Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na innowacje i wsparcie B+R w ramach NCBiR – harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest jednym z ważniejszych elementów układanki mającej na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. W 2015 roku będzie wiele szans dla przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania i na zwiększenie swojej konkurencyjności poprzez inwestycję w innowacje oraz badania i rozwój. Obszary te są szczególnie traktowane w nowej unijnej perspektywie. Jednak bardzo ważnym kryterium będzie przydatność / możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce gospodarczej (silne ukierunkowanie na zastosowanie w praktyce gospodarczej). Programem, który będzie najmocniej wspierał innowacje oraz B+R, jest PO Inteligentny Rozwój. Konkursy w ramach POIR będą organizowane przez pośredniczące instytucje – m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

btn_wyslij_zapytanie

 

Pierwszy konkurs w ramach NCBIR trwa od 2 kwietnia (poddziałanie 1.1.1), a jego pula wyniosi aż 1,6 mld złotych. Z kolei pierwsze konkursy w ramach PARP zostaną ogłoszone w lipcu, a ich łączna pula, wyniesie prawie 550 mln zł. Niektóre z programów w ramach NCBIR będzie kontynuowana, w oparciu o poprzednie lata i poprzednie założenia, jednak będą również zupełnie nowe konkursy, których do tej pory NCBiR nie oferowało. Głównym celem dofinansowania z NCBiR, jest poprawa współpracy nauki i biznesu w procesie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.

 

Czytaj więcej o harmonogramie PARP dla Inteligentny Rozwój w 2015 roku.

Harmonogram naborów na 2015 rok dla programów w ramach NCBiR

harmonogram naborow 2015 NCBR

 

 • Pełny harmonogram na 2015 rok znajduje się na stronie: ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

 

Czytaj więcej o poprzednich edycjach programów w ramach NCBR.

Jakie dotacje na innowacje i B+R w ramach NCBiR można pozyskać?

