Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na promocję eksportu – Go to Brand 2020

med_131030ap1092

Dotacje na promocję eksportu – Go to Brand

Rozwój firmy poprzez wejście na rynki zagraniczne (internacjonalizacja) to często dobra strategia rozwoju wobec coraz bardziej konkurencyjnego, krajowego rynku. Sposobem na ograniczenie kosztów ekspansji jest uzyskanie dofinansowania np. do udziału w zagranicznych imprezach targowych i misjach zagranicznych, na gadżety, na reklamę itp. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt „Go to Brand” Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jest to szansa na pozyskanie dofinansowania na zwiększenie rozpoznawalności za granicą.

Największe szanse na pozyskanie dotacji mają podmioty prowadzące działalność eksportową już w latach 2017-2018  lub 2018-2019 (minimum 10% przychodów) oraz produkt będący przedmiotem eksportu jest wytwarzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W 2020 roku ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się 11.02.2020 i potrwa do 11.03.2020.

 

Go to brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako przedsiębiorca możesz dostać nawet do 850 000 złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania sfinansujesz też koszty doradcy biznesowego, który doradzi Ci jak promować twoją firmę za granicą.  Odmiennie niż w poprzednich latach nie ma obecnie narzuconej listy imprez targowych – istnieje możliwość wybory dogodnych (dla Wnioskodawcy) imprez targowych ale konkurs stawia wymogi minimalne dot. działań projektowych dotyczące przede wszystkim uwzględnienia:

– co najmniej trzech działań promocyjnych spośród: misja przyjazdowa, misja wyjazdowa, stoisko na targach,

– co najmniej jednej imprezy na rynkach perspektywicznych (zdefiniowane odmiennie dla różnych branż),

– co najmniej jednej imprezy na targach ze stoiskiem narodowym (zdefiniowane odmiennie dla różnych branż).

 

Dowiedz się więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj o 1.1.1 – Szybka ścieżka dla MSP, dużych firm – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

Czytaj o 2.3.2 – Bon na innowacje dla MSP – opracowanie (przez jedn. naukową) produktów/usług/technologii

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

 

 

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

 

Przedsiębiorcy:

 

 • prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP
 • posiadający status MSP
 • niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie
 • prowadzący działalność gospodarczą określoną w programie promocji
 • posiadający produkt konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym
 • premiowani:
  • prowadzący działalność eksportową w okresie 2 ostatnich lat;
  • posiadający produkt będący przedmiotem eksportu który jest wytwarzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

 

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi – 0 zł (województwo wykluczone jako dobrze rozwinięte);
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 300 000 000 zł (kwota jest duża – niemal trzykrotnie większa niż w roku 2018 – co oznacza duże szanse na uzyskanie dotacji, niemal pewność uzyskania dotacji dla podmiotów eksportujących produkty/usługi w latach 2017, 2018 czy 2019 ).

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 zł

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi*:

 

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  1. do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
  2. do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
  3. do 85% – dla pozostałych mikro przedsiębiorców.

* Maksymalna wartość dofinansowania kosztów rozliczanych w formie ryczałtu (łatwiejsza w realizacji forma prowadzenia projektu): 425 670,00 zł

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

 

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

 

Działania promocyjne – targi

 

Udział w targach – elementy składowe:

 

 • działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w targach w charakterze wystawcy,
 • organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych,
 • organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów,

 

Działania promocyjne – wyjazdowe misje gospodarcze

 

Udział w misjach – elementy składowe:

 

 • organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych,
 • wizyty w przedsiębiorstwach kontrahentów,
 • wizyty w roli zwiedzającego na imprezach targowo-wystawienniczych
 • organizacja dla kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów,
 • organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych,
 • organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami.

 

Działania promocyjne – przyjazdowe misje gospodarcze

 

Organizacja misji – elementy składowe:

 

 • organizacja dla uczestników misji przyjazdowej pokazów, prezentacji i degustacji produktów,
 • organizacja i przeprowadzenie wizyt w przedsiębiorstwie wnioskodawcy dla uczestników misji przyjazdowej,
 • organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla dealerów, kontrahentów lub dziennikarzy.

 

Działania promocyjne – seminaria, kongresy, konferencje

 

Udział w seminariach, kongresach i konferencjach – elementy składowe:

 

 • działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w seminarium, kongresie lub konferencji,
 • organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych,
 • organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

 

 

Działania promocyjne uzupełniające – promocja w mediach elektronicznych i papierowych (maksymalnie do 15% wartości kosztów kwalifikowanych)

   …

Kryteria wyboru projektów

 

Każdy wniosek o dotację przechodzi zazwyczaj dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena wniosku otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Ocena wniosków dokonywana jest według kryteriów wyboru projektów – to konkurs i żeby wygrać trzeba zdobywać punkty. Poniżej te ważniejsze kryteria:

 

 • Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania (punktacja: 0 lub 1).
 • Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1).
 • Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji (punktacja: 0 lub 1).
 • Wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja: 0 lub 1).
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja: 0 lub 1).
 • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi (punktacja: 0 lub 1).
 • Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność eksportową, w tym uzyskuje przychody z eksportu produktu będącego przedmiotem eksportu (punktacja: 0 lub 1 lub 2).
 • Produkt będący przedmiotem eksportu jest wytwarzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (punktacja: 0 lub 1 lub 2).

 

W trakcie oceny projekt może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

 

Branżowe programy promocji

 

 1. biotechnologia i farmaceutyka
 2. budowa i wykańczanie budowli
 3. części samochodowe i lotnicze
 4. maszyny i urządzenia
 5. moda polska
 6. IT/ICT
 7. jachty i łodzie rekreacyjne
 8. polskie specjalności żywnościowe
 9. sprzęt medyczny
 10. branże kosmetyczna
 11. meblarska
 12. usług prozdrowotnych

Należy mieć na uwadze, że im więcej jest czasu na opracowanie wniosku dotacyjnego tym jest on lepszy i daje większe szanse nie tylko na pozyskanie dotacji, ale i na bezproblemowe zrealizowanie projektu. Nie należy zostawiać tematu na ostatnią chwilę. wycena znaku - zapytanie.

 

Patrz również – aktualne dotacje na: OZE i projekty prośrodowiskowe.

.
Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , , , , , , , ,