Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na ekologię

Program Edukacja Ekologiczna ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej i kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. W ramach celu głównego wyodrębniono: 1/ Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa, 2/ Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej, 3/ Likwidowanie skutków klęsk żywiołowych poprzez wyjazdy edukacyjno-zdrowotne dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków trwa od 30.04.2014r. do 30.05.2014r. Łączna pula alokowanych środków, to 14 500 000 zł.

W konkursie możemy wyróżnić 6 kategorii:

  • Kategoria I – Opakowania i odpady opakowaniowe.
  • Kategoria II – Prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.
  • Kategoria III – Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych.
  • Kategoria IV – Konwencja Waszyngtońska (CITES).
  • Kategoria V – Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, różnorodność biologiczna, gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.
  • Kategoria VI – Prosument – świadomy i aktywny producent i konsument energii.

Każda z kategorii obiera za główny cel upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw ekologicznych ogółu społeczeństwa, w tym szczególnie przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, konsumentów oraz młodzieży i dzieci.

Kategoria VI „Prosument”, o łącznej puli 2,5 mln zł, ma na celu rozpowszechnienie wiedzyprogramie „Prosument”, który będzie miał na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich, a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Budżet promowanego programu wyniesie 600 mln , a nabór wniosków zostanie ogłoszony w II kwartale 2014 roku.

Czytaj więcej o programie PROSUMENT.

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,