Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje PROW – Wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – dotacje na rozwój

droopy-wheat-1547611

Wzmacnianie przedsiębiorczości na wsi PROW 2014-2020. W 2017 roku zostaną ogłoszone kolejne nabory ukierunkowane na wzmocnienie przedsiębiorstw na wsi. Na szczególną uwagę zasługuje nabór związany z przetwórstwem i marketingiem produktów rolnych. Oferta skierowana zwłaszcza do firm przetwórczych z sektora MŚP. Nabory ruszą już od marca 2017 r. Ciekawa oferta – zwłaszcza, że pojedyncza firma może otrzymać aż 3 mln zł dofinansowania. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje. Szczegóły będą dostępne po ogłoszeniu naborów (marzec/czerwiec 2017).

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy w 2017 roku (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Wzmacnianie przedsiębiorczości na wsi – dotacje PROW 2014-2020

Zakres wsparcia

Pomoc jest udzielana na inwestycje (materialne lub niematerialne) dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

 

Kto może się starać o dotacje

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 

 • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
 • rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – tylko w naborze tematycznym dotyczącym rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

 

Forma wsparcia

 

 • Pomoc stanowi refundację części kosztów kwalifikowalnych operacji – do 50% kosztów inwestycji.
 • Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł
  • a w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł
 • Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł
 • W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł
 • Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

 

Koszty kwalifikowalne

 

 • koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska
 • koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
  • maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży
  • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania
  • urządzeń służących poprawie ochrony środowiska
 • koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania
 • koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością
 • opłaty za patenty i licencje
 • koszty ogólne, tj.:
  • przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

 

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

 

Dodatkowe informacje

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 

 • wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w biznesplanie. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight),
 • wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji zawrze długoterminowe (co najmniej 3-letnie) umowy na dostawę surowców niezbędnych do produkcji bezpośrednio z:
  • rolnikami
  • grupami lub organizacjami producentów
  • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
  • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne
i co najmniej 50% całkowitej ilości tych surowców będzie pochodziło bezpośrednio od nich.

 

Wskazane umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.

 

Powyższego warunku nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:

 

 • produkty rolne wytworzone przez ich członków
 • miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę
 • wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej.

 

Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej inwestycji. Pomoc może być udzielona na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.

 

W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych. Pomocą finansową objęte są operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności objętej pomocą w niniejszym działaniu zostanie określony w przepisach krajowych. W sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż, wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów – warunek ten nie dotyczy rolników składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

 

Nabór wniosków

 

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej ARiMR.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji (również przesyłać drogą pocztową).

 

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

 

Kryteria wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące w szczególności:

 

 • grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji producentów, spółdzielni,
 • młodych rolników, tj. rolników poniżej 40 roku życia, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych,
 • wnioskodawców zaopatrujących się w surowce do produkcji na podstawie długoterminowych umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 50% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych,
 • innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu,
 • wnioskodawców uczestniczących we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości lub przetwarzających produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych,
 • realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju,
 • wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

 

Harmonogram naborów wniosków

 

Harmonogram PROW

.

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Resulto – Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 23.01.2017 o godz. 14:37
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*