Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na innowacje – najpopularniejsze krajowe i regionalne nabory dla firm

dotacje na innowacje

Przedsiębiorcy mają wiele okazji do pozyskania dotacji na rozwój firmy, wzrost konkurencyjności oraz ekspansje na rynki zagraniczne. Dostępne są dotacje: na innowacje, na start, na inwestycje i rozwój firmy. Nabory są organizowane w ramach regionalnych (RPO) i krajowych (KPO) programów operacyjnych. Kwota przeznaczona na programy unijne w 2020 r. to kilkadziesiąt miliardów złotych.

Wyjaśniamy – jak pozyskać dotacje, kto je może pozyskać, jakie zmiany zaszły w porównaniu z poprzednią perspektywą unijną. Przedstawiamy nabory które prawdopodobnie będą cieszyć się największym zainteresowaniem w 2020 roku.

Dotacje na innowacje

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwoj biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

 

Szansa dla innowatorów – dla kogo dotacje unijne na innowacje?

 

W trakcie ostatnich lat istotnym zagadnieniem w ocenie gospodarki i jej potencjału, jest jej innowacyjność. Pod tym względem, polska gospodarka wypada słabo w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. W rankingu oceniającym innowacyjność, opracowywanym przez Komisję Europejską (Innovation Union Scoreboard), Polska jest określana jako „umiarkowany innowator” i zajmuje miejsce w ogonie rankingu (jedno z twierdzeń z raportu – „Polska należy do krajów europejskich o niskim udziale innowacyjnej aktywności wśród przedsiębiorstw ogółem”). Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia może być np. krajowa publikacja – Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce (PARP 2015), z której dowiadujemy się, że w 2012 r. tylko 23% przedsiębiorców w Polsce przeprowadziło jakąkolwiek inwestycje mającą charakter innowacyjny.

 

Rząd przyjął założenie, że do 2020 r. nakłady na B+R w Polsce mają zwiększyć się z dotychczasowych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Głównym źródłem wsparcia polskiej innowacyjności będą środki europejskie (uruchomione przez Unię Europejską na lata 2014-2020). W porównaniu z kryteriami przyznawania dotacji z lat ubiegłych (które nie przyniosły wzrostu innowacyjności), nowe kryteria są bardziej wymagające. Naukowcy i przedsiębiorcy nie mogą już liczyć na „proste dotacje”, a uczelnie otrzymają dofinansowanie na badania jedynie pod warunkiem, że będą one służyły przedsiębiorcom. Im bardziej innowacyjne przedsięwzięcia oraz im większa chęć do współpracy z uczelniami/jednostkami badawczymi, tym większa szansa na dofinansowanie.

 

Czytaj więcej o zmianach w nowej perspektywie 2014-2020.

 

Na co można pozyskać środki?

 

Dotacje na innowacje można podzielić na trzy główne typy dotacji:

 

 • na prace badawcze i rozwojowe (B+R) – mające na celu opracowanie/wymyślenie czegoś innowacyjnego w skali regionu/kraju, m.in.:
  • doradztwo w formie bonów
  • dofinansowanie zatrudnienia pracowników B+R
  • dofinansowanie kosztów prac B+R

 

 • na infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) – która ma wspomóc wyżej wymienione prace badawczo rozwojowe jeśli dana firma/jednostka nie posiada odpowiedniego sprzętu
  • tworzenie i doposażanie sprzętowe laboratoriów, centrów badawczo- rozwojowych, działów B+R w przedsiębiorstwach – które będzie za sobą pociągało opracowywanie/ulepszanie produktów/usług lub procesów

 

 • wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych (B+R) – wdrożenie/skomercjalizowanie własnych/zleconych prac badawczo rozwojowych (opracowanych na własnym lub wypożyczonym sprzęcie) lub zakupionych praw własności intelektualnej od podmiotu trzeciego – czyli przykładowo rozpoczęcie produkcji nowego produktu w oparciu o wypracowane rozwiązania, które są innowacyjne w skali regionu/kraju
  • wprowadzenie na rynek nowych lub udoskonalonych wyrobów/usług, technologii, mających charakter innowacyjny – czyli przykładowo produkt, którego jeszcze nikt w regionie/kraju nie produkuje lub proces, którego jeszcze nikt w regionie/kraju nie stosuje u siebie
  • zatrudnienie nowych pracowników – przede wszystkim pracowników naukowych, działów B+R itp., ale również i innych
  • doradztwo B+R w formie bonów

.

Skąd uzyskać dofinansowanie?

