Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2015-2016 – RPO Śląskie – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – dotacje na rozwój firm

dotacje 2021-2027

Nabór w ramach RPO Śląskie na innowacje dla firm –  innowacje produktowe i procesowe. Wnioski można składać od 16.11.2015 r., do 11.01.2016 r. Organizatorem naboru jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu: „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”. Pula środków, to ponad 203 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności śląskich firm, dzięki wdrożeniu nowych lub udoskonalonych produktów lub usług.

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – RPO Śląskie 2015-2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Dla kogo dofinansowanie?

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 3.2 dla firm?

Głównym celem działania 3.2 jest wzrost innowacyjności śląskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu:

 • wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest:

 • opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania),
 • natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

 

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • w ramach pomocy regionalnej:
  • koszty nabycia nowych środków trwałych,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego.
 • w ramach pomocy de minimis:
  • koszty szkoleniowe poniesione w trakcie realizacji projektu szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu (do 5% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowalnych),
  • koszty usług doradczych usługi związane z wykorzystaniem i adaptacją nowego majątku trwałego, przygotowania dokumentacji technicznej nowego systemu, doradztwo w zakresie planowanego wprowadzenia produktów/usług (do 5% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowalnych),
  • koszty informacyjno – promocyjne projektu – z zastrzeżeniem, że informacja będzie dotyczyć efektu realizacji projektu,
  • UWAGA! Dla tej kategorii każdy koszt (szkolenie, doradztwo, promocja) ponosi się w trakcie realizacji projektu.

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 • podatek VAT,
 • zakup środków transportu,
 • zakup nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • wkład niepieniężny,
 • leasing operacyjny, zwrotny.

 Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków działania 3.2  dla firm – 48 mln EUR (ok. 203 308 800 PLN),
 • Minimalna wartość dofinansowania – 100 tys. zł,
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 2 mln zł,
 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 mln zł.

Wysokość dotacji

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
 • średnie – do 35%

Proces oceny projektów w działaniu 3.2  dla przedsiębiorców:

 • ocena formalna (brak możliwości korekty), np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu w ramach krajowych aktów prawnych?
  • Czy projekt jest zgodny z przepisami krajowymi i unijnymi?
 • ocena formalna (możliwość jednorazowej korekty), np.:
  • Czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na zasady horyzontalne?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
 • kryterium merytoryczne (obligatoryjne, punktowane):
  • Określenie poziomu innowacyjności produktu/usługi – innowacja powinna być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata (0-1 pkt),
  • Wykonalność projektu (0-1 pkt),
  • Czy wskazane we wniosku wskaźniki są osiągalne, odzwierciedlają cele projektu, są adekwatne do danego rodzaju projektu oraz są możliwe do osiągnięcia przy założonym sposobie realizacji (0-1 pkt),
  • Czy projekt wpisuje się w zasadę udzielania pomocy publicznej? (0-1 pkt),
  • Czy poniesione wydatki w ramach projektu są zasadne i adekwatne? (0-1 pkt).
 • kryterium merytoryczne punktowane:
  • Potencjał Wnioskodawcy oraz gotowość projektu do realizacji (0-3 pkt),
  • Wpływ projektu na rozwój gospodarczy regionu (0-6 pkt),
  • Czy projekt zapewnia wzrost zatrudnienia (0-2 pkt),
  • Ocena innowacyjności produktowej i/lub procesowej (0-8 pkt),
  • Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje oraz czy ma potencjał implementacji? (0-2 pkt),
  • Ocena efektywności projektu oraz wysokości wkładu własnego (0-8 pkt)
  • Dodatkowe efekty projektu – m.in. poprawa bhp, rozwiązania tik, nowe rynki zbytu, komplementarność (0-6 pkt),
  • *Czy projekt będzie realizowany w rejonie o zwiększonym poziomie bezrobocia? (0-2 pkt) – oceniane dopiero po osiągnięciu 21 pkt w ramach powyższych kryteriów,
  • *Czy projekt wpłynie na wzrost przedsiębiorczości na danym obszarze? (0-2 pkt) – oceniane dopiero po osiągnięciu 21 pkt w ramach powyższych kryteriów

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 21 punktów, na 35 możliwych w merytorycznych kryteriach punktowanych. Dodatkowe punkty można jeszcze zdobyć w ramach dwóch dodatkowych (ostatnie na liście) kryteriów punktowanych – łącznie 4 punkty więcej. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 44 punktów.

Kiedy składać wnioski?

 • od 16 listopada 2015, do 11 stycznia 2016 roku.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,