Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje PARP 2015 – Wsparcie na uzyskanie grantu – dofinansowanie / refundacja za poniesione koszty przygotowania i złożenia wniosku projektowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwsze informacje odnośnie konkursów, które będą przeprowadzane w I kwartale 2015 roku. Aktualnie są to trzy nabory – 1/ „Fundusz pożyczkowy dla kobiet”, 2/ „Wsparcie w ramach dużego bonu” oraz 3/ „Wsparcie na uzyskanie grantów”. Nabory zostaną ogłoszone już w marcu, a łączna pula dofinansowań, wynosi 26,12 mln zł. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną ogłoszone również harmonogramy naborów w ramach operacyjnych programów krajowych, które będą odbywały się za pośrednictwem PARP`u – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Niniejszy artykuł opisuje szczegóły naboru „Wsparcie na uzyskanie grantu”.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie PARP – Wsparcie na uzyskanie grantu?

Celem programu Wsparcie na uzyskanie grantu jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych – na przygotowanie i złożenie wniosku, gdyż często koszty przygotowania takich wniosków są zbyt wysokie dla sektora MSP.

 • Pula konkursu, to 2 mln zł.
 • Wnioski należy składać do 22 czerwca 2015 roku.

 

Czytaj więcej o dotacjach w 2015 roku.

Czytaj więcej o innych naborach – Harmonogram naborów 2015 PARP.

 

Program skierowany jest do przedsiębiorców spełniających następujące warunki:

 • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ponieśli wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego, w którym występuje jako koordynator projektu albo partner.

Wymogiem uczestnictwa w programie jest również uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. Oceny tej dokonuje podmiot właściwy do jej dokonania w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Międzynarodowy program innowacyjny jest programem, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również organizacjami stowarzyszającymi przedsiębiorców, które są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami). Współpraca ta musi dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Jakie projekty kwalifikują się do uzyskania grantu?

Dofinansowanie ma formę refundacji i będzie przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe, w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, przy założeniu, że realizacja tego programu rozpoczęła się nie wcześniej, niż w 2007 roku.

Jakiej wysokości dofinansowanie można pozyskać?

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł, w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł, w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym.

Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Przykładowe wydatki kwalifikowane

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego.

 • wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w okresie roku przed dniem złożenia wniosku,
 • audyt wydatków, przeprowadzony przez biegłego rewidenta w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia,
 • wydatki poniesione na: zorganizowanie konsorcjum, wyszukanie koordynatora projektu lub partnerów, koszty podróży służbowych, uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego,  organizację spotkań konsorcjum, w tym: wynajem sali, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, obsługę spotkań i druk materiałów informacyjnych, udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania wniosku, zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przygotowania wniosku projektowego,

Wydatki, które nie kwalifikują się do refundacji

 • koszty niedotyczące przygotowania i złożenia wniosku projektowego,
 • koszty dotyczące przygotowania i złożenia kolejnych wniosków projektowych w odpowiedzi na to samo wezwanie konkursowe w ramach tego samego międzynarodowego programu innowacyjnego,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • koszty w części przekraczającej wartość wsparcia udzielonego w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak pozyskać dofinansowanie w latach 2015-2020?

Sukces w ubieganiu się o dotacje bierze się z dwóch głównych elementów:

 • przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku formalne, które uprawnią je do ubiegania się o dotację (innymi musi mieć prawo, aby wziąć udział w zawodach), jednak mieć prawo do wzięcia udziału w zawodach to jedno, a
 • uzyskać punktowane miejsce to drugie – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty – zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.

 

Czytaj więcej o tym jak pozyskać fundusze unijne.

 

Jak przygotować się do naborów o dofinansowanie w latach 2015-2020 oraz ile trwa przygotowanie?

Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią. Procedury dotacyjne mają zwykle charakter konkursów, w których trzeba zdobyć odpowiednio dużo punktów. Wielu punktowanych obszarów/cech firm i projektów nie uda się ukształtować w trakcie pisania wniosków – procedury przygotowawcze należy rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę dobrze przygotowanych wnioskodawców.

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji, polecamy zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania – czytaj więcej o usłudze audytu. Eksperci z Resulto przeprowadzają audyt możliwości dotacyjnych i znacząco podnoszą możliwość pozyskania dotacji. Spółka działa na terenie całej Polski.

 

Źródło: www.parp.gov.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 13.02.2015 o godz. 12:45
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Dotacje PARP 2015 – Wsparcie na uzyskanie grantu – dofinansowanie / refundacja za poniesione koszty przygotowania i złożenia wniosku projektowego

Skomentuj

*