przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, konsumentów oraz młodzieży i dzieci.

Kategoria VI „Prosument”, o łącznej puli 2,5 mln zł, ma na celu rozpowszechnienie wiedzyprogramie „Prosument”, który będzie miał na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich, a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Budżet promowanego programu wyniesie 600 mln , a nabór wniosków zostanie ogłoszony w II kwartale 2014 roku.

Czytaj więcej o programie PROSUMENT.

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, OZE dnia 11.04.2014 o godz. 16:32
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*