Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje PROW – Wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – dotacje na rozwój

Wzmacnianie przedsiębiorczości na wsi PROW 2014-2020. W 2017 roku zostaną ogłoszone kolejne nabory ukierunkowane na wzmocnienie przedsiębiorstw na wsi. Na szczególną uwagę zasługuje nabór związany z przetwórstwem i marketingiem produktów rolnych. Oferta skierowana zwłaszcza do firm przetwórczych z sektora MŚP. Nabory ruszą już od marca 2017 r. Ciekawa oferta – zwłaszcza, że pojedyncza firma może otrzymać aż 3 mln zł dofinansowania. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje. Szczegóły będą dostępne po ogłoszeniu naborów (marzec/czerwiec 2017).

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy w 2017 roku (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Wzmacnianie przedsiębiorczości na wsi – dotacje PROW 2014-2020

Zakres wsparcia

Pomoc jest udzielana na inwestycje (materialne lub niematerialne) dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

 

Kto może się starać o dotacje

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 

 • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
 • rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – tylko w naborze tematycznym dotyczącym rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

 

Forma wsparcia

 

 • Pomoc stanowi refundację części kosztów kwalifikowalnych operacji – do 50% kosztów inwestycji.
 • Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł
  • a w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł
 • Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł
 • W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł
 • Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

 

Koszty kwalifikowalne

 

 • koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska
 • koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
  • maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży
  • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania
  • urządzeń służących poprawie ochrony środowiska
 • koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania
 • koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością
 • opłaty za patenty i licencje
 • koszty ogólne, tj.:
  • przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

 

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

 

Dodatkowe informacje

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 

 • wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w biznesplanie. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight),
 • wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji zawrze długoterminowe (co najmniej 3-letnie) umowy na dostawę surowców niezbędnych do produkcji bezpośrednio z:
  • rolnikami
  • grupami lub organizacjami producentów
  • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
  • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne
i co najmniej 50% całkowitej ilości tych surowców będzie pochodziło bezpośrednio od nich.

 

Wskazane umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.

 

Powyższego warunku nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:

 

 • produkty rolne wytworzone przez ich członków
 • miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę
 • wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej.

 

Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej inwestycji. Pomoc może być udzielona na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.

 

W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych. Pomocą finansową objęte są operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności objętej pomocą w niniejszym działaniu zostanie określony w przepisach krajowych. W sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż, wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów – warunek ten nie dotyczy rolników składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

 

Nabór wniosków

 

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej ARiMR.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji (również przesyłać drogą pocztową).

 

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

 

Kryteria wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące w szczególności:

 

 • grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji producentów, spółdzielni,
 • młodych rolników, tj. rolników poniżej 40 roku życia, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych,
 • wnioskodawców zaopatrujących się w surowce do produkcji na podstawie długoterminowych umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 50% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych,
 • innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu,
 • wnioskodawców uczestniczących we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości lub przetwarzających produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych,
 • realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju,
 • wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

 

Harmonogram naborów wniosków

 

Harmonogram PROW

.

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Resulto – Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,