Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na innowacje i wsparcie B+R w ramach NCBiR – harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest jednym z ważniejszych elementów układanki mającej na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. W 2015 roku będzie wiele szans dla przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania i na zwiększenie swojej konkurencyjności poprzez inwestycję w innowacje oraz badania i rozwój. Obszary te są szczególnie traktowane w nowej unijnej perspektywie. Jednak bardzo ważnym kryterium będzie przydatność / możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce gospodarczej (silne ukierunkowanie na zastosowanie w praktyce gospodarczej). Programem, który będzie najmocniej wspierał innowacje oraz B+R, jest PO Inteligentny Rozwój. Konkursy w ramach POIR będą organizowane przez pośredniczące instytucje – m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

btn_wyslij_zapytanie

 

Pierwszy konkurs w ramach NCBIR trwa od 2 kwietnia (poddziałanie 1.1.1), a jego pula wyniosi aż 1,6 mld złotych. Z kolei pierwsze konkursy w ramach PARP zostaną ogłoszone w lipcu, a ich łączna pula, wyniesie prawie 550 mln zł. Niektóre z programów w ramach NCBIR będzie kontynuowana, w oparciu o poprzednie lata i poprzednie założenia, jednak będą również zupełnie nowe konkursy, których do tej pory NCBiR nie oferowało. Głównym celem dofinansowania z NCBiR, jest poprawa współpracy nauki i biznesu w procesie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.

 

Czytaj więcej o harmonogramie PARP dla Inteligentny Rozwój w 2015 roku.

Harmonogram naborów na 2015 rok dla programów w ramach NCBiR

harmonogram naborow 2015 NCBR

 

 • Pełny harmonogram na 2015 rok znajduje się na stronie: ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

 

Czytaj więcej o poprzednich edycjach programów w ramach NCBR.

Jakie dotacje na innowacje i B+R w ramach NCBiR można pozyskać?

