Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje OZE – Fundusze EOG 2009-2014

Ogłoszono nabór wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014, dla programu operacyjnego PL04 – „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” – obszar programowy nr 5 „Efektywność energetyczna” oraz obszar programowy nr 6 „Energia odnawialna”. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Ogólna kwota dostępna dla Wnioskodawców wynosi 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.

Dla kogo dotacja OZE?

 • podmioty publiczne,
 • podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Jakie projekty?

 • Poprawiające efektywności energetyczną budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
 • Zakładające modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć: 1/ urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja), 2/ urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę), 3/ układy (ogniwa) fotowoltaiczne, 4/ rekuperatory ciepła, 5/ pompy ciepła, 6/ kolektory słoneczne, 7/ małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe), 8/ urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem, 9/ urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermiczną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

 • Projekty polegające na instalacji, modernizacji lub wymianie węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa wyżej w pierwszym podpunkcie.

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu są własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki użyteczności publicznej.

630x200-baner-resulto_2

Ile dofinansowania i na jakich warunkach?

 • Łączna kwota alokacji – 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998, 42 PLN, w tym: 1/ na obszar programowy nr 5 – Efektywność energetyczna – 2 974 570,91 EUR, tj. 12 442 927,58 PLN, 2/ na obszar programowy nr 6 – Energia odnawialna – 611 286,09 EUR, tj. 2 557 070,83 PLN.
 • Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2 i nie będzie wyższy niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony dla każdego projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku: 1/ uznania części kosztów projektu za niekwalifikowane, 2/ uwzględnienia zysku wygenerowanego w projekcie.
 • Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Wnioskodawca projektu.
 • Okres zwrotu kosztów projektu (dofinansowanie + współfinansowanie) nie może przekroczyć 20 lat.
 • Minimalna kwota dofinansowania, to 170 tys. EUR, tj. 711 127 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania, to 3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN.
 • Przyznana wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości redukcji lub wielkości uniknięcia emisji CO2 i stanowić będzie dopłatę do usunięcia 1 tony CO2/rok. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3758,60 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).
 • Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. Wyboru Projektów.
 • Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 kwietnia 2016 roku.

Termin składania wniosków

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 7.07.2014 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 15.09.2014 r., (godzina 15:00).

Więcej informacji: http://www.mos.gov.pl we wpisie http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/22987_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_funduszy_eog_

2009_2014_dla_programu_operacyjnego_pl04_oszczedzanie_energii_i_promowanie_odnawialnych_zrodel_energii.html

Czytaj więcej o dotacjach na ochronę środowiska z programu LIFE.

Czytaj więcej o dotacjach na fotowoltaikę.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,