Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2015-2016 – RPO Mazowsze – Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nabór w ramach RPO Województwo Mazowieckie – przeznaczony dla firm. Organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje. Pula naboru, to ponad 21 mln zł. Głównym celem jest pobudzenie współpracy przedsiębiorców MSP z jednostkami naukowymi poprzez finansowanie usług dla firm MSP. Nabór wniosków rozpoczyna się 31 grudnia 2015 roku i będzie trwał do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250 % kwoty przeznaczonej na konkurs.

Bony na innowacje – RPO Mazowsze 2015-2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

 

Wcześniejsze edycje bonów na innowacje były bardzo popularne, jednak miały swoje słabości – m.in. średnie podmioty nie mogły starać się o dofinansowanie oraz kwota dofinansowania była zbyt niska. W tym konkursie zmieniono nieco warunki – może aplikować każdy przedsiębiorca o statusie MŚP, zwiększono kwotę dotacji oraz zwiększono dostępność ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej o poddziałąniu 1.1.1 – dotacje na prace badawcze i rozwojowe.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.2 – dotacje na wytworzenie linii pilotażowej/demonstracyjnej.

 

Kto może starać się o dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP
 • duże przedsiębiorstwa
 • posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.2?

Głównym celem działania 1.2 jest wzrost innowacyjności mazowieckich firm poprzez poprawę współpracy przedsiębiorstw z nauką (jednostkami naukowymi).

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:

 • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu
 • nowej lub znacząco ulepszonej usługi
 • nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji
 • nowego projektu wzorniczego

 

Kto może być wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej w ramach Bonu na innowacje dla firm?

 • jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
  finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)
 • o kategorii naukowej A+, A albo B (w 2013 roku kategoria A+, A, B została przyznana 886 jednostkom)
 • posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • proces wyboru wykonawcy powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku, zachowaniem zasad dotyczących wyboru wykonawcy

Jak przygotować się do aplikowania o bon na innowacje? 

 • zidentyfikowanie potrzeby,
 • wstępny pomysł rozwiązania potrzeby,
 • wybór odpowiedniej jednostki, która będzie świadczyć usługę badawczo-rozwojową.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków działania 1.2 – 21 349 500 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania:
  • 50 tys. PLN dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata
  • 100 tys. PLN przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 2 lat
 • Intensywność wsparcia
  • pomoc jest udzielana w ramach pomocy de minimis
   • MŚP oraz duże przedsiębiorstwa – 80%
   • Minimalny wkład własny – 20% kosztów kwalifikowanych projektu.

Koszty kwalifikowalne

 

 1. koszty zakupu usługi opracowania nowej lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych
 2. koszty związane z wykonaniem prac związanych z dostosowaniem rozwiązań technologicznych- dla nowych lub ulepszonych produktów/usług, technologii produkcji oraz wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej
 3. koszty  analiz przedwdrożeniowych, opracowania innowacyjnych rozwiązań
 4. koszt wykonania prac związanych z dostosowaniem nowych lub ulepszonych rozwiązań
 5. koszt opracowania projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek
 6. koszt opracowania projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania.

 

Katalog kosztów niekwalifikowalnych, w szczególności:

 

 1. wydatki na ochronę własności intelektualnej
 2. wydatki związane z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej
 3. wydatki związane z wykonaniem rozeznania rynku
 4. wkład niepieniężny
 5. wydatki na uruchomienie produkcji masowej i działalności handlowej.

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.2

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru.

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne, dopuszczające możliwość jednorazowej poprawy), np.:
  • Czy wniosek jest kompletny? (0-1 pkt)
  • Czy wszystkie pola we wniosku są uzupełnione? (0-1 pkt)
  • Czy Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosku? (0-1 pkt)
  • Czy Wnioskodawca lub/oraz partnerzy nie podlega/ nie podlegają wykluczeniu w związku z ubieganiem się o dotację zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.? (0-1 pkt)
  • Czy projekt jest zgodny z przepisami unijnymi? (0-1 pkt)
  • Czy projekt jest zgodny z RPO WM 2014-2020 oraz Działaniem opisanym w SZOOP RPO WM? (0-1 pkt)
  • Czy projekt jest zgodny z Regulaminem Konkursu naboru? (0-1 pkt)
  • Czy miejsce realizacji projektu jest zgodne z zapisami SZOOP RPO WM? (0-1 pkt)
  • Czy projekt jest zgodny z przepisami krajowymi i unijnymi? (0-1 pkt)
  • Czy dokumentacja środowiskowa jest zgodna z przepisami krajowymi  i unijnymi w zakresie ochrony środowiska? (0-1 pkt)
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych? (0-1 pkt)
  • Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn? (0-1 pkt)
  • Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji? (0-1 pkt)
  • Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? (0-1 pkt)
  • Czy poprawnie zakwalifikowano projekt jako „projekt duży”? (0-1 pkt),
 • ocena formalna (kryteria dostępu, obligatoryjne):
  • Czy projekt wpisuje się w Regionalną Inteligentną Specjalizacją Województwa Mazowieckiego? (0-1 pkt)
  • Czy projekt zawiera argumentację osiągnięcia celów projektu dzięki wsparciu poprzez dofinansowanie? (0-1 pkt)
  • Czy projekt zakłada pozytywne efekty związane z realizacją inwestycji? (0-1 pkt)
  • Czy Wnioskodawca w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku dotacyjnego nie otrzymał pomocy publicznej lub pomoc de minimis na prace B+R lub wdrożeniem wyników prac B+R? (0-1 pkt).
 • kryteria merytoryczne (szczegółowe, punktowane):
  • Wysokość wkładu własnego- (0-10 pkt)
  • Zgodność projektu z kilkoma obszarami RIS WM? (0/3/6 pkt)
  • Wpływ planowanych prac B+R na model biznesowy przedsiębiorstwa (0/5/10 pkt)
  • Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub udoskonalonego wyrobu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego (0-5 pkt)
  • Wykazanie realizacji projektu z jednym z sektorów gospodarki/ procesów usługowych/ technologii (0/2/4 pkt)
  • Wpływ projektu na ochronę środowiska (0-3 pkt)
  • Obszar realizacji projektu (0-2 pkt).

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne (formalne) Dodatkowe punkty skutkują wyższą pozycją rankingową i większą szansą na dofinansowanie.
 • Listy rankingowe dla złożonych wniosków będą ogłoszone co miesiąc w ramach rund naboru tj.:
  • I lista rankingowa obejmie okres od 31 grudnia – 31 stycznia 2016 r.
  • II lista rankingowa obejmie okres od 01 lutego – 29 lutego 2016 r.
  • III lista rankingowa obejmie okres od 01 marca – 31 marca 2016 r. itd.
  • Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU.
 • Projekt otrzyma min. 24 pkt z kryteriów merytorycznych (szczegółowych, punktowanych) na 40 pkt. możliwych do zdobycia.

Kiedy składać wnioski?

 • od 31 grudnia do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten nabór,
 • wyłącznie w wersji elektronicznej,
 • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,