Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2015-2016 – RPO Łódzkie – Poddziałanie 1.2.2 – Projekty B+R przedsiębiorstw

Nabór w ramach RPO Województwo Łódzkie na innowacje  dla firm.  Nabór na wnioski dotyczące projektów B+R dla firm  trwa od 15 lutego do 25 lutego 2016 r. Organizatorem naboru jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Oś priorytetowa 1 „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy”, Działanie 1.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałanie 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”. Pula środków to ponad 25 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności łódzkich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R – zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wprowadzenie nowych  produktów/usług na rynek.

 Poddziałanie 1.2.2 – Projekty B+R przedsiębiorstw – RPO Łódzkie 2015-2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.1 – Innowacje w MŚP.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym.

 

Dla kogo dofinansowanie? 

 • przedsiębiorcy,
 • konsorcja przemysłowe z wiodącą rolą przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.2  dla firm?   

Głównym celem jest podniesienie innowacyjności łódzkich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R – zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

 

Dofinansowane zostaną projekty (prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług), obejmujące:

 • badania przemysłowe oraz prace rozwojowe (w tym prace demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji (pierwsze przemysłowe wytworzenie odnoszące się do pełnej pilotażowej linii lub pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i wyposażenia, które obejmują etapy późniejsze w stosunku do wytworzenia linii pilotażowych włączając w to fazę testów, ale nie obejmują produkcji masowej ani komercyjnego wykorzystania), włącznie z działaniami w zakresie wczesnej walidacji produktów, przy zastrzeżeniu, iż faza pierwszej produkcji nie może stanowić samodzielnego projektu,
 • wymagany etap zaawansowania innowacyjnego nowych produktów / usług / procesów – pozwalający na ich urynkowienie,
 • uzyskanie ochrony własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa dla wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych może być elementem projektu,
 • wpisujące się Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego.

Dofinansowaniem nie zostaną objęte projekty obejmujące wdrożenie wyników badań do masowej produkcji lub sprzedaży komercyjnej.

 

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy dla naukowców, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników, którzy są zatrudnieni przy danym projekcie,
 • koszty amortyzacji aktywów trwałych, które są wykorzystywane dla realizacji celów związanych z projektem:
  • aparatura i sprzęt,
  • budynki i grunty.
 • koszty outsourcingowe związane ze zlecaniem prac badawczo- rozwojowych firmom zewnętrznym w tym koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu:
  • zlecone wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
   • inne podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody,
  • do  50% wydatków kwalifikowalnych,
  • wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu
 • pozostałe koszty operacyjne w tym koszty materiałowe, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w ramach projektu,
 • koszty pośrednie (możliwość stosowania stawki ryczałtowej max 10% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów amortyzacji budynków i gruntów) w tym:
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
  • koszty ogólnego zarządu – koszty administracyjne,
  • koszty osobowe i koszty delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 • cross- financing – do 10% kosztów kwalifikowalnych (np. organizacja i przeprowadzanie szkoleń, działania informacyjno- promocyjne)

 

 Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania  

 • Pula środków poddziałania  1.2.2  dla firm – 25 578 600 zł,
 • Maksymalna, dopuszczalna kwota dofinansowania wynosi 700 tys. zł,
 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 mln zł.
 • pełna pula poddziałania 1.2.2 do 2020 r. – 60 291 798 mln EUR.

Wysokość dotacji

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%


Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.2.2

 • kryterium formalne, obligatoryjne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy projekt wpisuje się i jest zgodny  z planami, dokumentami strategicznymi?
  • Czy projekt wpisuje się w zasady horyzontalne?
 • kryteria formalne, dopuszczające jednorazową możliwość poprawy, np.:
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne wpisują się z zasadami horyzontalnymi lub programowymi dot. kwalifikowalności wydatków oraz przepisami o pomocy publicznej?
  • Czy wniosek dotacyjny uzupełniony jest zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku oraz procedurami zawartymi w Regulaminie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • kryteria merytoryczne – obligatoryjne:
  • Czy projekt wpisuje się we właściwy typ zawarty w Regulaminie Konkursu?
  • Czy projekt wpisuje się w specjalizacje regionalne zawarte w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030?
  • Czy plan prac badawczo-rozwojowych jest zgodny ze specjalizacjami regionalnymi?
  • Ocena poziomu współpracy Wnioskodawcy z MŚP, NGO lub organizacjami badawczymi w zakresie działalności B+R (dotyczy dużych przedsiębiorstw).
  • Ocena zasadności realizacji projektu pod względem poziomu ryzyka, rentowności lub unikalnego charakteru (dotyczy dużych przedsiębiorstw).
  • Ocena zasadności oraz wykonalności zaproponowanych w projekcie rozwiązań technicznych.
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Czy przedstawione zasoby organizacyjno-finansowe dają gwarancję realizacji inwestycji?
  • Czy planowane koszty kwalifikowalne są uzasadnione i odpowiedniej wysokości?
 • kryterium merytoryczne, punktowane:
  • Okres realizacji projektu (0-3-5 pkt),
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) oraz czy projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego (0-1-2 pkt),
  • Ocena współpracy Wnioskodawcy z MŚP, NGO lub z jednostkami badawczymi (0-6 pkt),
  • Ocena czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy, bezpośrednio wynikające z planowanego do realizacji planu prac badawczych oraz ocena czy występuje rynkowe zapotrzebowanie na produkty lub usługi opracowane lub udoskonalone w wyniku realizacji projektu (0-4-8 pkt),
  • Ocena potencjału inwestycyjnego Wnioskodawcy (0-3-6-9-12-15 pkt):
   • użyteczność zaplanowanych do przeprowadzenia prac badawczo- rozwojowych,
   • opłacalność ekonomiczna zaimplementowanych wyników prac badawczo- rozwojowych,
   • wzrost stopnia innowacyjności wyników prac badawczo- rozwojowych przynajmniej w skali regionalnej,
   • uzyskanie praw własności intelektualnej do wyników prac badawczo- rozwojowych zgodnych z planem prac badawczych,
   • wdrożenie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko,
  • czy projekt jest realizowany przez MŚP albo przez duże (0-6 pkt).

 • Razem 36 punktów.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 22 punktów, na 36 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych.. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. 
 • W przypadku równej liczby punktów decydują kryteria rozstrzygające w następującej kolejności:
  • Potencjał inwestycyjny podmiotu,
  • Analiza potrzeb,
  • Regionalne specjalizacje.

Kiedy składać wnioski?   

 • nabór trwa od 15 lutego do 25 lutego 2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o harmonogramie woj. łódzkiego na 2015 rok.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,