Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Dolny Śląsk – Działanie 3.1 – Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – Schemat 3.1 A – Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej

Kolejny nabór w ramach RPO Dolnego Śląska z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Pula środków – 95,30 mln zł. Termin składania wniosków: 29.02.2016 r. – 15.04.2016 r.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.2.

Najpopularniejsze nabory regionalne i krajowe 2016.

 

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • podmioty energetyczne, w tym MŚP oraz podmioty sektora ekonomii społecznej (inwestycje w OZE dot. wytwarzania energii cieplnej – zniesiono ten zapis w regulaminie naboru)
 • grupy producentów rolnych
 • przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST
 • JST ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST
 • jednostki naukowe i uczelnie wyższe (oraz ich związki i stowarzyszenia)
 • administracja rządowa w zakresie prowadzenia szkół
 • inne jednostki sektora finansów publicznych
 • organizacje pozarządowe oraz
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, Lasy Państwowe (oraz ich jednostki organizacyjne), Lokalne Grupy Działania, kościoły, towarzystwa budownictwa społecznego, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Projekt musi być realizowany na terenie Dolnego Śląska.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 3.1 A?

Głównym przedmiotem schematu 3.1 A jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej służącej produkowaniu energii ze źródeł odnawialnych OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej (w tym mikroinstalacji – energia wiatru (poniżej 5 MWe), energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth), biomasa (poniżej 5 MWth/MWe), biogaz (poniżej 1 MWe), energia spadku wody (poniżej 5 MWe), f) energia geotermalna (poniżej 2 MWth)
 • oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią.

 

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 • partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny
 • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej
 • kompleksowe – obejmujące istotny fragment gminy, czy powiatu (5% mieszkańców, 2% udziału w zapotrzebowaniu) bądź cały ich obszar
 • opierające się na ponad 1 technologii OZE i/lub systemie magazynowania energii
 • zawierające element demonstracyjny lub edukacyjny, służący promocji OZE w regionie.

Koszty kwalifikowane:

 • wydatki związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, które można wyodrębnić z całkowitych wydatków inwestycyjnych jako oddzielną inwestycję (art. 41 ust. 6 lit. a)
 • wydatki związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, które można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne (art. 41 ust. 6 lit. b)
 • w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska”.(art. 41 ust. 6 lit. c)
 • zarządzanie projektem (de minimis)
 • działania informacyjno-promocyjne projektu (de minimis)
 • przygotowanie dokumentacji projektu (de minimis)

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 3.1 A – 95,3 mln PLN 
 • Minimalna wartość projektu  – 50 000 zł,
 • Wysokość dotacji (artykuł 41 ust.6, lit. a i b):
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80%,
  • średnie – do 70%,
  • duże – do 60%.
 • Wysokość dotacji (artykuł 41 ust. 6, lit. c):
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 65%,
  • średnie – do 55%,
  • duże – do 45%.
 • projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalna intensywność pomocy wynosi 85%.
 • Zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu oraz wniosek o płatność końcową – do 31 grudnia 2018 r.

Proces oceny projektów w działaniu 3.1 A

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • kryteria formalne ogólne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.?
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy we wniosku zawarte są wszystkie obligatoryjne wskaźniki adekwatne dla danego typu projektu?

 

 • kryteria formalne szczegółowe, np.:
  • Czy Wnioskodawca złożył oświadczenie o spełnieniu standardów emisyjności?
  • Czy Wnioskodawca złożył oświadczenie o redukcji emisji zanieczyszczeń? (punkt dot. urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze spalania biomasy)

 

 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Weryfikacja, czy wydatki kwalifikowane są racjonalnie zaplanowane i uzasadnione zgodnie z założonymi celami projektu?
  • Sprawdzenie poprawności opracowania planu realizacji inwestycji zawartej w projekcie?
  • Sprawdzenie, czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe zapewniają utrzymanie projektu w okresie trwałości i w przyjętym terminie?
  • Sprawdzenie, czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych?
  • Sprawdzenie, czy zaplanowane wydatki kwalifikowane są niezbędne do osiągnięcia jego celów oraz czy są adekwatne w stosunku do zaplanowanych działań?
  • Weryfikacja poprawności doboru wskaźników produktowych i rezultatu.
  • Sprawdzenie, czy wniosek wpisuje się w politykę ochrony środowiska?

 

 • ocena merytoryczna – ogólne, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt)
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt)
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt)
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt)
  • Komplementarność – czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt)
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt)
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt)

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • sprawdzenie czy dla projektu przeprowadzono właściwą ocenę potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów
  • sprawdzenie czy projekt spełnia warunki dot. efektywności ekonomicznej
  • sprawdzenie czy wniosek wpisuje się zgodnie z programem ochrony powietrza (dot. projektów z zakresu wytwarzania energii z biomasy)
  • sprawdzenie czy projekt wpisuje się w dyrektywę 2000/60/WE (dot. projektów z zakresu wytwarzania energii pochodzącej z energii spadku wody)

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • ocena planowanej redukcji CO2 (0-5 pkt) – 5  pkt dla redukcji powyżej 60%
  • partnerstwo (0-2 pkt)
  • sprawdzenie, czy wniosek wpisuje się z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej (0-2 pkt)
  • sprawdzenie, czy projekt obejmuje istotny fragment gminy – 5% mieszkańców lub 2% udziału w zapotrzebowaniu (0-2 pkt)
  • wykorzystanie OZE (0-2 pkt)
  • wykorzystanie elementów demonstracyjnych lub edukacyjnych (0-2 pkt)
  • wykorzystanie inteligentnych systemów zarządzania energią (0-2 pkt)

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne obligatoryjne
  • otrzyma w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych min. 15% – 3 pkt na 20 pkt
  • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie – maksymalnie do zdobycia jest 37 pkt

Kiedy składać wnioski?

 • od 29.02.2016 r. – do 15.04.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,