 • CuBR – program ma rozpocząć się w maju 2015 r., jest on efektem współpracy NCBiR z koncernem KGHM Polska Miedź, dotacje zostaną przeznaczone na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu. Obszary wsparcia CuBR: 1/ górnictwo i geologia, 2/ przeróbka, 3/ metalurgia, 4/ przetwórstwo, nowe materiały, 5/ ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów naukowych, bądź przedsiębiorców. Min. wartość kosztów kwalifikowanych – 3 mln zł.
 • Biostrateg – program ma rozpocząć się w maju 2015 r., Biostrateg będzie dofinansowywał przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe i działania związane z przygotowaniem ich wyników do wdrożenia – obejmuje on pięć obszarów badawczych , tj.: 1/ bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, 2/ racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 3/ przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, 4/ ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 5/ leśnictwo i przemysł drzewny. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 3 podmioty), z kolei min. dofinansowanie, to 10 mln zł.
 • Lider – nabór od 15 stycznia 2015 r., celem programu jest przede wszystkim wsparcie rozwoju kadry naukowej i poszerzenie kompetencji młodych naukowców – szczegóły programu.
 • Strategmed – program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii, medycynie regeneracyjnej, dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 1 przedsiębiorstwo + 1 jednostka naukowa), w dwóch ostatnich naborach w ramach Strategmed, dotacje otrzymało 16 oraz 12 Wnioskodawców.
 • Demonstrator — program ma rozpocząć się w maju 2015 r., dotacje z programu zostaną przeznaczone na projekty obejmujące wszystkie etapy tworzenia technologii — poczynając od badań naukowych, aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Dofinansowania będą przeznaczone dla przedsiębiorców, jednostek naukowych i konsorcjów. W poprzednich edycjach min. wartość dotacji wynosiła 5 mln złotych. Dotacje w ramach tego programu, otrzymało 45 Wnioskodawców, na łączną sumę ok. 420 mln zł.
 • Go_Global.pl  – program ma rozpocząć się w II kwartale 2015 r., dofinansowania pomogą w starcie polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach. Beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa z branż wysokiej technologii. Na projekty będzie można otrzymać do 200 tys. zł.
 • Blue Gas Polski Gaz Łupkowy – program ma rozpocząć się we wrześniu 2015 r., na dofinansowania mogą liczyć projekty B+R obejmujące opracowanie rozwiązań w skali pilotażowej. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów jednostek naukowych z przedsiębiorstwami (do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe i do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe).
 • InnoMed – program ma rozpocząć się w październiku 2015 r., program dla firm z branży farmaceutycznej i konsorcjów naukowo-biznesowych. Dofinansowanie jest przeznaczone w szczególności na przygotowanie do wprowadzenia w życie technologii dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych leków i terapii, a także personalizacji terapii i prewencji. W poprzednich edycjach, jednorazowa dotacja mogła wynieść od 1 mln złotych, do maksymalnie 10 mln złotych (na badania przemysłowe przedsiębiorcy otrzymali zwrot od 55%, do 70% kosztów – w zależności od wielkości firmy, natomiast na prace rozwojowe — od 30%, do 50%.
 • InnoLot – program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., będzie wspierał badania naukowe, prace rozwojowe i transfer ich wyników na rynek lotniczy. Jest to wspólny projekt NCBR i Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa (PPTL). Budżet programu, do 2018 roku, wynosi aż 500 mln złotych. O pieniądze mogą starać się dwa rodzaje konsorcjów — w pierwszej kategorii liderem musi być duży, średni lub mały przedsiębiorca, natomiast w drugiej — firma średnia lub mała. W poprzednich edycjach, przedsiębiorcy dostawali od 65%, do 80% zwrotu kosztów na badania przemysłowe i od 40%, do 60% na prace rozwojowe.
 • Działanie 1.1. (poddziałanie 1.1.1 oraz 1.1.2) – szybka ścieżka, działanie ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r. (1.1.1 dla MSP, 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw w październiku), działanie w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR), dofinansowywane będą projekty polegające na badaniach przemysłowych / pracach rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach. Procedura ma trwać jedynie 60 dni – od momentu złożenia wniosku, do ogłoszenia wyników.
 • Działanie 4.1 (poddziałanie 4.1.1 oraz 4.1.4) – działanie w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR), nabory zostaną ogłoszone w 3 kwartale 2015 roku, dofinansowaniu podlegać będą m.in. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki – projekty realizowane przez konsorcja, których liderem będzie przedsiębiorstwo.
 • Działanie 3.1. – 3 programy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, NCBiR będzie instytucją pośredniczącą – 1/ 3.1 Studiujesz? Praktykuj (organizacja staży i praktyk, program ma rozpocząć się we wrześniu 2015 r.), 2/ 3.1 Program Rozwoju Kompetencji (wzmocnienie przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r.), 3/ 3.1 Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy (program ma rozpocząć się w maju 2015 r.)
 • E-Pionier — program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., jest to nowy program, którego głównym celem będzie wsparcie programistów i tym samym zachęcenie ich do tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji i gospodarki. O dotacje mogą się starać zespoły interdyscyplinarne z udziałem programistów (będą mogli ubiegać się o wsparcie jako osoby fizyczne). Budżet programu, to ok. 100 mln zł.
 • Rozwój Innowacji Drogowych – program ma rozpocząć się w lutym 2015 r., wspólne przedsięwzięcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wsparcie finansowe otrzymają projekty z zakresu technologii budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze, wyposażenia dróg i otoczenia oraz metodyki projektowania i zarządzania siecią drogową, konkurs skierowany jest do jednostek naukowych oraz do konsorcjów naukowych – nabór rozpocznie się 10 lutego 2015 r. i potrwa dwa miesiące.
 • Programy i projekty wspierające B+R w obronności i bezpieczeństwie – program ma rozpocząć się w maju 2015 r., program ma na celu zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych oraz dążenie do niezależności technologicznej (tworzenie polskiego „know- how”).

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.


Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,