Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na kursy szkoleniowe – woj. opolskie

Dofinansowanie z Unii – To jedna z ostatnich okazji na unijne wsparcie dla firm, które zajmują się podnoszeniem kwalifikacji.

W regionie opolskim trwa konkurs z poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Co ważne, przedmiotem naboru są projekty współpracy ponadnarodowej. Budżet konkursu to łącznie 13,7 mln zł (w tym rezerwa na odwołania — 686 tys. zł). Minimalnie można ubiegać się o 50 tys. zł dotacji, a wnioskodawcy nie będą musieli wnosić do przedsięwzięcia wkładu własnego. Dofinansowanie czeka na przedsiębiorców z całego kraju, pod warunkiem że podczas realizacji projektu będą mieli biuro na terenie województwa opolskiego. Natomiast odbiorcami zorganizowanych zajęć muszą być osoby, które pracują lub mieszkają w tym regionie.

Dotacje na kursy szkoleniowe w opolskim

Konkurs obejmuje dwa typy projektów. Pierwszy to ogólne i specjalistyczne szkolenia lub doradztwo związane z kursami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Powinny to być zajęcia odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby firm w formie, która pasuje do ich możliwości organizacyjnych i technicznych.

Natomiast drugi typ przedsięwzięć to doradztwo dla mikro-, małych i średnich firm, w tym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto podkreślić, że projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych (np. z zakresu BHP). Wnioskodawcy nie dostaną też dotacji na kursy, które dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na stanowisku pracy.

Wnioski w naborze trzeba składać osobiście lub przesyłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków: 6.09.2013

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

 

 

Tagi: , , , ,