Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na OZE (w tym fotowoltaikę) w województwie Zachodniopomorskim

..

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. (Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19).

 

 

 

Wnioski można składać w terminie od 02.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 06.2020 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi łącznie 7 000 000,00 EUR

 

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.

 

Przy małych i mikro instalacjach  / pomoc horyzontalna:

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%,

– Średnie przedsiębiorstwa: 55%,

– Duże przedsiębiorstwa: 45%,

 

Komentarz do kryteriów wyboru projektów.

Należy mieć na uwadze, że rosnące ceny energii elektrycznej spowodują, że konkurencja będzie bardzo duża w tym konkursie, zwłaszcza, że dostępne środki nie są duże.

W ocenie Resulto są bardzo nieduże szanse aby małe projekty (np. o mocy 50 kWp czy nawet 100 kWp) pozyskały w tym konkursie dofinansowanie – kryteria oceny projektów to istotnie utrudniają. Prawdopodobnie, w tym konkursie, przejdzie pozytywnie ocenę tylko kilkanaście (maksymalnie 20-30ci) dość dużych Projektów.

 

 

Znaczne szanse na końcowy sukces mają głównie duże farmy fotowoltaiczne o mocy 0,5 MWp  – 2 MWp tj. projekty o poniższych cechach (kolejność wg istotności):

relatywnie najtańsze w przeliczeniu na kWp zainstalowanej mocy,
duże – o wysokiej wartości inwestycji, dające wysoką ilość produkcji energii  w kWh i wysoką redukcję ilości CO2, (najwyżej oceniane projekty dające roczną produkcję energii na poziomie wyższym niż 554,7 MWh/rok czyli o mocy co najmniej 0,50 MWp,
– o niskim poziomie wymaganego dofinansowania dotacyjnego,

– realizowane na rzecz budownictwa komunalnego i socjalnego,
– zlokalizowane na obszarach strategicznej interwencji,
– mające dobrze przygotowany projekt (dodatkowe punkty za wysoką gotowość projektu do realizacji),

 

 

Zapraszam do korzystania z naszych usług.

 

Zwracamy jednocześnie uwagę Państwa na inne formy wsparcia inwestycji ekologicznych tj. wsparcie NFOiGW dla fotowoltaki dla rolników Agroenergia i dla przedsiębiorców Energia Plus.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny.

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , ,