Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2015 – RPO Dolny Śląsk – Schemat 1.5.2 A dla MSP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ogłoszono nabór w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT Wałbrzych) na innowacje  w MSP.  Nabór na wnioski dotyczące innowacji produktowej i procesowej dla firm potrwa od 30.11.2015 do 07.12.2015 r. Organizatorem naboru jest Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”,  Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”, schemat 1.5.A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP”. Pula środków do rozdysponowania w naborze, to ponad 44 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności firm znajdujących się na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej lub chcących założyć swoją działalność na tym obszarze, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

Schemat 1.5.2 A dla MSP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej – RPO Dolny Śląsk 2015

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o schemacie 1.2 A.

Czytaj więcej o schemacie 1.2 B.

Czytaj więcej o schemacie 1.5 A.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP – z terenów gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej lub planujących tam realizować projekt.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.5 A dla MSP?

Głównym celem działania 1.5 A jest wzrost innowacyjności wałbrzyskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

 

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
 • w ramach dwóch powyższych podpunktów, będzie również możliwość otrzymania dotacji na przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność, wprowadzanie nowoczesnych technologii dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zeroemisyjne i niskoemisyjne technologie), co ograniczy negatywne skutki środowiskowe (wyjątek – wprowadzanie technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest wyłączone),
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
 • w ramach konkursu można również starać się o dofinansowanie innowacji marketingowej lub organizacyjnej, ale tylko w połączeniu z innowacją produktową lub procesową.

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska,
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny,
 • poziom innowacyjności – technologia/produkt/usługa:
  • nieznana i niestosowana dotychczas w Polsce,
  • znana, ale niestosowana,
  • stosowana nie dłużej niż 3 lata.

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu,
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia,
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%).
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 25% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.i.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne,
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu,
 • koszty podatku VAT – jeśli dotyczy – jeśli można odliczyć,
 • wkład niepieniężny – w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu, przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ze składników majątku lub z majątku innych podmiotów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  • wkład własny pieniężny (co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych).

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 • Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego.
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane.
 • Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 1.5.2 A – 44,823 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 100 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 9 mln zł,
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
  • średnie – do 35%.

Proces oceny projektów w działaniu 1.5 A dla MSP

Projekt podlega ocenie formalnej, merytorycznej oraz zgodności projektu ze strategią ZIT AW. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Weryfikacja czy wydatki kwalifikowane są racjonalnie zaplanowane i uzasadnione zgodnie z założonymi celami projektu?
  • Czy projekt wpisuje się w cel szczegółowy RPO WD?
  • Sprawdzenie poprawności opracowania planu realizacji inwestycji zawartej w projekcie.
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych.
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
 •  kryteria merytoryczne ogólne – punktowane:
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej.
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • ocena stopnia innowacyjności produktowej i procesowej (0-8 pkt),
  • ocena zgodności merytorycznej projektu z Regionalną Strategią Inteligentnej Specjalizacji Dolnego Śląska (0-4 pkt),
  • wysokość wkładu własnego (0-4 pkt),
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-2 pkt),
  • ocena wielkości kosztów kwalifikowalnych (0-4 pkt),
  • jakość uzasadnienia wydatków (od -2 pkt, do 2 pkt),
  • wzrost zatrudnienia (0-2 pkt),
  • posiadanie certyfikatu zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO lub certyfikatu Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS PN-N, certyfikatu
   zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej, systemu branżowego lub notyfikacji/akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (0-1 pkt).
 • kryteria zgodności projektu ze Strategią ZIT AW – obligatoryjne:
  • Czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT AW?
  • Czy projekt zawiera wybrane wskaźniki produktu i rezultatu,  które są adekwatne i możliwe do osiągnięcia?
 • kryteria zgodności projektu ze Strategią ZIT AW – punktowane:
  • ocena rzeczywistego wpływu projektu na ograniczenie zjawisk oraz realizację zamierzeń strategicznych zawartych w Strategii ZIT (0-22,5 pkt),
  • ocena wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizację wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT (0-18 pkt),
  • ocena charakteru komplementarności projektu (0-4,5 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie obligatoryjne kryteria zgodności projektu ze Strategią ZIT AW,  oraz uzyska min. 6,75 pkt na 45 pkt możliwych w punktowanych kryteriach zgodności projektu ze Strategią ZIT AW.
  • spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 7 punktów, na 27 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych. 
  • Łącznie trzeba zdobyć min. 13,75 pkt. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 90 punktów.

Kiedy składać wnioski?

 • od 30 listopada, do 7 grudnia 2015 roku.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,