Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje ogólnoeuropejskie – EIC ACCELERATOR 2022 – środki na innowacje

W Polsce rok 2022 (niemal) nie stwarza możliwości aplikowania o środki dotacyjne na rozwój biznesu (efekt sporu na linii EU rzad krajowy). Uwagę krajowych innowacyjnych przedsiebiorców kierujemy wiec na środki ogólnoeuropejskie: EIC Accelerator – program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa..

Jest to instrument dedykowany pojedynczym podmiotom z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5/6 poziomu gotowości technologicznej czyli:

 • TRL/Poziom 5 – to poziom walidacji technologicznej opracowanego prototypu w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.
 • TRL/Poziom 6 – największy skok technologiczny w stosunku do poziomu 5. Opracowana technologia zostaje zaprezentowana i przetestowana w warunkach rzeczywistych. Na tym etapie można już mówić o prawdopodobieństwu stworzenia końcowego produktu w rzeczywistości, który będzie spełniał swoje zadania.

Wyróżnia się 2 rodzaje aplikacji:

 • Accelerator Open: Nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
 • Accelerator Challenge: Wspierane są startupy i MŚP, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii. W 2021 r. takimi wyzwaniami były innowacje związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz technologie cyfrowe i zdrowotne. W 2022 r. zostaną ogłoszone podobne wyzwania, co w 2021 r.

W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:

 • grantu – kwota dofinansowania do 2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych. Granty finansują projekty na poziomie od TRL 5/6 do TRL 8
  lub
 • komponentu inwestycyjnego –  finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 17,5 mln euro. Finansowanie jest przeznaczone na działania powyżej TRL 8, w tym szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania. Czas trwania projektu innowacyjnego od TRL 5/6 do TRL 8 wynosi od 12 do 24 miesięcy.

TRL / Poziom 8  to gotowość technologiczna stanowiąca końcowy etap rozwoju technologii. Na tym etapie zakończono proces dowodowy w zakresie działania technologii w rzeczywistości. Testy zakończone zostały pozytywnym wynikiem. Na tym etapie opracowana zostaje finalna wersja dokumentacji technicznej, szkoleniowej i serwisowej.

We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

.

PROCES APLIKACJI (całość w j. angielskim)
ETAP 1. Krótki wniosek, który obejmuje:

 • Formularz interaktywny (ok. 5-stronicowe podsumowanie),
 • Pitch deck presentation (10 slajdów),
 • Video pitch (3 minuty).

Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu, którą przeprowadza indywidualnie 4 ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów.

Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły. To oznacza, że aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o wyniku.

W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony będzie do złożenia w przeciągu 12 miesięcy pełnej aplikacji.

.

ETAP 2. Przygotowanie długiego wniosku (full application).

Podczas przygotowania tego wniosku MŚP mogą skorzystać z usług Business Acceleration Services (BAS) – dedykowanego, branżowego coacha, który skonsultuje wniosek i pomysł. Z usług coacha będzie można korzystać przez 3 dni.

.

ETAP 3. Złożenie długiego wniosku (full application). W 2021 r. terminy naborów upływały 16 czerwca oraz 6 października (tzw. cut-off day). Ocena wniosku trwa ok. 6 tygodni. Wniosek jest oceniany indywidualnie przez 3 ekspertów. W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony do IV etapu.

.

ETAP 4. Panel z jury. Ostatni, 4. etap aplikacji odbywa się w 10-12 tygodniu od dnia zakończenia naboru pełnych wniosków. Jury składa się z 5-6 ekspertów wyróżniający się doświadczeniem w różnych dziedzinach jako przedsiębiorcy, którzy z sukcesem prowadzą innowacyjne przedsiębiorstwa na skalę europejską lub globalną, inwestorzy (banki, venture capital, aniołowie biznesu, itp.) oraz eksperci zaangażowani w ekosystemy innowacji.  Panel odbywa się w Brukseli albo online. Panel trwa maks. 40 min i zawiera:

 • 10-minutową prezentację (pitchdeck), którą MŚP złożyło na 3. etapie wniosku.
 • 30-minutową sesję pytań i odpowiedzi.

W 2022 r. przewidywane są 4 nabory pełnych wniosków. Szczegóły zostaną ogłoszone (ale na ten moment jeszcze ich nie podano).

.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , ,