Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Lubuskie – Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Ogłoszono nabór w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Organizatorem naboru jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Programów Regionalnych. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1  Efektywność energetyczna– projekty realizowane poza formułą ZIT. Pula środków do rozdysponowania w naborze, to ok. 40 mln zł  (w tym przewidziano 4 mln zł na procedurę odwoławczą). Termin składania wniosków: 31.12.2015 r. – 29.04.2016 r.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT – RPO Lubuskie 2016

Dla kogo dofinansowanie? 

 • JST ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST
 • dostawcy usług energetycznych
 • uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący usługi energetyczne

Projekt musi być realizowany na terenie województwa lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach 3.2.1?

Głównym przedmiotem schematu 3.2 A jest głęboka modernizacja energetyczna obiektów:

 

 • użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE
 • kategoria interwencji – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia
 • UWAGA ! Akceptowane będą tylko te projekty, których proces wdrażania inwestycji nie został ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 3.2.1  – 40 mln zł,
 • Maksymalna i minimlana wartość projektu – nie dotyczy,
 • Poziom dofinansowania – 85%, wkład własny – 15% (z czego 1% powinny stanowić środki własne – w przypadku JST lub jednostki organizacyjnej JST posiadającej osobowość prawną)

Proces oceny projektów w poddziałaniu 3.2.1

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne dzielą się na horyzontalne (dopuszczające i punktowane) i specyficzne (dopuszczające i punktowane).

 

 • kryteria formalne (obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy Wnioskodawca lub Partnerzy projektu (jeżeli dotyczy) spełniają warunki kwalifikowalności?
  • Czy w ramach obszaru, na którym będzie realizowany projekt istnieje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej posiadający pozytywną opinię NFOŚiGW?
  • Czy dla projektu został opracowany audyt energetyczny 
   • opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego)
  • Czy w projekcie wskazano zakres modernizacji energetycznej budynków zakładający redukcję rocznego zapotrzebowania o co najmniej 25%
   • audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii)?
 • kryteria merytoryczne (środowiskowe, obligatoryjne) :
  • Sprawdzenie poprawności dokumentacji o przeprowadzonej procedurze OOŚ (Ocena Oddziaływania na Środowisko).
 • kryteria merytoryczne (horyzontalne, obligatoryjne):
  • Sprawdzenie czy projekt jest zgodny z celem Działania/Poddziałania, dokumentami strategicznymi i branżowymi?
  • Sprawdzenie zasadności wyboru wskaźników do zakresu rzeczowego projektu.
  • Ocena argumentacji przyjętych założeń dotyczących realizacji projektu odpowiadające zdiagnozowanemu zapotrzebowaniu.
  • Weryfikacja czy wydatki kwalifikowane są racjonalnie zaplanowane i uzasadnione zgodnie z założonymi celami projektu?
  • Sprawdzenie poprawności opracowania planu realizacji inwestycji zawartej w projekcie.
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych.

 

 • kryteria merytoryczne – horyzontalne ogólne, punktowane (max. 13 punktów):
  • Sprawdzenie czy projekt zapewni komplementarności między programem EFRR i EFS (0-1 pkt)
  • Realizacja wskaźników włączonych do ram wykonania (0-3 pkt)
  • Czy projekt wpisuje się/realizuje cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej? (0-2 pkt)
  • Czy projekt ujęty jest w Kontrakcie Terytorialnym? (0-2 pkt)
  • Czy projekt jest realizowany w ramach Kontraktu Lubuskiego (0-3 pkt)
  • Czy projekt wpłynie na powstanie nowych miejsc pracy? (0-2 pkt)
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, dopuszczające:
  • Ocena wyboru poprawności optymalnego wariantu realizacji projektu.
  • Ocena kosztów i efektywności projektu.
  • Czy projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru?
  • Czy projekt spełnia regulacje prawne związane z efektywnością energetyczną?
  • Czy Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością / nieruchomościami na potrzeby realizacji projektu?
  • Czy Wnioskodawca posiada dokumenty zapewniające gotowość techniczną projektu do jego realizacji?
  • Weryfikacja sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej.
  • Czy projekt zakłada uzasadnienie podjęcia modernizacji budynków użyteczności zdrowotnej w oparciu o mapę potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia (dotyczy budynków związanych z ochroną zdrowia).
  • Ocena zapotrzebowania modernizowanego budynku (będącego przedmiotem projektu) na nieodnawialną energię pierwotną.
  • Czy przeprowadzona termomodernizacja spełnia kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
 • Kryteria dodatkowe – Kryteria do zastosowania dla inwestycji dotyczących wymiany źródeł ciepła:
  • Czy realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększonej redukcji CO2 co najmniej o 30%?
  • Czy wymieniane urządzenia grzewcze spełniają minimalny poziom efektywności energetycznej i są zgodne z normami emisji zanieczyszczeń?
  • Czy inwestycje w kotły spalające biomasę zapewniają wydajny system spalania i/lub efektywny system wychwytywania pyłów?
  • Czy projekt zakłada instalację urządzeń grzewczych zasilanych paliwem innym niż węglowe?
  • Czy projekt zakłada podłączenie projektowanego źródła ciepłą do lokalnej sieci ciepłowniczej?
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane: 
  • Czy projekt jest realizowany w formule ESCO (Przedsiębiorstwo usług energetycznych) – (0-2 pkt)
  • Czy projekt jest realizowany na terenie ośrodków subregionalnych i lokalnych wskazanych w RPO-L 2020 w zakresie terytorialnego wymiaru wsparcia i wskazaniem OSI) – (0-2 pkt)
  • Czy realizacja projektu jest zaplanowana na obszarze wiejskim (0-2 pkt)
  • Czy projekt wpisuje się w gminny program rewitalizacji? (0-2 pkt)
  • Ocena poziomu poprawy efektywności energetycznej (1-10 pkt)
  • Ocena efektywności kosztowej projektu (0-8 pkt)
  • Ocena poziomu redukcji CO2 (0-8 pkt)
  • Ocena kompleksowości projektu – weryfikacja realizacji założeń projektu o głębokiej modernizacji energetycznej budynków (2-12 pkt)
  • Czy projekt obejmuje instalację systemu monitorowania i zarządzania energią? (0-3 pkt)
  • Wykorzystanie OZE (0-5 pkt)
  • Komplementarność – ocena powiązania projektu z innymi projektami o podobnym charakterze (0-2 pkt)

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne)
  • uzyska 30% punktów w ramach oceny horyzontalnej – 4 pkt),
  • uzyska 30% punktów w ramach kryteriów specyficznych – 34 pkt)
  • łącznie min. 38 pkt
  • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie (maksymalnie do zdobycia jest 69 pkt)

 

 

Kiedy składać wnioski?

 • od 31.12.2015 r. – 29.04.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,