Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Aktualne dotacje na innowacje ekologiczne dla przedsiębiorstw (ekoinnowacje)

.Innowatorzy pracujący nad innowacjami  .sprzyjającymi zasobooszczędnej i .niskoemisyjnej gospodarce (ekoinnowacje, .projekty prośrodowiskowe) w .ogólnodostępnych konkursach .(regionalnych i centralnych) muszą .rywalizować z silną konkurencją z .wszystkich obszarów gospodarki. .jednak łatwiej dostępne środki. Projekty .ekologiczne efektywnie wspiera NFOŚiGW.

..

Przykład sukcesu: Solar Networks Sp. z o.o. – realizacja projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorca przeprowadził badania, rozpoczął produkcję i sprzedaż mobilnego kontenera solarnego (dodatkowo pozyskał inwestora kapitałowego).

Bardzo dobrym źródłem finansowania dotacyjnego projektów badawczych (zarówno faza badawcza jak i faza wdrożeniowa) jest konkurs Sokół z NFOŚiGW. Oprócz badań w ramach Projektu może powstać prototypowe urządzenie wykorzystujące innowacyjne rozwiązania ekologiczne.

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Przez innowacyjność rozumie się zarówno innowacyjność produktową, rozumianą jako wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań, jak i procesową, rozumianą jako wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy.

Beneficjentami mogą być Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.).

Harmonogram aplikowania: 17.02.2020r. do 29.05.2020r..

Konkurs:

– 5.12 Sokół Badania – tj. Przedsięwzięcia, które obejmują wyłącznie prace badawcze i  rozwojowe o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 3, ppkt. c) i pkt. 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz.U. 2018, poz. 87). Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Faza B+R nie może trwać dłużej niż 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

– 5.12  Sokół Wdrożenie posiadanej technologii. Poprzez wdrożenie rozumie się uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług.

Forma wsparcia:

1) dotacja (faza B+R) – mikro i małe do 80%, średnie do 70%, duże do 60% oraz niskooprocentowana pożyczka uzupełniająca do poziomu 85% wsparcia.

2) pożyczka (faza Wdrożeniowa) – do 85% kosztów kwalifikowanych,

3) inwestycja kapitałowa (faza Wdrożeniowa).

Zakres tematyczny wsparcia dotyczy poniższych krajowych inteligentnych specjalizacji:

•        Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,

•        Gospodarka o obiegu zamkniętym –woda, surowce kopalne, odpady

•         Zrównoważona energetyka,

•          Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Szczegółowe informacje o programie Sokół pod adresem link

..

Dzięki naszym usługą Klienci korzystają z finansowania zewnętrznego. Resulto ułatwia wdrażanie innowacji i postępu technologicznego – mamy również sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na wsparcie instalacji fotowoltaicznych do produkcji zielonej energii.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwój biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

dotacje na innowacje - kontakt z analitykiem

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 9.05.2019 o godz. 11:30
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*