Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2015 – RPO Wielkopolskie – Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – dotacje na rozwój firm

Ogłoszono dwa nabory w ramach RPO Wielkopolskie na innowacje  w MSP.  Nabór na wnioski dotyczące konkurencyjności dla firm MSP trwa od 16.11.2015 do 30.11.2015 r. Organizatorem naboru jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nabór będzie realizowany z nowego budżetu na lata 2014-2020. Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”,  Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”. Pula środków do rozdysponowania w naborach, to  398 mln zł (100 + 298). Głównym celem jest podniesienie innowacyjności wielkopolskich firm, poprzez wzrost konkurencyjności poprzez zastosowanie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej.

 Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – Wielkopolska 2015

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

 

 

btn_wyslij_zapytanie

Dla kogo dofinansowanie?

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.5.2  dla MSP?

Głównym celem poddziałania 1.5.2 jest wzrost innowacyjności wielkopolskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

Dotacje można otrzymać na inwestycję początkową, dot.wysoko innowacyjnych przedsięwzięć (innowacje produktowe, procesowe i nietechnologiczne). Są to dotacje przede wszystkim na:

 

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

 

Innowacyjność może zostać potwierdzona np. opinią o innowacyjności.

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne),
  • a także koszty ich dostawy, montażu, wdrożenia, uruchomienia.
 • koszty prac budowlanych.

 

Realizacja projektu musi się zakończyć do 31.12.2017 r.

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • koszty zużycia środków trwałych i WNiP,
 • koszt zakupu środków transportu innych niż samochody specjalne oraz pozostały tabor bezszynowy (rodzaj 743 oraz podgrupa 76 Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • koszty zakupu używanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne, ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością (opłata za media, najem/dzierżawa pomieszczeń itd.),
 • koszty zakupu nieruchomości,
 • koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej,
 • koszty związane z promocją projektu,
 • koszty płac.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 

Nabór 1

 • Pula środków 1.5.2 – 298 mln zł,
 • Minimalna wartość dofinansowania – 50 tys. zł,
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 1 mln zł,
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
  • średnie – do 35%.

 

Nabór 2

 • Pula środków 1.5.2 – 100 mln zł,
 • Minimalna wartość dofinansowania – powyżej 1 mln zł,
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 5 mln zł,
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
  • średnie – do 35%.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.5.2  dla MSP

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna (obligatoryjna), np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy Wnioskodawca jest wykluczony z ubiegania się o dotację na podstawie ustawy o finansach publicznych lub PKD?
  • Czy wniosek spełnia kryterium inwestycji początkowej sformułowanej przez Komisję UE?
  • Czy Wnioskodawca prawidłowo sporządził studium wykonalności/ biznes plan na potrzeby starania się o dotację?
  • Czy wniosek jest zgodny z dokumentami strategicznymi zawartymi w dokumentacji konkursowej?
  • W jaki sposób projekt wpływa na polityki horyzontalne (zrównoważony rozwój, wyrównywanie szans)?

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne
  • Czy projekt wykazuje zgodność z celami i opisem projektu, a celami i założeniami Strategii Europa 2020 oraz Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego?
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy przedstawiony plan finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Czy wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i adekwatne?
  • Czy projekt zakłada zastosowanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych co najmniej w skali kraju przez okres nie dłuższy niż 3 lata?
  • Sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami unijnymi, krajowymi lub regionalnymi?

 

 • ocena merytoryczna – punktowane:
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminację, równouprawnienie płci? (0-3 pkt)
  • Ocena realności osiągnięcia wskaźników. (0-3 pkt)
  • Sprawdzenie, czy projekt spełnia kryteria innowacyjności produktowej, procesowej i/lub nietechnologicznej (1-6 pkt)
  • Ocena opisu/uzasadnienie potrzeby zrealizowania projektu (0-5 pkt)
  • Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligetne Specjalizacje? (0- 3 pkt)
  • Ocena wprowadzenia nowego produktu/usługi do oferty Wnioskodawcy – czy jest wprowadzany, czy nie (0- 3 pkt)
  • Ocena wprowadzenia nowego procesu do firmy – czy jest wprowadzany, czy nie (0-2 pkt)
  • Sprawdzenie czy Wnioskodawca działa w branży ekoinnowacyjnej (0- 2 pkt)
  • Ocena, czy projekt zakłada wdrożenie ICT (Technologie informacyjne i komunikacyjne)? (0-2 pkt)
  • Sprawdzenie, czy projekt zakłada wykorzystanie elementów prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (0-4 pkt)
  • Ocena wpływu projektu na wzrost produktywności i efektywności przedsiębiorstwa (0-5 pkt)
  • Czy projekt jest realizowany na obszarze OSI (Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych)? (0-2 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz 60% punktów w kryteriach punktowanych. Aby pozyskać dofinansowanie, trzeba zdobyć jak największą liczbę punktów. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 40 punktów, wymagane minimum, to 24 pkt.

Kiedy składać wnioski?

 • od 16 listopada do 30 listopada 2015 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,