Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2014-2020 – jakie nastąpiły zmiany w porównaniu z poprzednimi latami? Fundusze europejskie w latach 2014-2020.

Unijna perspektywa 2014-2020 trwa, a od poprzedniczki (2007-2013) różni się kilkoma, ważnymi szczegółami. W nowej perspektywie przedsiębiorcy mogą liczyć na około 20 mld euro. Jak zdobyć te pieniądze i o czym należy pamiętać? Co zmieniło się w porównaniu z poprzednimi latami? Przedstawiamy 10 najważniejszych zmian, o których powinien wiedzieć każdy potencjalny Wnioskodawca.

Jakie zmiany w dotacjach unijnych i przyszłych naborach w latach 2014-2020?

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

1. Badania i rozwój

Nowe założenie dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki jest jedno – do 2020 r. nakłady na B+R w Polsce mają zwiększyć się z dotychczasowych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Naukowcy i przedsiębiorcy nie mogą już liczyć na proste dotacje, a uczelnie otrzymają dotacje na badania jedynie pod warunkiem, że będą one służyły przedsiębiorcom. Tym samym, obecnie kulejąca współpraca nauki i biznesu, ma się poprawić. Dodatkowo projekty inwestycyjne będą musiały cechować się znacznym stopniem innowacyjności – im bardziej innowacyjne i im większa chęć do współpracy z nauką, tym większa szansa na dofinansowanie dla potencjalnego Wnioskodawcy. Dofinansowanie innowacyjnych projektów będzie możliwe w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych, jednak najważniejszy będzie PO Inteligentny Rozwój oraz osie regionalne dotyczące innowacji.

2. Specjalizacja

W nowej perspektywie preferowane będą projekty z „inteligentnych specjalizacji”. Dla Polski – do programów centralnych, wybrano kilkanaście krajowych specjalizacji. Dodatkowo poszczególne regiony wybierały swoje specjalizacje regionalne. Jeśli projekt wpisuje się w specjalizację, ma szansę na lepszą punktację przy ocenie wnioski. Przykładowo, Dolny Śląsk wybrał m. in. przemysł chemiczny, motoryzacyjny, wydobywczy, informatyczny oraz nauki medyczne, biologiczne, matematyczne i fizyczne, a Warmia i Mazury ekonomię wody, przemysł drzewny i meblarski oraz żywność wysokiej jakości.

3. Najefektywniejsze są regiony

Dotychczas, w unijnej perspektywie 2007-2013, dla regionów było przeznaczonych około 25% wszystkich środków unijnych Polski. Uznano, że taki podział jest mało efektywny i w perspektywie 2014-2020 przewiduje około 40% środków dla regionów. Większość środków unijnych dla firm będzie dzielona nie na poziomie kraju, tylko województw, gdyż to daje bardziej efektywne dopasowanie pomocy do potrzeb przedsiębiorców. W latach 2007-2013 województwa otrzymały 17,2 mld euro, natomiast w latach 2014-2020 planowanych jest 31,2 mld euro. Regiony mogą więc liczyć na prawie 2 razy więcej środków, niż w poprzedniej perspektywie.

4. Dodatkowy Fundusz dla regionów

W latach 2007-2013 regiony były wspierane tylko poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). W nowej perspektywie wsparcie popłynie również z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki temu rozwiązaniu pomoc finansowa ma być bardziej wszechstronna – twarde i miękkie projekty. Przykładowo ze środków EFS firma będzie mogła wyszkolić pracowników do realizacji inwestycji. Do tej pory, firmy miały możliwość otrzymania środków przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę. Granty z obu funduszy mają się uzupełniać.

5. Zmiany w sposobie oceniania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach „szybkiej ścieżki” prowadziło całość postępowania — od naboru, po ocenę, aż do publikacji listy beneficjentów – w około 60 dni. To dało do myślenia decydentom UE i postanowiono, że coraz więcej konkursów w nowej perspektywie będzie odbywać się na podobnych zasadach i w podobnym tempie. Jest szansa, że zamiast znanych przez wszystkich przedłużających się i skomplikowanych procedur oceny projektów, będzie prosto i szybko, a co najważniejsze efektywnie.

6. Rewolucja w kursach i szkoleniach

Decydenci unijni poszli po rozum do głowy i w nowej perspektywie potrzeba szkoleń będzie wychodziła od przedsiębiorcy, a instytucje szkoleniowe będą się do niej dostosowywać. W latach 2007-2013 było na odwrót. Stąd miewano duże problemy z frekwencją na szkoleniach, a dodatkowo częstym znudzeniem i desperacją osób uczestniczących w „wymuszonych” szkoleniach. W latach 2014-2020 będzie inaczej – każdy przedsiębiorca dostanie dotację w formie „bonu”, za który będzie mógł wybrać placówkę, w której chce podnosić kompetencje swoje i swoich pracowników. Dodatkowo kursy i oferty usług będą musiały znaleźć się w Rejestrze Usług Rozwojowych (RURA).

 

7. Mniejsze dofinansowanie

Od 1 lipca dofinansowanie na poziomie 50-70% utrzyma się tylko w czterech wschodnich regionach. W pozostałych najniższe wsparcie będzie wynosiło 25% lub 35%. Jedynie Mazowsze, jak wcześniej, zostanie podzielone na podregiony ze wskaźnikiem od 15%, do 35%. Dodatkowo  od początku 2018 r. dofinansowanie dla dużych firm w stolicy skurczy się do zaledwie 10%. Dofinansowania będą udzielana na podstawie mapy pomocy regionalnej.

8. Komisja Europejska stawia na wsparcie zwrotne

W nowej perspektywie Udział finansowania zwrotnego – pożyczek i kredytów w całości wsparcia z UE wzrośnie z 1,5%, do nawet 15%. Dzięki temu wsparcie ma być bardziej sprawiedliwe, niewypaczające rynku i będzie mógł je dostać każdy.

9. Więcej dla miast

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT), to zestawy projektów, których celem będzie rozwiązanie specyficznego dla danego obszaru problemu społeczno-gospodarczego. Dotowane będą największe ośrodki miejskie, czyli miasta wojewódzkie i powiązane z nimi gminy. Dla stolic województw tworzących ZIT-y zarezerwowanych zostało 4,5% środków regionalnych. Należy również pamiętać, że w związku z tym, strategii miast będzie dotyczyło znacznie więcej konkursów niż do tej pory.

10. Oddzielna pula dla sektora MSP

W nowym programie Horyzont 2020 powołany został specjalny Instrument MSP (SME), adresowany tylko do sektora MSP, z pulą 3 mld euro. Dodatkowo, inaczej niż wcześniej, przedsiębiorcy mogą starać się o granty sami, bez konieczności tworzenia międzynarodowych konsorcjów z partnerami z co najmniej dwóch innych państw. Łącznie w ramach wszystkich konkursów z programu Horyzont 2020, do MSP może trafić nawet 9 mld euro.

 

Czytaj więcej o tym jak nie przegapić szansy na dotacje unijne.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków o dofinansowanie unijne i aktualnych naborach.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,