Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje PROW – Wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – dotacje na rozwój

W związku z wejściem w życie w dniu 4 marca 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014_2020 (Dz. U. poz. 475), w dniu 5 czerwca 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.  

.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r.

btn_wyslij_zapytanie

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Zakres wsparcia

 

Pomoc jest udzielana na inwestycje (materialne lub niematerialne) dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

 

Kto może się starać o dotacje

 

Pomoc przyznaje się:

 

 • osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli:
  • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
  • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
  • jest zdolna do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • rolnikowi będącemu osobą fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli:
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
  • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
  • jest zdolna do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
  • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych

Pomoc przyznaje się, jeżeli:

 

 • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w każdym roku, będzie:
  • nabywał co najmniej 50% ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:
   • producentami rolnymi
   • grupami lub organizacjami producentów
   • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
   • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne
Powyższego zobowiązania nie nakłada się na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bądź wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działalności rolniczej.
.
Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Pomoc może być udzielona jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacja operacji, w tym obowiązujące standardy weterynaryjne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Forma wsparcia

 

 • Pomoc stanowi refundację części kosztów kwalifikowalnych operacji – do 50% kosztów inwestycji

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi:

 

 • 3 000 000 zł – w przypadku osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
  • 15 000 000 zł – w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów
 • 300 000 zł – w przypadku rolnika będącego osobą fizyczną, domownika lub małżonka tego rolnika

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi:

 

 • 100 000 zł – w przypadku osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów
 • 10 000 zł – w przypadku rolnika będącego osobą fizyczną, domownika lub małżonka tego rolnika

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

 

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

 

Kryteria wyboru premiować będą:

 

 • innowacyjność operacji (5 pkt)
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt)
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji (5 pkt)
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt)
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Koszty kwalifikowane

 

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

 

 • zakupu (wraz z instalacją)
  • maszyn lub urządzeń do:
   • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania
   • przetwarzania produktów rolnych
   • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży
   • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu
  • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania
  • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania
 • budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
  • budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych)
  • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych
  • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

 

„Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych, przygotowania biznesplanu, sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
  • kosztorysów
  • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych
  • przygotowania biznesplanu
  • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych

 

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

.

Nabór wniosków

 

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji (również przesyłać drogą pocztową).

Harmonogram naborów wniosków

 

Harmonogram PROW

.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,