Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – 2017 – RPO Śląskie – druga edycja Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

W grudniu 2017 zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach RPO województwa śląskiego na innowacje w MSP – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP. Pula planowanego naboru to 63 mln zł.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – RPO Śląskie 2016-2017

Podstawowe założenia naboru 3.2

 

 • Główny cel naboru to podniesienie innowacyjności śląskich firm poprzez wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych
 • Termin składania wniosków:  29.12.2016 – 28.02.2017
 • Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania:
  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
  • w ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych.

.

Dla kogo dofinansowanie?

.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 3.2 dla MSP?

Głównym celem działania to wzrost innowacyjności śląskich firm, poprzez wdrożenie i komercjalizacje zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

. Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa
 • warunek konieczny to zastosowanie nowych technologii (dostępnych na terenie Województwa Śląskiego przez okres nie dłuższy niż 3 lata).

 .

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty nabycia  nowych środków trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), pod warunkiem, że zwiększają wartość początkową zakupionego środka trwałego
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu (nabycie nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
 • koszty doradcze
 • koszty promocji
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.in.: doradztwo dot. realizacji projektu.

 .

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 • wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
 • podatek VAT od towarów i usług
 • wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
 • wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej
 • wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest Beneficjent
 • wydatek poniesiony w formie kompensaty
 • zakup środków transportu
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • wniesienie wkładu niepieniężnego.

 .

Proces oceny projektów w działaniu 3.2 dla MSP

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym  i finansowym?
  • Czy wydatki są zasadne i w odpowiedniej wysokości?
  • Innowacyjność projektu
  • Realność wskaźników
  • Zgodność z politykami horyzontalnymi
  • Zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej
  • Zgodność projektu z zasadami równych szans i niedyskryminacji
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • potencjał Wnioskodawcy i gotowość do realizacji projektu – (0-3 pkt)
  • rozwój ekonomiczno–społeczny regionu – (0-6 pkt)
  • utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu – (0-2 pkt)
  • poziom innowacyjności projektu – (0-8 pkt)
  • rozwój inteligentnych specjalizacji – (0-2 pkt)
  • efektywność projektu – (0-6 pkt)
  • zasada dodatkowości funduszy strukturalnych (premiowane projekty w których procent dofinansowania jest mniejszy o co najmniej 5%) – (0-2 pkt)
  • dodatkowe efekty projektu (np. poprawa BHP, wejście na nowe rynki) – (0-6 pkt), oraz
  • strategiczny wpływ projektu na rozwój województwa śląskiego  ( brany pod uwagę w przypadku uzyskania w kryterium podstawowym  co najmniej 21 pkt) – (0-8 pkt)

 .

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Wniosek otrzyma ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 21 punktów
  • 60% możliwych do otrzymania
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2017 r.

 .

Kiedy składać wnioski?

 • 29.12.2016 – 28.02.2017

 .

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 .

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,