Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

W dniu 30 czerwca 2016 zostanie ogłoszony nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, organizatorem naboru jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Pula środków, to ponad 821 mln zł, a wnioski można składać od 30 czerwca do 31 października 2016 r.

Głównym celem naboru jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140)
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085)

ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych)

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2? 

Celem poddziałania 1.3.2 jest dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, która może polegać na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalację rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

Dofinansowane zostaną projekty takie jak:

– ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

– wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);

– przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła (wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą grzejników i punktów czerpalnych dla c.w.u., wymiana źródeł ciepła, bez względu na to, czy obejmują one część wspólną budynku, czy część prywatną właścicieli mieszkań);

– instalacja/przebudowa systemów chłodzących (Uwaga: koszty związane z zastosowaniem OZE są niekwalifikowane);

– budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;

– zastosowanie automatyki pogodowej;

– zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

– budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;

– instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

– instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego (Uwaga: koszty związane z zastosowaniem OZE są niekwalifikowane);

– opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;

– instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

– modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

Koszty kwalifikowalne

 

Wszystkie prace mające wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię końcową powinny zostać wykonane zgodnie z audytem energetycznym ex-ante, dokumentacją projektową.

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in. wydatki związane z:

 

 1. modernizacją ścian zewnętrznych (Roboty związane z usuwaniem azbestu są kwalifikowane wyłącznie pod warunkiem, że są prowadzone z uwzględnieniem specjalnych zasad bezpieczeństwa określonych w odpowiednich przepisach)
 2. modernizacją ścian wewnętrznych – ocieplanie ścian wewnętrznych,
 3. modernizacją dachów i stropodachów,
 4. modernizacją stolarki okiennej i drzwiowej, przegród przezroczystych
 5. wymianą oświetlenia na energooszczędne
 6. Przebudową / modernizacją systemów grzewczych
 7. modernizacją źródeł ciepła, w tym źródła zewnętrznego:

– modernizacja (podniesienie sprawności wytwarzania) kotłów, gdy jest to uzasadnione i wynika z audytu energetycznego ex-ante;

– wymiana kotłów z zamianą paliwa, pod warunkiem, że wymiana źródła zapewnia redukcję CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa;

– montaż / modernizacja / wymiana węzłów cieplnych;

 1. pozostałymi pracami związanymi z modernizacją/wymianą źródła energii:
 2. Modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej
 3. Montażem/modernizacją instalacji wentylacji i klimatyzacji
 4. pracami przygotowawczymi i robotami towarzyszącymi oraz innymi kosztami kwalifikowanymi m.in.

– przygotowanie projektu, wykonanie raportów oddziaływania na środowisko; wykonanie audytu energetycznego ex-ante; wykonanie dokumentacji technicznej projektów, inwentaryzacja budynku, wykonanie dokumentacji przetargowej,

– roboty towarzyszące (roboty związane z automatyką budynku (budynki inteligentne); Building Management System, LCN; wykonywanie wszelkich robót poprawiających bilans energetyczny budynku; badanie termowizyjne, niezbędne do wstępnego określenia zakresu robót; wymiana zewnętrznych parapetów okiennych i obróbek blacharskich w przypadku balkonów i loggii, łącznie z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych; wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (wymiana pomp, wymiana napędów); wymiana napędów wind na energooszczędne; przełożenie instalacji odgromowych (w tym odtworzenie); wykończenie (gipsowanie, tynkowanie) ościeży w przypadku wymiany okien i drzwi; naprawa lokalnych uszkodzeń tynków, podłóg oraz malowanie; przystosowanie pomieszczeń w przypadku modernizacji kotłowni; roboty związane z usuwaniem wilgoci i zabezpieczenie budynku przed tzw. wilgocią kapilarną; zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu użytkowania po zakończeniu robót budowlanych; prace dotyczące zabezpieczenia budynku; kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptaków lub miejsc ukrycia się nietoperzy, zalecona przez RDOŚ (np. zamontowanie na budynku odpowiednich budek lęgowych).

– odbiór przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oraz inne koszty kwalifikowane związane z wykonaniem audytu energetycznego ex-post, w tym niezbędne badania i ocena uzyskanych efektów);

 

Co nie jest objęte wsparciem? Jakie działania nie są objęte wsparciem?

 

Gdy w budynku znajdują się lokale użytkowe dotyczące powierzchni niemieszkalnej jak np. lokale usługowe w których prowadzona jest działalność gospodarcza to należy wykluczyć tą powierzchnię z dotacji.

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 • podatek od towarów i usług VAT
 • inne podatki i opłaty

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków poddziałania 1.3.2 – 821 mln zł
 • Minimalna/maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – nie wyznaczono
 • Forma wsparcia: Instrument mieszany w postaci pożyczki (z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) oraz dotacji
 • Maksymalny poziom dofinansowanie UE  –  25% dotacji powiększone o 20% premii inwestycyjnej – zgodnie z Schemat instrumentu wsparcia przewidzianego dla Poddziałania 1.3.2. Oszacowane maksymalne dofinansowanie bezzwrotne determinuje wysokość dofinansowania w formie pożyczki, które mieści się w przedziale od 30% do 60%  i wyznaczane jest zgodnie ze wzorem: pożyczka = 75% * kosztów kwalifikowanych – (dotacja + premia inwestycyjna)

 

Kryteria wyboru projektów 1.3.2

W ramach oceny działania 1.3.2. uwzględniane są kryteria m.in.:

 • Dodatkowe kryteria formalne
  • obowiązkowy audyt energetyczny ex-ante
  • obowiązkowy audyt ex-post
  • złożenie deklaracji o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post
  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków o co najmniej 25%
  • zgodność zakresu projektu z tzw. planem gospodarki niskoemisyjnej oraz strategią zintegrowanych inwestycji terytorialnych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych lub miast subregionalnych (z wyłączeniem strategii zit subregionu centralnego województwa śląskiego) zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń
 • Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne)
  • gotowość do realizacji projektu
  • nakład ze środków ue na jednostkową oszczędność energii
  • podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażona wskaźnikiem eph +
  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków
  • zmniejszenie emisji co2
  • wskaźnik wykorzystania energii z oze i/lub z instalacji mikrokogeneracji i/lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne
  • dodatkowa oszczędność energii pierwotnej osiągnięta dzięki wymianie oświetlenia wynikającej z audytu na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków)
  • zastosowanie technologii zapewniającej znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza
  • projekt jest zgodny z lokalnym programem rewitalizacji

 

Kiedy składać wnioski 

 • od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Źródło: mg.gov.pl

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,