Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Dolny Śląsk – Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF

Nabór ogłoszony w ramach RPO Dolnego Śląska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF. Pula środków – 42,4 mln zł. Termin składania wniosków: 31.03.2016 r. – 29.04.2016 r.

.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF – RPO Dolny Śląsk 2016

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.2.

Czytaj więcej o dotacjach RPO Dolny Śląsk na infrastrukturę dla placówek przedszkolnych i szkolnych.

Czytaj więcej o dotacji RPO Zachodniopomorskie na działanie 1.5.

Najpopularniejsze nabory regionalne i krajowe 2016.

Aktualne nabory dotacyjne 2016 / jak napisać wniosek o dofinansowanie.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • JST, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST,
 • jednostki organizacyjne JST,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • wszystkich wyżej wymienionych instytucji znajdujących się na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) – podział na terytoria w ramach ZIT i OSI znajduje się tutaj – str. 7

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2?

Głównym przedmiotem poddziałania 3.3.2 jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w tym:

 

 • ocieplenie (termomodernizacja) budynków lub modernizacja: systemów grzewczych, przyłącza do sieci ciepłowniczej, systemów wentylacji
 • instalacja: OZE, systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną
 • oraz jako element dodatkowy – wymiana oświetlenia i urządzeń elektrycznych
 • w zakresie placówek ochrony zdrowia – projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia

 

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

 • partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny
 • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 3.3.2 – 42,4 mln PLN 
 • Minimalna wartość projektu  – 50 000 zł
 • Wysokość dotacji – 85%, wkład własny – 15%.
 • Zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu oraz wniosek o płatność końcową – do 01 grudnia 2018 r.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 3.3.2

Projekt podlega ocenie formalnej, merytorycznej oraz zgodności kryteriów ze Strategią ZIT. Kryteria formalne i zgodności ze Strategią ZIT są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • kryteria formalne ogólne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.?
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy we wniosku zawarte są wszystkie obligatoryjne wskaźniki adekwatne dla danego typu projektu?
 • kryteria formalne specyficzne, np.:
  • Czy projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?
 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Sprawdzenie, czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe zapewniają utrzymanie projektu w okresie trwałości i w przyjętym terminie?
  • Sprawdzenie, czy sytuacja i plan finansowy Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Poprawność zastosowania metodologii analizy finansowej i/lub ekonomicznej.
 • kryteria merytoryczne ogólne – punktowane: 
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt)
  • Efektywność ekonomiczno – społeczna projektu (0-4 pkt, kryterium obligatoryjne)
 • ocena merytoryczna – ogólna, kryterium obligatoryjne:
  • Weryfikacja, czy wydatki kwalifikowane są racjonalnie zaplanowane i uzasadnione zgodnie z założonymi celami projektu?
  • Czy realizacja projektu zapewni osiągnięcie celu szczegółowego RPO WD?
  • Sprawdzenie logiki interwencji projektu.
  • Sprawdzenie poprawności opracowania planu realizacji inwestycji zawartej w projekcie?
  • Weryfikacja poprawności doboru wskaźników produktowych i rezultatu.
  • Sprawdzenie czy zastosowano przepisy dotyczące pomocy publicznej / pomocy de minimis w przypadku jej wystąpienia?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych?
  • Sprawdzenie, czy wniosek wpisuje się w politykę ochrony środowiska?
 • ocena merytoryczna – ogólna, kryterium punktowane: 
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt)
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt, kryterium obligatoryjne)
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt)
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt)
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt)
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • Sprawdzenie zgodności projektu z RPO WD.
  • Porównanie zgodności audytu energetycznego / efektywności energetycznej z niektórymi zapisami zawartymi w projekcie.
  • Sprawdzenie czy projekt realizowany w obszarze ochrony zdrowia jest uzasadniony w kontekście map potrzeb zdrowotnych (punkt dotyczy placówek ochrony zdrowia)
  • Weryfikacja czy projekt zawiera wszystkie niezbędne komponenty dotyczące modernizacji energetycznej budynku.
  • Sprawdzenie warunków dotyczących wymiany źródła ciepła (jeżeli dotyczy)
  • Sprawdzenie redukcji zużycia energii w przypadku wymiany urządzeń elektrycznych (jeżeli dotyczy)
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • Sprawdzenie czy projekt zakłada stworzenie systemu monitorowania i zarządzania energią (0-1 pkt)
  • Czy budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej? (0-1 pkt)
  • Porównanie zakładanego, preferowanego poziomu oszczędności energii do stanu przed rozpoczęciem projektu (0-5 pkt)
  • Zastosowanie urządzeń OZE oraz udział energii z OZE wytwarzanej w budynku w całkowitej ilości energii zużywanej w budynku objętym projektem  (0-5 pkt)
  • Redukcja poziomu CO2 (0-6 pkt)
  • Weryfikacja wpisania projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji (0-1 pkt)
  • Czy projekt jest realizowany za pośrednictwem ESCO? (0-1 pkt)
 • kryteria zgodności (ocena ogólna) – kryteria obligatoryjne:
  • Czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT WrOF?
  • Czy wskaźniki produktu i rezultatu zostały poprawnie dobrane i obliczone?
 • kryteria zgodności (ocena ogólna) – kryteria punktowane:
  • Rzeczywisty wpływ projektu na redukcję negatywnych zjawisk opisanych w Strategii ZIT (0-21 pkt)
  • Rzeczywisty poziom wpływu wskaźników produktu i rezultatu na realizację wartości docelowych wskaźników zawartych w Strategii ZIT wynikających z Porozumienia (wskaźniki Ram Wykonania i pozostałych z RPO) (0-16,8 pkt)
  • Komplementarność – czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-4,2 pkt)

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne, kryteria zgodności obligatoryjne
  • otrzyma w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych min. 15% (z maks. 22 pkt.)
  • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie – maksymalnie do zdobycia jest 84 pkt

Kiedy składać wnioski?

 • od 31.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

 .

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,