Dotacje na innowacje i wsparcie B+R w ramach NCBiR - harmonogram konkursów w 2016 roku | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na innowacje i wsparcie B+R w ramach NCBiR – harmonogram konkursów w 2016 roku

money-1224080-m

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest jednym z ważniejszych elementów układanki mającej na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. W 2016 roku m.in. przedsiębiorcy i jednostki naukowe, będą mieli wiele szans na pozyskanie dofinansowania na badania i rozwój. Bardzo ważnym kryterium będzie przydatność / możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce gospodarczej (silne ukierunkowanie na zastosowanie w praktyce gospodarczej). Programem, który będzie najmocniej wspierał innowacje oraz B+R, jest PO Inteligentny Rozwój. Konkursy w ramach POIR będą organizowane przez pośredniczące instytucje – m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Pierwsze konkursy w ramach NCBIR zostały rozpoczęte w 2015 r. W 2016 roku będą ogłaszane kolejne nabory – kontynuacje oraz nowe konkursy. Głównym celem dofinansowania z NCBiR, jest poprawa współpracy nauki i biznesu w procesie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.

 

Harmonogram naborów na 2016 rok dla programów w ramach NCBiR

NCBiR_2016

 

 

 .

Jakie dotacje na innowacje i B+R w ramach NCBiR można pozyskać?

 

 • Biostrateg – program ma rozpocząć się w marcu 2016 r., Biostrateg będzie dofinansowywał przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe i działania związane z przygotowaniem ich wyników do wdrożenia – obejmuje on pięć obszarów badawczych , tj.: 1/ bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, 2/ racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 3/ przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, 4/ ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 5/ leśnictwo i przemysł drzewny. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 3 podmioty), z kolei min. dofinansowanie, to 10 mln zł (informacje zaczerpnięte z poprzedniego naboru)
 • TechmaStrateg – nowoczesne technologie materiałowe (konstrukcyjne, fotoniczne i nanoelektroniczne, funkcjonalne, o projektowanych właściwościach, dla magazynowania i przesyłu energii, bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich), II kwartał 2016 roku, opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych produktów, technik i technologii
 • Lider – nabór od 14 stycznia 2016 r., celem programu jest przede wszystkim wsparcie rozwoju kadry naukowej i poszerzenie kompetencji młodych naukowców – szczegóły programu.
 • Demonstrator — program trwa do końca lutego 2016 r., ale kolejny nabór zostanie uruchomiony na początku IV kwartału 2016 r. Dotacje z programu zostaną przeznaczone na projekty obejmujące wszystkie etapy tworzenia technologii — poczynając od badań naukowych, aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Dofinansowania będą przeznaczone dla przedsiębiorców, jednostek naukowych i konsorcjów. W poprzednich edycjach min. wartość dotacji wynosiła 5 mln złotych. Dotacje w ramach tego programu, otrzymało 45 Wnioskodawców, na łączną sumę ok. 420 mln zł
 • Go_Global.pl  – program ma rozpocząć się w kwietniu 2016 r., dofinansowania pomogą w starcie polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach. Beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa z branż wysokiej technologii. Na projekty będzie można otrzymać do 200 tys. zł
 • InnoCHEM – program trwa od 1 lutego do 1 marca 2016, wspiera badania naukowe, prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu chemicznego. Jest to wspólny projekt NCBR i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Budżet programu to 120 mln zł
 • InnoTEXTILE – program ma się rozpocząć w kwietniu 2016 r., wspiera badania naukowe, prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu włókienniczego. Jest to wspólny projekt NCBR i Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego (PIOT). Budżet programu to 60 mln zł
 • Działanie 1.1. (poddziałanie 1.1.1) – szybka ścieżka, działanie ma rozpocząć się w kwietniu 2016 r. (1.1.1 dla MSP – kwietniu i lipcu, 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw w październiku), działanie w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR), dofinansowywane będą projekty polegające na badaniach przemysłowych / pracach rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach. Procedura ma trwać jedynie 60 dni – od momentu złożenia wniosku, do ogłoszenia wyników
 • Działanie 4.1 (poddziałanie 4.1.1 – 4.1.4) – działanie w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR), nabory zostaną ogłoszone w 4 kwartale 2016 roku dla poddziałań 4.1.2-4.1.4, natomiast dla poddziałania 4.1.1 nabór rozpocznie się w kwietniu 2016. Dofinansowaniu podlegać będą m.in. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki – projekty realizowane przez konsorcja, których liderem będzie przedsiębiorstwo
 • Oś priorytetowa 3 – 7 programów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, NCBiR będzie instytucją pośredniczącą – 1/ 3.1 Nowe programy kształcenia (realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, nabór rozpocznie się w marcu 2016 r.), 2/  3.1 Misja uczelni (I) oraz (II) (rozwój oferty uczelni poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa – program ma rozpocząć się we lipcu i październiku 2016 r.), 3/ 3.1 Program Rozwoju Kompetencji (wzmocnienie przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, program ma rozpocząć się w kwietniu 2016 r.), 4/ 3.2 Studia doktoranckie (tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów doktoranckich, program ma rozpocząć się w grudniu 2016 r.), 5/ 3.4 Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej (organizacja kursów, szkoleń z zakresu podwyższenia kwalifikacji  z zakresu zarządzania informacją dla kadry dydaktycznej lub / oraz inwestycja w oprogramowanie, które unowocześni system administracyjny i dydaktyczny uczelni – program ma się rozpocząć we wrześniu 2016)
 • E-Pionier — program ma rozpocząć się w maju 2016 r., jest to nowy program, którego głównym celem będzie wsparcie programistów i tym samym zachęcenie ich do tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji i gospodarki. O dotacje mogą się starać zespoły interdyscyplinarne z udziałem programistów (będą mogli ubiegać się o wsparcie jako osoby fizyczne)

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.


Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2016

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2016


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 17.02.2016 o godz. 15:35
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*