Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2016 – Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach PO Inteligentny Rozwój – PARP

bulb-texture-1445541-m

Nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla przedsiębiorstw MSP. Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP- Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw ”,  Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Pula naboru, to 31,3 mln zł. Głównym celem jest wsparcie MŚP poprzez wdrożenie usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB, a docelowo- podniesienie innowacyjności poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych.  Nabór wniosków rozpoczyna się 18 stycznia  i potrwa do 18 marca 2016 roku.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

 

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 dla MSP?

Głównym celem poddziałania 2.3.1 jest opracowanie i wdrożenie usługi proinnowacyjnej, która zakłada pomoc dla przedsiębiorcy przy wdrożeniu innowacji produktowej lub procesowej w przedsiębiorstwie.współfinansowane przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu (IOB).

 

Dotacje można otrzymać na usługi proinnowacyjne:

 • usługi doradcze w zakresie innowacji polegające na doradztwie, pomocy i szkoleniuu w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
 • usługi doradcze w zakresie innowacji, polegające na udostępnieniu przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowaniu, testowaniu i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
 • wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu,

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty usług proinnowacyjnych świadczone przez akredytowane IOB

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 2.3.1 – 31,3 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 420 tys. zł,
 • Minimalna kwota dofinansowania:
  • 35 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie),
  • 25 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie).
 • Maksymalna kwota dofinansowania:
  • 294 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie),
  • 210 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie).

Proces oceny projektów w poddziałaniu 2.3.1 dla MSP

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dotacji?
 • ocena formalna (kryteria specyficzne):
  • Czy Wnioskodawca posiada status MŚP (mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą)?
  • Kwalifikowalność Wykonawcy usługi proinnowacyjnej;
  • Czy Wnioskodawca podał max 3 IOB akredytowane lub zgłoszone do akredytacji, świadczące usługę proinnowacyjną?
  • Czy innowacja, której dotyczy dofinansowana usługa proinnowacyjna będzie wdrożona w RP i w przyszłości będzie zastosowana przez Wnioskodawcę?
  • Czy wartość proinnowacyjnej usługi jest mniejsza niż łączna wysokość wydatków niezbędnych do poniesienia w celu wdrożenia innowacji stanowiącej przedmiot usługi?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane: 
  • Czy projekt jest zgodny z zakresem działania, a założone cele są zasadne i racjonalne? (0-2 pkt); wymagane minimum punktowe- 1 pkt,
  • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (0-1 pkt), wymagane min. punktowe- 1 pkt,
  • Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie uzasadnione- czy są skorelowane z założonymi celami projektu i czy są adekwatne do projektu (0-1 pkt), wymagane min. punktowe- 1 pkt,
  • Czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione i adekwatne? (0-1 pkt), wymagane min. punktowe- 1 pkt,
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu? (0-1 pkt), wymagane min. punktowe- 1 pkt,
  • Relacja wartości usługi proinnowacyjnej do łącznej wysokości kosztów, które Wnioskodawca poniesie w związku z wdrożeniem innowacji będącej przedmiotem tej usługi, (0-3 pkt), wymagane min. punktowe- powyżej 0 pkt,
  • Poniesione nakłady na działalność B+R w przedsiębiorstwie (0-2 pkt) wymagane min. punktowe- 0 pkt,
  • Wdrożenie innowacji organizacyjnych i marketingowych (0-0,5-1 pkt),  wymagane min. punktowe- 0 pkt.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria formalne specyficzne,  oraz uzyska więcej niż 5 punktów, na 12 możliwych w kryteria merytoryczne obligatoryjne, punktowane. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. 
 • W przypadku, gdy pula środków przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na przyznanie dofinansowania, wówczas będą decydować kryteria rozstrzygające:
  • ilość zdobytych punktów w kryterium merytorycznym- Projekt jest zgodny z zakresem działania, a założone cele są zasadne i racjonalne- I stopnia,
  • ilość zdobytych punktów w kryterium merytorycznym- Relacja wartości usługi proinnowacyjnej do łącznej wysokości kosztów, które Wnioskodawca poniesie w związku z wdrożeniem innowacji produktowej lub procesowej będącej przedmiotem tej usługi- II stopnia,
  • Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego- III stopnia.

Kiedy składać wnioski?

 • od 18.01. do 18.03.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 25.01.2016 o godz. 12:19
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*