Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na OZE – Prosument

Program Prosument ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Ogłoszenie terminu naboru wniosków dotacyjnych – II kwartał 2014 roku. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Beneficjentami będą przede wszystkim osoby fizyczne, JST oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Program Prosument będzie wdrażany na trzy sposoby:

  • za pośrednictwem NFOŚiGW, pożyczki z dotacjami dla JST, kwota pożyczki z dotacją nie mniejsza niż 1 mln zł,
  • za pośrednictwem banku, nabór wniosków od os. fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  • za pośrednictwem WFOŚiGW, nabór wniosków od os. fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

1/ energii elektrycznej,

2/ ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Czytaj więcej o dotacjach na fotowoltaikę

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące: źródła ciepła opalane biomasą (moc do 300 kWt), pompy ciepła oraz kolektory słoneczne (moc do 300 kWt), systemy fotowoltaiczne (moc do 40 kWp), małe elektrownie wiatrowe (moc do 40 kWe), oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet programu wynosi 600 mln zł (150 mln zł w formie bezzwrotnej i 450 mln zł w formie zwrotnej) na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 roku.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją (łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych),
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Koszty kwalifikowane

Koszty projektowania instalacji, koszty dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń i koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie nfosigw.gov.pl

Więcej informacji o Prosumencie.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy biznes plany, wnioski o dofinansowanie oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,