Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2015 małopolskie – Działanie 2.1 Schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – średnie przedsiębiorstwa

dotacje 2021-2027

Posiadasz status średniego przedsiębiorstwa? Masz pomysł na inwestycję? Nabór w ramach Działania 2.1 Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” – przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw, jest prawdopodobnie ostatnim naborem z puli środków RPO 2007-2013. Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją. Pula środków konkursu, to 8,6 mln zł. Nabór rozpocznie się od 16 marca 2015 r. i potrwa do 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – Działanie 2.1 Schemat A 2015

Na co może zostać przeznaczone dofinansowanie?

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Koszty kwalifikowalne

Do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Na co nie może zostać przeznaczone dofinansowanie?

Za koszty niekwalifikowalne uważa się m.in.:

 • koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności,
 • koszty niespełniające warunków kwalifikowalności,
 • koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane,
 • koszty na wartości niematerialne i prawne,
 • koszty szkoleń.

Dla kogo dotacje?

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla średnich przedsiębiorstw.

Jak aplikować / zgłaszać się do naboru 2.1?

 • Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl
 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowo, aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • pula konkursu wynosi 8 580 020,87 zł,
 • maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi 30%,
 • dofinansowanie może zostać podniesione o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego).
 • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł,
 • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 zł.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Kryteria oceny

Wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Poniżej kryteria merytoryczne – punktowane.

nabor 2.1 malopolskie kryteria merytoryczne

Terminy

 • nabór rozpocznie się 16.03.2015 roku,
 • nabór zakończy się 15.04.2015 roku.

Źródło i więcej informacji:www.mcp.malopolska.p

 

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,