 • CuBR – program ma rozpocząć się w maju 2015 r., jest on efektem współpracy NCBiR z koncernem KGHM Polska Miedź, dotacje zostaną przeznaczone na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu. Obszary wsparcia CuBR: 1/ górnictwo i geologia, 2/ przeróbka, 3/ metalurgia, 4/ przetwórstwo, nowe materiały, 5/ ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów naukowych, bądź przedsiębiorców. Min. wartość kosztów kwalifikowanych – 3 mln zł.
 • Biostrateg – program ma rozpocząć się w maju 2015 r., Biostrateg będzie dofinansowywał przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe i działania związane z przygotowaniem ich wyników do wdrożenia – obejmuje on pięć obszarów badawczych , tj.: 1/ bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, 2/ racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 3/ przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, 4/ ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 5/ leśnictwo i przemysł drzewny. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 3 podmioty), z kolei min. dofinansowanie, to 10 mln zł.
 • Lider – nabór od 15 stycznia 2015 r., celem programu jest przede wszystkim wsparcie rozwoju kadry naukowej i poszerzenie kompetencji młodych naukowców – szczegóły programu.
 • Strategmed – program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii, medycynie regeneracyjnej, dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 1 przedsiębiorstwo + 1 jednostka naukowa), w dwóch ostatnich naborach w ramach Strategmed, dotacje otrzymało 16 oraz 12 Wnioskodawców.
 • Demonstrator — program ma rozpocząć się w maju 2015 r., dotacje z programu zostaną przeznaczone na projekty obejmujące wszystkie etapy tworzenia technologii — poczynając od badań naukowych, aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Dofinansowania będą przeznaczone dla przedsiębiorców, jednostek naukowych i konsorcjów. W poprzednich edycjach min. wartość dotacji wynosiła 5 mln złotych. Dotacje w ramach tego programu, otrzymało 45 Wnioskodawców, na łączną sumę ok. 420 mln zł.
 • Go_Global.pl  – program ma rozpocząć się w II kwartale 2015 r., dofinansowania pomogą w starcie polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach. Beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa z branż wysokiej technologii. Na projekty będzie można otrzymać do 200 tys. zł.
 • Blue Gas Polski Gaz Łupkowy – program ma rozpocząć się we wrześniu 2015 r., na dofinansowania mogą liczyć projekty B+R obejmujące opracowanie rozwiązań w skali pilotażowej. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów jednostek naukowych z przedsiębiorstwami (do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe i do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe).
 • InnoMed – program ma rozpocząć się w październiku 2015 r., program dla firm z branży farmaceutycznej i konsorcjów naukowo-biznesowych. Dofinansowanie jest przeznaczone w szczególności na przygotowanie do wprowadzenia w życie technologii dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych leków i terapii, a także personalizacji terapii i prewencji. W poprzednich edycjach, jednorazowa dotacja mogła wynieść od 1 mln złotych, do maksymalnie 10 mln złotych (na badania przemysłowe przedsiębiorcy otrzymali zwrot od 55%, do 70% kosztów – w zależności od wielkości firmy, natomiast na prace rozwojowe — od 30%, do 50%.
 • InnoLot – program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., będzie wspierał badania naukowe, prace rozwojowe i transfer ich wyników na rynek lotniczy. Jest to wspólny projekt NCBR i Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa (PPTL). Budżet programu, do 2018 roku, wynosi aż 500 mln złotych. O pieniądze mogą starać się dwa rodzaje konsorcjów — w pierwszej kategorii liderem musi być duży, średni lub mały przedsiębiorca, natomiast w drugiej — firma średnia lub mała. W poprzednich edycjach, przedsiębiorcy dostawali od 65%, do 80% zwrotu kosztów na badania przemysłowe i od 40%, do 60% na prace rozwojowe.
 • Działanie 1.1. (poddziałanie 1.1.1 oraz 1.1.2) – szybka ścieżka, działanie ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r. (1.1.1 dla MSP, 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw w październiku), działanie w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR), dofinansowywane będą projekty polegające na badaniach przemysłowych / pracach rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach. Procedura ma trwać jedynie 60 dni – od momentu złożenia wniosku, do ogłoszenia wyników.
 • Działanie 4.1 (poddziałanie 4.1.1 oraz 4.1.4) – działanie w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR), nabory zostaną ogłoszone w 3 kwartale 2015 roku, dofinansowaniu podlegać będą m.in. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki – projekty realizowane przez konsorcja, których liderem będzie przedsiębiorstwo.
 • Działanie 3.1. – 3 programy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, NCBiR będzie instytucją pośredniczącą – 1/ 3.1 Studiujesz? Praktykuj (organizacja staży i praktyk, program ma rozpocząć się we wrześniu 2015 r.), 2/ 3.1 Program Rozwoju Kompetencji (wzmocnienie przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r.), 3/ 3.1 Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy (program ma rozpocząć się w maju 2015 r.)
 • E-Pionier — program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., jest to nowy program, którego głównym celem będzie wsparcie programistów i tym samym zachęcenie ich do tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji i gospodarki. O dotacje mogą się starać zespoły interdyscyplinarne z udziałem programistów (będą mogli ubiegać się o wsparcie jako osoby fizyczne). Budżet programu, to ok. 100 mln zł.
 • Rozwój Innowacji Drogowych – program ma rozpocząć się w lutym 2015 r., wspólne przedsięwzięcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wsparcie finansowe otrzymają projekty z zakresu technologii budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze, wyposażenia dróg i otoczenia oraz metodyki projektowania i zarządzania siecią drogową, konkurs skierowany jest do jednostek naukowych oraz do konsorcjów naukowych – nabór rozpocznie się 10 lutego 2015 r. i potrwa dwa miesiące.
 • Programy i projekty wspierające B+R w obronności i bezpieczeństwie – program ma rozpocząć się w maju 2015 r., program ma na celu zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych oraz dążenie do niezależności technologicznej (tworzenie polskiego „know- how”).

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.


Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 12.03.2015 o godz. 11:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

2 komentarze wpisu: Dotacje na innowacje i wsparcie B+R w ramach NCBiR – harmonogram konkursów w 2015 roku

Skomentuj

*