Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na tworzenie i rozwój firm na wsi. Dotacja do 300 000 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jednym z działań, skierowanym do przedsiębiorców jest program „LEADER”. Dotacje możliwe do uzyskania, dzięki temu programowi, to aż do 300 000 zł na rozwój i do 100 000 zł na tworzenie przedsiębiorstw. Jest to bardzo korzystna forma wsparcia biznesu –  warto skorzystać. Nabory w całej Polsce prowadzone są przez Lokalne Grupy Działania (pierwsze ruszyły pod koniec 2016 r. i sukcesywnie będą ogłaszane w latach 2017 i 2018). Co ciekawe, z dotacji tej korzystać mogą także przedsiębiorstwa, które swoją siedzibę mają na terenie miejskim.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy w 2017 roku (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

LEADER i Lokalne Grupy Działania

W ramach osi LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), realizowane jest wsparcie szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz działania mające na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności pozarolniczej. LEADER, to program rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zorganizowaną jako Lokalna Grupa Działania (LGD).

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) – rodzaj partnerstwa terytorialnego, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

 

Aby skorzystać z dotacji przedsiębiorstwo musi funkcjonować na obszarach wiejskich, poza obszarami miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys. Wsparcie będzie obejmowało projekty realizowane w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), obejmujących obszar zamieszkały od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców. W ramach tej inicjatywy wspierane będą również operacje mające na celu rozwój przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy oraz dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie infrastruktury służącej przetwarzaniu lokalnych produktów.

 

Jakie są zasady kwalifikowalności?

 

W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:

 

 • uzyskanie pomocy powyżej 25 tys. zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy
  • warunek ten weryfikowany jest w odniesieniu do beneficjenta, biorąc pod uwagę łączną kwotę udzielonego wsparcia

 

W przypadku zakładania działalności gospodarczej:

 

 • zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym liczy się tzw. samozatrudnienie)
 • podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.

 

W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości.

 

Jakie są kryteria wyboru projektów do dofinansowania?

 

Premiowane są operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

 

 • innowacyjne
 • przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
 • generujące nowe miejsca pracy
 • realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju
 • ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych (posiadających ograniczony dostęp), które zostaną określone w LSR. Zgodnie z założeniami Programu w przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub technicznej, LGD przewidzi w kryteriach wyboru preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

 

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD) na terenie której funkcjonuje podmiot (wsparcie eksperta dotacyjnego podnosi szansę na przyznanie dotacji).

 

Kto może starać się o dotacje na rozwój firmy z PROW?

 

 • przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – będący osobą fizyczną, jeżeli:
  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  2. jest pełnoletnia
  3. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki), albo
 • osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, pod warunkiem, że podmiot ten:
  prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo:

  • w okresie jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał działalność gospodarczą
  • posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
  • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło 2 lata od dnia przyznania podmiotowi takiej pomocy,
  • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na tworzenie lub rozwój z udziałem środków w ramach RPOW na lata 2014-2020
 • prowadzi działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo i w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność
 • jeżeli inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
 • jeżeli koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych

 

Kto może starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności z PROW?

 

Osoby fizyczne, jeśli:

 

 • są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • są pełnoletnie
 • mają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim

 

Dodatkowo podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

 

 

 • nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Wysokość dofinansowania

 

 • na rozwój przedsiębiorstw – do 300 tys. złotych
  • minimalna wartość projektu – 50 tys. zł
 • tworzenie działalności gospodarczej – pomoc ma formę płatności zryczałtowane premii
  • limit wynosi 100 tys. zł.

Poziom dofinansowania

 

 • na rozwój przedsiębiorstw – do 70% (dla przedsiębiorców)
 • tworzenie działalności gospodarczej – do 100%

 

Jakie koszty można pokryć z dotacji na rozwój lub tworzenie działalności gospodarczej?

 

 • ogólne związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn
  • np. wynagrodzenie architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności
 • zakup robót budowlanych lub usług
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego
 • zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych
 • najmem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia
 • zakup środków transportu,
  • z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (w tym kierowca)
 • zakup rzeczy innych niż wymienione powyżej w podpunkcie 5 i 6
  • w tym materiałów
 • wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy
  • związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspieranie współpracy między podmiotami w ramach krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych lub rozwijania rynku zbytu produktów lub usług lokalnych)
 • podatek od towarów i usług (VAT)
  • z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

 

Obowiązki po otrzymaniu dotacji

 

 • na rozwój działalności gospodarczej:
  • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
  • utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
  • inne określone przez LGD (wynikające z lokalnej strategii rozwoju)

 

 • tworzenie działalności gospodarczej:
  • podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
  • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowe
  • inne określone przez LGD (wynikające z lokalnej strategii rozwoju).

 

Termin i miejsce składania wniosków o dotacje

 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni).

 

Wykluczenia

 

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza jest sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
 • górnictwo i wydobywanie
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • produkcja metali
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
 • transport lotniczy i kolejowy
 • gospodarka magazynowa.

W przypadku zainteresowania pomocą w przygotowaniu dokumentacji, w celu efektywnej pracy nad projektem ,na wstępie prosimy o: zidentyfikowanie  Lokalnej  Grupy Działania (Lista LGD), która:

 1. a) działa na terenie na którym istnieje lub ma być założona działalność gospodarcza, i
 2. b) ma  jednocześnie ogłoszony (lub niebawem będzie mieć ogłoszony ) nabór dotacyjny na założenie lub rozwój działalności biznesowej.

Jeżeli powyższe dwa punkty wystąpią jednocześnie to będzie możliwość złożenia wniosku o dotację – wówczas zapraszam do nas abyśmy opracowali stosowny wniosek dotacyjny.

Zapraszamy do skorzystania z usług Resulto – Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

 

 

 

 

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,