Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2015-2016 – RPO Dolny Śląsk – Poddziałanie 1.5.1 – Schemat 1.5.1 A dla MSP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej

dotacje na innowacje

Ogłoszono nabór w ramach RPO Dolnego Śląska na innowacje  w MSP.  Nabór na wnioski dotyczące innowacji produktowej i procesowej dla firm MSP – do 08.01.2016 r. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Jest to pierwszy nabór na Dolnym Śląsku z nowego budżetu na lata 2014-2020. Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”,  Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP”. Pula środków do rozdysponowania w naborze, to ponad 110 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

Schemat 1.5.1 A dla MSP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej – Dolny Śląsk 2015-2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o schemacie 1.2 A.

Czytaj więcej o schemacie 1.2 B.

Czytaj więcej o schemacie 1.4 A.

Czytaj więcej o działaniu 3.2 – efektywność energetyczna.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP,
 • zgrupowania i partnerstwa MSP.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.5 A dla MSP?

Głównym celem działania 1.5 A jest wzrost innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

 

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
 • w ramach dwóch powyższych podpunktów, będzie również możliwośc otrzymania dotacji na przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność, wprowadzanie nowoczesnych technologii dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zeroemisyjne i niskoemisyjne technologie), co ograniczy negatywne skutki środowiskowe (wyjątek – wprowadzanie technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest wyłączone),
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
 • w ramach konkursu można również starać się o dofinansowanie innowacji marketingowej lub organizacyjnej, ale tylko w połączeniu z innowacją produktową lub procesową.

 

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska,
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny,
 • poziom innowacyjności – technologia/produkt/usługa:
  • nieznana i niestosowana dotychczas w Polsce,
  • znana, ale niestosowana,
  • stosowana nie dłużej niż 3 lata.

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu,
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia,
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%).
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 25% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.i.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne,
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu,
 • koszty podatku VAT – jeśli dotyczy – jeśli można odliczyć,
 • wkład niepieniężny – w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu, przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ze składników majątku lub z majątku innych podmiotów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  • wkład własny pieniężny (co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych).

kalkulator wyliczania kosztów kwalifikowalnych

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego.
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane.
 • Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 1.5.1 A – 110,042 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 100 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 9 mln zł,
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
  • średnie – do 35%.

Proces oceny projektów w działaniu 1.5 A dla MSP

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy przedstawiony plan finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych.

 

 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej.

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • ocena stopnia innowacyjności produktowej i procesowej (0-8 pkt),
  • ocena zgodności merytorycznej projektu z Ramami Strategicznymi na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (0-4 pkt),
  • wysokość wkładu własnego (0-4 pkt),
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-2 pkt),
  • ocena wielkości kosztów kwalifikowalnych (0-4 pkt),
  • jakość uzasadnienia wydatków (od -2 pkt, do 2 pkt),
  • wzrost zatrudnienia (0-2 pkt),
  • posiadanie certyfikatu zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO lub certyfikatu Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS PN-N, certyfikatu
   zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej, systemu branżowego lub notyfikacji/akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (0-1 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 7 punktów, na 27 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 47 punktów.

Kiedy składać wnioski?

 • do 08.01.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,