Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na innowacje – wniosek o dotacje

Zakres i doświadczenie Zespołu Resulto, w realizacji usług dla biznesu, obejmuje już setki zrealizowanych i współrealizowanych projektów – Zrealizowane projekty. Oprócz znacznej liczby Klientów, uwiarygadnia nas członkostwo w izbach przemysłowych: Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej oraz Zachodniej Izbie Gospodarczej. Szczególnie mocne relacje posiadamy z dolnośląskim biznesem oraz dolnośląską nauką. Pozyskaliśmy dotacje w sektorach medycznym, tekstylnym, gazowym, usługowym i produkcyjnym.

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dotacje unijne

Nowy program finansowania na lata 2014-2020 praktycznie zacznie wspierać przedsiębiorców w roku 2015. W nowej perspektywie Polska może liczyć na 82,5 mld euro, z których około 76,9 mld euro zostanie przeznaczona na programy operacyjne (w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nieuczącej się młodzieży).

Największe wsparcie dotacyjne będzie dostępne dla przedsiębiorców rozwijających projekty innowacyjne i dla przedsiębiorców współpracujących z jednostkami naukowo – badawczymi w zakresie transferu wiedzy z nauki, do biznesu.

Innowacyjne projekty biznesowe mogą, w ramach nowych środków unijnych, być wspierane bezzwrotną pomocą w formie dotacji. Projekty biznesowe o tradycyjnym charakterze będą wspierane głównie (choć nie jedynie) w ramach preferencyjnych, ale zwrotnych środków finansowych. Podstawowa skala wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw wyniesie od 25%, do 45%. Na większą pomoc będą mogły liczyć jednostki badawczo rozwojowe oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Silnie wspierane będą projekty z zakresu ekologii i działalności badawczo – rozwojowej. Resulto posiada już praktyczne doświadczenia w opracowywaniu dokumentów dot. transferu wiedzy z nauki do biznesu. Posiadamy również wypracowane, wspierające pozyskiwaniu środków unijnych, relacje – zarówno ze światem biznesu, jak i światem nauki.

Im bardziej innowacyjny będzie projekt, tym większa szansa na pozyskanie dotacji. Przekonujące wykazanie innowacyjności we wniosku dotacyjnym wymaga współpracy kilkuosobowego zespołu: przedsiębiorcy, naukowca oraz doradców Resulto.

Ważne jest, aby mali i średni przedsiębiorcy już przygotowywali projekty od strony formalno – prawnej (tj. projekty techniczne, pozwolenia na budowę, Biznes Plany, umowy o współpracy z jednostkami naukowymi, badawcymi itp.) ponieważ po ogłoszeniu naboru zwykle nie ma dość czasu, aby skompletować wymagane dokumenty. Prace przygotowawcze należy konsultować z ekspertami Resulto.

 

Zapraszamy do subskrypcji Newslettera Resulto  bezpłatna informacja o planowanych i aktualnych projektach dotacyjnych.

Więcej informacji na temat dotacji unijnych i funduszy europejskich (w tym aktualne nabory dotacyjne).

Pomagamy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,