Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na innowacje i wsparcie B+R w ramach NCBiR – harmonogram konkursów w 2016 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest jednym z ważniejszych elementów układanki mającej na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. W 2016 roku m.in. przedsiębiorcy i jednostki naukowe, będą mieli wiele szans na pozyskanie dofinansowania na badania i rozwój. Bardzo ważnym kryterium będzie przydatność / możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce gospodarczej (silne ukierunkowanie na zastosowanie w praktyce gospodarczej). Programem, który będzie najmocniej wspierał innowacje oraz B+R, jest PO Inteligentny Rozwój. Konkursy w ramach POIR będą organizowane przez pośredniczące instytucje – m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Pierwsze konkursy w ramach NCBIR zostały rozpoczęte w 2015 r. W 2016 roku będą ogłaszane kolejne nabory – kontynuacje oraz nowe konkursy. Głównym celem dofinansowania z NCBiR, jest poprawa współpracy nauki i biznesu w procesie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.

 

Harmonogram naborów na 2016 rok dla programów w ramach NCBiR

NCBiR_2016

 

 

 .

Jakie dotacje na innowacje i B+R w ramach NCBiR można pozyskać?

 

 • Biostrateg – program ma rozpocząć się w marcu 2016 r., Biostrateg będzie dofinansowywał przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe i działania związane z przygotowaniem ich wyników do wdrożenia – obejmuje on pięć obszarów badawczych , tj.: 1/ bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, 2/ racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 3/ przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, 4/ ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 5/ leśnictwo i przemysł drzewny. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 3 podmioty), z kolei min. dofinansowanie, to 10 mln zł (informacje zaczerpnięte z poprzedniego naboru)
 • TechmaStrateg – nowoczesne technologie materiałowe (konstrukcyjne, fotoniczne i nanoelektroniczne, funkcjonalne, o projektowanych właściwościach, dla magazynowania i przesyłu energii, bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich), II kwartał 2016 roku, opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych produktów, technik i technologii
 • Lider – nabór od 14 stycznia 2016 r., celem programu jest przede wszystkim wsparcie rozwoju kadry naukowej i poszerzenie kompetencji młodych naukowców – szczegóły programu.
 • Demonstrator — program trwa do końca lutego 2016 r., ale kolejny nabór zostanie uruchomiony na początku IV kwartału 2016 r. Dotacje z programu zostaną przeznaczone na projekty obejmujące wszystkie etapy tworzenia technologii — poczynając od badań naukowych, aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Dofinansowania będą przeznaczone dla przedsiębiorców, jednostek naukowych i konsorcjów. W poprzednich edycjach min. wartość dotacji wynosiła 5 mln złotych. Dotacje w ramach tego programu, otrzymało 45 Wnioskodawców, na łączną sumę ok. 420 mln zł
 • Go_Global.pl  – program ma rozpocząć się w kwietniu 2016 r., dofinansowania pomogą w starcie polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach. Beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa z branż wysokiej technologii. Na projekty będzie można otrzymać do 200 tys. zł
 • InnoCHEM – program trwa od 1 lutego do 1 marca 2016, wspiera badania naukowe, prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu chemicznego. Jest to wspólny projekt NCBR i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Budżet programu to 120 mln zł
 • InnoTEXTILE – program ma się rozpocząć w kwietniu 2016 r., wspiera badania naukowe, prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu włókienniczego. Jest to wspólny projekt NCBR i Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego (PIOT). Budżet programu to 60 mln zł
 • Działanie 1.1. (poddziałanie 1.1.1) – szybka ścieżka, działanie ma rozpocząć się w kwietniu 2016 r. (1.1.1 dla MSP – kwietniu i lipcu, 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw w październiku), działanie w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR), dofinansowywane będą projekty polegające na badaniach przemysłowych / pracach rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach. Procedura ma trwać jedynie 60 dni – od momentu złożenia wniosku, do ogłoszenia wyników
 • Działanie 4.1 (poddziałanie 4.1.1 – 4.1.4) – działanie w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR), nabory zostaną ogłoszone w 4 kwartale 2016 roku dla poddziałań 4.1.2-4.1.4, natomiast dla poddziałania 4.1.1 nabór rozpocznie się w kwietniu 2016. Dofinansowaniu podlegać będą m.in. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki – projekty realizowane przez konsorcja, których liderem będzie przedsiębiorstwo
 • Oś priorytetowa 3 – 7 programów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, NCBiR będzie instytucją pośredniczącą – 1/ 3.1 Nowe programy kształcenia (realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, nabór rozpocznie się w marcu 2016 r.), 2/  3.1 Misja uczelni (I) oraz (II) (rozwój oferty uczelni poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa – program ma rozpocząć się we lipcu i październiku 2016 r.), 3/ 3.1 Program Rozwoju Kompetencji (wzmocnienie przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, program ma rozpocząć się w kwietniu 2016 r.), 4/ 3.2 Studia doktoranckie (tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów doktoranckich, program ma rozpocząć się w grudniu 2016 r.), 5/ 3.4 Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej (organizacja kursów, szkoleń z zakresu podwyższenia kwalifikacji  z zakresu zarządzania informacją dla kadry dydaktycznej lub / oraz inwestycja w oprogramowanie, które unowocześni system administracyjny i dydaktyczny uczelni – program ma się rozpocząć we wrześniu 2016)
 • E-Pionier — program ma rozpocząć się w maju 2016 r., jest to nowy program, którego głównym celem będzie wsparcie programistów i tym samym zachęcenie ich do tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji i gospodarki. O dotacje mogą się starać zespoły interdyscyplinarne z udziałem programistów (będą mogli ubiegać się o wsparcie jako osoby fizyczne)

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.


Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2016

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2016


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,