Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2015-2016 – RPO Łódzkie – Poddziałanie 2.3.1 – Innowacje w MŚP

Nabór w ramach RPO Województwo Łódzkie na innowacje  dla firm z sektora MŚP.  Nabór na wnioski dotyczące innowacji produktowej i procesowej dla MŚP  trwa od 22 lutego do 03 marca 2016 r. Organizatorem naboru jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Oś priorytetowa 2 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 2.3. „Zwiększenie konkurencyjności MŚP”, Poddziałanie 2.3.1 „Innowacje w MŚP”. Pula środków to ok. 51 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności łódzkich firm – zwiększone zastosowanie innowacji.

Poddziałanie 2.3.1 – Innowacje w MŚP – RPO Łódzkie 2015-2016

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.2.2 – Projekty B+R przedsiębiorstw.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym.

Dla kogo dofinansowanie? 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1  dla MŚP?   

Głównym celem poddziałania 2.3.1, jest zwiększone zastosowanie innowacji.

 

Dofinansowane zostaną projekty polegające na:

 • wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R
 • wdrożeniu innowacji produktowej lub procesowej, w tym ekoinnowacje.

 

Dotacje można otrzymać na:

 • rozbudowę MŚP
 • zmianę procesu produkcyjnego
 • zmianę sposobu świadczenia usług
 • przemiany organizacyjne.

Koszty kwalifikowalne 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w szczególności:
  • zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (software i hardware) oraz zakup licencjonowanego, specjalistycznego oprogramowania zaliczonego do WNIP
  • nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
  • materiały i roboty budowlane
  • dzierżawa / najem gruntów / budynków
  • dzierżawa / najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego
 • przygotowanie projektu do 3,5% wydatków kwalifikowalnych
 • zarządzanie projektem i jego obsługa – do 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania 

 • Pula środków dla poddziałania 2.3.1 – 51 157 200 zł 
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 200 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 9 mln zł,
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 3 mln zł,
 • Minimalny wkład własny: 25%
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 55%
  • średnie – do 45%.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 2.3.1  dla przedsiębiorców z sektora MŚP: 

 • kryterium formalne, obligatoryjne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy projekt wpisuje się i jest zgodny  z planami, dokumentami strategicznymi?
  • Czy projekt wpisuje się w zasady horyzontalne?
  • Czy Wnioskodawca znajduje się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru i czy nie podlega wykluczeniu?
 • kryteria formalne, dopuszczające jednorazową możliwość poprawy:
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne wpisują się z zasadami horyzontalnymi lub programowymi dot. kwalifikowalności wydatków oraz przepisami o pomocy publicznej?
  • Czy wniosek dotacyjny uzupełniony jest zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku oraz procedurami zawartymi w Regulaminie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • kryteria merytoryczne – obligatoryjne:
  • Czy projekt wpisuje się we właściwy typ zawarty w Regulaminie Konkursu?
  • Czy projekt jest innowacyjny w skali regionu? (wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie jest stosowane w województwie łódzkim nie dłużej niż 3 lata)
  • Czy projekt jest adekwatny i jego realizacja będzie skutkować wykonaniem zaproponowanych rozwiązań technicznych?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Czy przedstawione zasoby organizacyjno-finansowe dają gwarancje realizacji inwestycji?
  • Czy planowane koszty kwalifikowalne są uzasadnione i odpowiedniej wysokości?
  • Ocena działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej (jeśli dotyczy).
 • kryterium merytoryczne, punktowane:
  • Okres realizacji projektu (0-3-5 pkt)
  • Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego  (0-9 pkt)
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) oraz czy projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego (0-2 pkt)
  • Czy projekt jest zlokalizowany na obszarze wiejskim (0-2 pkt)
  • Ocena lokalizacji projektu pod kątem potencjału gospodarczego (0-2 pkt)
  • Ocena wdrożenia wyników prac B+R (0-3-6-9-12 pkt)
  • Ocena zapotrzebowania rynkowego na produkty/usługi (0-4 pkt)
  • Ocena innowacyjności produktowej lub procesowej (1-3 pkt)
  • Ocena stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych TIK (0-1 pkt)
  • Ocena wzrostu zatrudnienia będącym skutkiem realizacji projektu (0-2-4 pkt)
  • Czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych (0-2 pkt)
  • Ocena stopnia innowacyjności produktowej i procesowej (0-6-12 pkt)
  • Ocena poziomu kapitału własnego Wnioskodawcy (0-1 pkt)
 •  Łączna liczba punktów – 59.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 36 punktów, na 59 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. 
 • W przypadku równej liczby punktów decydują kryteria rozstrzygające:
  • Regionalne specjalizacje,
  • Poziom innowacyjności projektu,
  • Wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych.

Kiedy składać wnioski?   

 • Wnioski można składać od 22 lutego do 3 marca 2016 roku.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o harmonogramie woj. łódzkiego na 2015 rok.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,