Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na OZE na 2018 rok

bioenergia

Środki unijne na instalacje OZE w 2018 roku

Z uwagi na wysoką emisję CO2, spalanie węgla uważane jest za najmniej ekologiczną technologię produkcji energii. Dodatkowo eksploatacja złóż węgla przyczynia się do niszczenia terenów (szczególnie przy wydobyciu odkrywkowym). Rozwijane są alternatywne metody pozyskiwania energii, wpisujące się w zrównoważone kształtowanie środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów, a także przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Ochrona środowiska wymaga obecnie wykorzystywania odnawialnych źródeł energetycznych. Wiatr, słońce, fale oceaniczne, a nawet wnętrze Ziemi. To wszystko to potencjalne źródła energii odnawialnej, które mogą zastąpić tradycyjne metody produkowania prądu i ciepła.

 

Polskę wiążą zobowiązania międzynarodowe przyjęte między innymi w strategii Europa2020, a dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu efektywności energetycznej, a nade wszystko zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Kluczem do realizacji tych zobowiązań są dotacje – w formie dopłat i certyfikatów na wytwarzanie energii przy wykorzystaniu OZE.

 

 

Znajdź odpowiednie dofinansowanie dla siebie.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

W jaki sposób uzyskać środki?

 

Osoby, które chciałyby zdobyć środki na instalację OZE zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy i/lub samodzielnej analizy harmonogramów dotacyjnych.

 

Wśród aktualnie trwających naborów należy wymienić konkurs z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego trwający  od 25.09.2017 do 26.03.2018. Jest on skierowany do przedsiębiorców chcących realizować projekty polegające na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektów?

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Max poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

 

Max wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

W przypadku realizacji tzw. projektów parasolowych (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

75 892 498,00 PLN, tj. 17 860 000,00 EUR

W tym 30% tj. 22 767 749,40 PLN na projekty realizowane w formule grantowej.

 

IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

 

Ograniczenia

 

 • OSOBY FIZYCZNE NIE MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKÓW W RAMACH NABORU !!!
 • Brak wsparcia dla instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:
  • en. wodna (powyżej 5 MWe),
  • en. wiatru (powyżej 5 MWe),
  • en. słoneczna (powyżej 2 MWe/MWth),
  • en. geotermalna (powyżej 2 MWth),
  • en. biogazu (powyżej 1 MWe),
  • en. biomasy (powyżej 5 MWth/MWe)
 • W przypadku realizacji tzw. projektów parasolowych (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, wprowadza się dodatkowe ograniczenia (pierwsze łącznie z drugim lub pierwsze łącznie z trzecim):
  • Ograniczenie wartości całkowitej projektu do kwoty 7 mln zł oraz
  • Czas funkcjonowania podmiotu co najmniej 3 lata lub
  • Realizacja projektu w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego
 • W przypadku kogeneracji – projekty, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
 • Brak wsparcia dla projektów dotyczących współspalania biomasy.

 

Dotacje na OZE na 2018 rok

 

2018 to kolejny rok z możliwością pozyskania dofinansowania z budżetu europejskiego dla firm / przedsiębiorców, osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego (JST), czy pozostałych podmiotów. W zakresie dotacji na odnawialne źródła energii ogłoszony został konkurs z Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

 • I NABÓR (I TYP PROJEKTÓW): GRUDZIEŃ 2017 (nabór otwarty – przesunięty na marzec-czerwiec 2018)
 • II NABÓR (II TYP PROJEKTÓW): GRUDZIEŃ 2017
 • III NABÓR (I TYP PROJEKTÓW): CZERWIEC 2018 (KONKURS ZOSTANIE OGŁOSZONY W PRZYPADKU NIEWYCZERPANIA ALOKACJI PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSÓW Z 2017 ROKU) 

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBS 3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

 

Cel działania 3.1.

 

Wsparciem objęte zostaną przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych źródeł wytwórczych – cieplnych oraz wytwarzających energię elektryczną. Do grupy źródeł wytwórczych należy zaliczyć przede wszystkim źródła wykorzystujące energię geotermalną, wiatrową, wodną, słoneczną oraz energię pochodzącą z biomasy i biogazu.

 

Poziom dofinansowania

 

Wsparcie: do 30 000 000 PLN

Refundacja: do 85% kosztów projektu

Zaliczka: tak

Budżet konkursu: 60 000 000 PLN (I nabór – I typ projektów: 30 mln PLN; II nabór – II typ projektów: 15 mln PLN; III nabór – I typ projektów: 15 mln PLN)

 

Dla kogo?

 

Konkurs skierowany do m.in. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, rolnicy, rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, grupy producentów rolnych, organizacje pozarządowe, JST, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe z województwa lubuskiego.

 

Wydatki podlegające refundacji

 • materiały i surowce
 • roboty budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne

 

Projekty partnerskie

 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych preferowane są również projekty partnerskie.

 

Celem strategicznym takiego projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach ulokowanych na terytorium danego województwa, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

 

W Resulto potrafimy skutecznie pozyskiwać dotacje na OZE – zapraszamy do kontaktu.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , ,