Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Dolny Śląsk – Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna w MŚP – Schemat 3.2 A – Głęboka modernizacja energetyczna obiektów z z uwzględnieniem OZE

W dniu 30 czerwca 2016 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach RPO Dolnego Śląska w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.2 A „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)”. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Pula środków do rozdysponowania w naborze, to ok. 20 mln zł (wspólna pula dla schematów 3.2 A, B i C). Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 25.07.2016 r.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Schemat 3.2 A – Głęboka modernizacja energetyczna obiektów z z uwzględnieniem OZE – Dolny Śląsk 2016

Czytaj więcej o schemacie 3.2 B

Czytaj więcej o schemacie 3.2 C

Czytaj więcej o schemacie 1.4 B

Czytaj więcej o schemacie 1.5.1 A

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP,
 • grupy producentów rolnych,
 • przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Projekt musi być realizowany na terenie Dolnego Śląska.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 3.2 A?

Głównym przedmiotem schematu 3.2 A jest głęboka modernizacja energetyczna obiektów:

 • w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Głęboka modernizacja energetyczna – inwestycja wpływająca na poprawę efektywności energetycznej budynku, której przedmiotem jest ulepszenie skutkujące:

 • zmniejszeniem zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • zmniejszeniem strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku oraz zmniejszenie emisji CO2,
 • całkowita / częściowa zamiana źródeł energii na OZE lub zastosowanie innego źródła ciepła redukującego emisję CO2,
 • modernizacja systemu wentylacji – zmniejszenie strat ciepła do wentylacji,
 • instalacja lub modernizacja systemu klimatyzacji,
 • wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku (pompy, windy, wentylatory, klimatyzatory).
 • W przypadku poprawy izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione poniższe warunki:
  • minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię (cieplną, elektryczną) o co najmniej 35% – potwierdzone audytem energetycznym.
 • Obligatoryjnym elementem jest założenie licznika ciepła/chłodu/ciepłej wody użytkowej oraz termostatów i zaworów podpionowych (stanowią koszt kwalifikowany).

Minimalne wymagania dot. projektów:

 • oszczędność energii na poziomie min. 35%,

Projekty dot. inwestycji w urządzenia do ogrzewania:

 • dofinansowanie na inwestycje w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe tylko w uzasadnionych przypadkach – osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej oraz pilne potrzeby,
 • dofinansowanie przysługuje, jeśli podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,
 • wsparcie musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

Projekty dot. źródeł ciepła:

 • muszą skutkować redukcją CO2 o min. 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa.

Jako element uzupełniający powyższe – możliwe jest wsparcie w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 • pozwalające na oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%,
 • uwzględniające OZE,

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego (w uzasadnionych przypadkach wraz ze zdjęciami termowizyjnymi) –  przed i po realizacji projektu. Raport po audycie powinien zawierać opis i analizę istniejącego stanu wykorzystywania energii – raport dołączamy do wniosku o dofinansowanie. Jeśli projekt obejmuje wykonywanie prac wykraczających poza przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wówczas wymagany jest audyt efektywności energetycznej (większy zakres niż audyt energetyczny).

 • Audyt energetyczny – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego,

 • Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 3.2 A – 20 mln zł (wspólna pula dla schematów 3.2 A, B i C)
 • Maksymalna wartość projektu – 10 000 000 zł (równowartość w zł do 2 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST),
 • Minimalna wartość projektu  – 50 000 zł,
 • Wysokość dotacji inwestycje dot. osiągnięcia efektywności energetycznej:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 65%,
  • średnie – do 65%,
  • duże – do 45%.
 • Wysokość dotacjiinwestycje dot. badań związanych z inwestycjami (np. audyty energetyczne):
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%,
  • średnie – do 70%,
  • duże – do 60%.
 • Zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu oraz wniosek o płatność końcową – do 30 czerwca 2018 r.

Proces oceny projektów w działaniu 3.2 A

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Weryfikacja czy wydatki kwalifikowane są racjonalnie zaplanowane i uzasadnione zgodnie z założonymi celami projektu?
  • Sprawdzenie poprawności opracowania planu realizacji inwestycji zawartej w projekcie.
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych.
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • sprawdzenie czy dla projektu przeprowadzono właściwą ocenę potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów,
  • sposób wytwarzania energii – sprawdzane czy projekt zakłada produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji – jeśli TAK, projekt się nie kwalifikuje,
  • redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – sprawdzane czy inwestycja pozwoli uzyskać redukcję emisji CO2 oraz co najmniej jednego z rodzajów zanieczyszczeń powietrza:benzen- dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10,
  • koordynacja projektu z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru – sprawdzane czy realizacja inwestycji wynika z braku uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze.
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • obligatoryjne – ocena efektywności energetycznej (0-5 pkt) – 5 pkt dla oszczędności powyżej 60%,
  • obligatoryjne – redukcja CO2 (0-5 pkt) – 5 pkt dla redukcji powyżej 60%
  • wykorzystanie OZE (0-5 pkt) – udział OZE w ogólnym zużyciu energii / wykorzystanie OZE powyżej 60% – 5 pkt,
  • wykorzystanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK jako element uzupełniający (0-1 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne obligatoryjne,
  • maksymalna liczba punktów – 20 pkt w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych (dodatkowych), w ramach kryteriów merytorycznych specyficznych 16 pkt. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 36 punktów.

Kiedy składać wnioski?

 • od  25.07.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

Czytaj więcej o harmonogramie woj. dolnośląskiego na 2016 rok.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,