 

Jednym z najbardziej popularnych źródeł finansowania w zakresie dotacji na innowacje, są środki publiczne, a przede wszystkim środki z Unii Europejskiej 9dodatkowo fundusze norweskie). Dofinansowanie będzie pochodzić głównie z krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. W ramach krajowych programów operacyjnych, największą uwagę należy zwrócić na PO Inteligentny Rozwój oraz PO Polska Wschodnia. W ramach regionalnych programów operacyjnych, należy mieć na uwadze wszystkie osie priorytetowe, związane z rozwojem firm, konkurencyjności, współpracą nauki z biznesem itp. – każde województwo ma co najmniej 2 osie priorytetowe (zawierające kilka poddziałań) przeznaczone na dotacje na innowacje i wsparcie firm w tym zakresie. Przykładowo na Dolnym Śląsku są to:

 

 • Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
 • Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

 

Resulto udziela wsparcia w poszukiwaniu odpowiednich programów dotacyjnych, w ramach dotacji na innowacje dla przedsiębiorców. Przeprowadzamy również audyty możliwości w zakresie uzyskania dofinansowania oraz pomagamy w przygotowaniu skutecznego wniosku.

 

Poniżej zamieszczamy zestawienie wybranych, najciekawszych naborów na dotacje na innowacje i inne (zarówno na poziomie krajowym (POIR i POPW), jak i poziomie regionalnym), które z punktu widzenia przedsiębiorców będą cieszyć się największym zainteresowaniem w 2018 roku.

.

.

Programy krajowe 2021

(wybrane, mające charakter inwestycyjny):

.

PO Inteligentny Rozwój POIR

Harmonogram 2021 w PO Inteligentny Rozwój

 

 1. Szybka ścieżka 1.1.1 – dofinansowane zostaną projekty na badania przemysłowe i prace rozwojowe (eksperymentalne) – czyli opracowanie nowego produktu, usługi, technologii
  • konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów gospodarczych.
 2. Rozwój infrastruktury B+R 2.1– dofinansowane zostaną projekty na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców,
  • konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów gospodarczych.
 3. Bony na innowacje 2.3.2 – dofinansowane zostaną projekty związane z współpracą z jednostką naukową mająca na celu rozwój produktów i usług podmiotu.
 4. Badania na rynek 3.2.1 – dofinansowane zostaną projekty zakładające wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
 5. Kredyt na innowacje technologiczne 3.2.2 – dofinansowane zostaną projekty na wdrożenie innowacji technologicznych w tym: zakupie lub wdrożenie własnej nowej technologii, która przyczyni się do wytwarzania nowych lub udoskonalonych procesów, produktów lub usług (zwykle wymagany biznes plan),

.

.

 

Programy regionalne 2021

(wybrane, mające charakter inwestycyjny – RPO):

 

Innowacje w przedsiębiorstwach

dofinansowane zostaną projekty na innowacje procesowe, produktowe, organizacyjne, marketingowe mające na celu udoskonalenie lub wprowadzenie nowego produktu lub usługi, która zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa (zależy od specyfiki naboru dla danego województwa)

 

Działalność B+R w przedsiębiorstwach 

– dofinansowane zostaną projekty na wdrożenie prac B+R będące kontynuacją badań/ prac rozwojowych zakładające produkcję pilotażową lub demostracyjną,  projekty B+R przedsiębiorstw, projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych

 

Infrastruktura B+R

– inwestycje przedsiębiorstw w  infrastrukturę i doposażenie laboratoriów, działów i centrów badawczo-rozwojowych. Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych

 

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

– dofinansowane zostaną projekty na zwiększenie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw dzięki dywersyfikacji i rozszerzeniu profilu działalności mające na celu wejście przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, która umożliwi międzynarodową współpracę gospodarczą

 

Bony na innowacje, doradztwo, wsparcie przedsiębiorczości 

-­ dofinansowane zostaną projekty na przeprowadzenie prac B+R wdrożenie nabytych prac B+R, ­ opracowanie lub wdrożenie innowacji produktowej, procesowej, różne formy doradztwa (doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych, doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej,doradztwo w zakresie przejścia procedury patentowej), opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania

 

Efektywność energetyczna

– dofinansowane zostaną projekty na głęboką modernizację energetyczną budynków czyli stworzenie systemu monitorowania i zarządzania energią, a także uwzględniania wysokosprawnego źródła ciepła, w tym wymianę źródeł ciepła.

 • Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2021 r.

  • Czytaj więcej o harmonogramie  w województwie dolnośląskim
  • Czytaj więcej o harmonogramie  w województwie śląskim
  • Czytaj więcej o harmonogramie w województwie wielkopolskim
  • Czytaj więcej o harmonogramie w województwie opolskim
  • Czytaj więcej o harmonogramie  w województwie lubuskim
  • Czytaj więcej o harmonogramie  w województwie świętokrzyskim
  • Czytaj więcej o harmonogramie  w województwie małopolskim
  • Czytaj więcej o harmonogramie  w województwie pomorskim

Pragniemy zaznaczyć, że:

 

 • charakter opisu do danego podpunktu ma na celu ogólną charakterystykę tego, co w danym naborze może się znaleźć, co oznacza, że w ramach ogłoszonego naboru dotacyjnego zostanie uszczegółowione na co środki z tytułu dotacji zostaną przeznaczone i jakie będą preferowane projekty
 • terminy i szczegóły interesujących Państwa naborów należy wyszukać z zamieszczonych powyżej linków do harmonogramów dla województw (RPO) i programów centralnych (KPO).

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą wycena znaku towarowego i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,