Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Dolny Śląsk – październik/listopad – druga edycja Poddziałania 1.5.1 – Schemat 1.5.1 A dla MSP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej

W dniu 30 września 2016 roku zostały ogłoszone dwa kolejne nabory w ramach RPO Dolnego Śląska na innowacje w MSP. Organizatorem naborów jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Jest to druga edycja tych naborów na Dolnym Śląsku. Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP”.

Schemat 1.5.1 A dla MSP – RPO Dolny Śląsk 2016

 • Pierwszy nabór dotyczy mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru (pula ok. 10 mln zł)
 • Drugi nabór skierowany jest do MŚP (pula ok. 57 mln zł) z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających poniżej 2 lat
 • Dodatkowo zostanie również ogłoszony nabór w ramach poddziałania 1.5.2 ZIT AW Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata ZIT Aglomeracja Wałbrzyska (pula ok. 5,1 mln zł)

 

Ogłoszenie naboru: 30 wrzesień 2016.

Termin składania wniosków: 31.10.2016 do 30.11.2016

Terminy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) to 02.12.2016 do 30.03.2017.

 

Głównym celem naboru jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

 

Analogiczny nabór, zakończony w styczniu 2016 roku cieszył się dużym zainteresowaniem:

 

 • w naborze zostało złożonych ponad 414 wniosków
 • ocenę formalną przeszło 307 wniosków
 • ocenę merytoryczną przeszło 240 wniosków
 • dofinansowanie przyznano 161 projektom

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

 

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP
 • zgrupowania i partnerstwa MSP
 • zarejestrowani lub działających (oddział) na terenie Dolnego Śląska

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.5 A dla MSP?

Głównym celem działania 1.5 A jest wzrost innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

 

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • w ramach dwóch powyższych podpunktów, będzie również możliwość otrzymania dotacji na przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność, wprowadzanie nowoczesnych technologii dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zeroemisyjne i niskoemisyjne technologie), co ograniczy negatywne skutki środowiskowe (wyjątek – wprowadzanie technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest wyłączone)
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa
 • w ramach konkursu można również starać się o dofinansowanie innowacji marketingowej lub organizacyjnej, ale tylko w połączeniu z innowacją produktową lub procesową.

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska,
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny,
 • poziom innowacyjności – technologia/produkt/usługa:
  • nieznana i niestosowana dotychczas w Polsce
  • znana, ale niestosowana
  • stosowana nie dłużej niż 3 lata.

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%)
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 25% kosztów kwalifikowalnych
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.in.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne
 • koszty doradztwa technicznego
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych) – dotyczą promocji planowanego projektu, nie obecnej działalności – nie są to koszty czysto marketingowe
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu – nie wlicza się tutaj kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • koszty zarządzania projektem – wynagrodzenie osoby z firmy lub wsparcie się zewnętrznym podmiotem – można wliczyć część kosztów za rozliczenie dotacji

 

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 • Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane
 • Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Łączna pula środków 1.5.1 A – 72 mln zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych
  • dla mikro do 2 lat – 50 tys. zł
  • dla pozostałych – 100 tys. zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych
  • dla mikro do 2 lat – 250 tys. zł
  • dla pozostałych – 4 mln zł
 • Wysokość dotacji:
  • mikro do 2 lat – do 60%
  • pozostałe mikro i małe – do 45%
  • średnie – do 35%
 • Okres realizacji projektu – maksymalnie do 31.12.2018 r.

Proces oceny projektów w działaniu 1.5 A dla MSP

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji (0-3 pkt)
  • Gotowość do realizacji (0-4 pkt)
  • Opis zagrożeń realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji (0-2 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt), niedyskryminacji (0-1 pkt), zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt)
  • Komplementarność projektu – czy istnieją projekty powiązane? (0-2 pkt)
  • Wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt)
  • Ponadregionalny charakter projektu (0-1 pkt)
  • Partnerstwo (0-5 pkt.).
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjna do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości (0-2 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • czy projekt dotyczy innowacyjności produktowej lub procesowej?
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • ocena innowacyjności (0-8 pkt)
  • wpisywanie się w inteligentne specjalizacje regionalne (0-4 pkt)
  • wysokość wkładu własnego (0-4 pkt)
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-2 pkt)
  • ocena wysokości kosztów kwalifikowalnych (0-4 pkt)
  • jakość uzasadnienia wydatków (od -2 pkt, do 2 pkt)
  • zatrudnienie (0-2 pkt)
  • posiadanie certyfikatu (PN-EN ISO, OHSAS PN-N, zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej), systemu branżowego lub notyfikacji/akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (0-1 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 4 punktów, na 25 możliwych w merytorycznych kryteriach ogólnych oraz min. 7 punktów na 27 możliwych w kryteriach merytorycznych specyficznych. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 52 punktów.

Kiedy składać wnioski?

 • od 31.10.2016 r. do 30.11.2016 (dla Aglomeracji Wałbrzyskiej od 02.12.2016 do 30.03.2017.)

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,