Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2016 – RPO Dolny Śląsk -Schemat 1.2 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

laboratory-1204429

Planowany jest do ogłoszenia nabór w ramach RPO Dolnego Śląska na innowacje  dla firm.  Rozpoczęcie naboru na wnioski dotyczące infrastruktury B+R dla firm – od 29.05.2017 r. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Jest to drugi nabór na Dolnym Śląsku z nowego budżetu na lata 2014-2020. Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”,  schemat 1.2 B „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”. Pula środków do rozdysponowania w naborze, to ponad 37 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Schemat 1.2 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury  B+R przedsiębiorstw – RPO Dolny Śląsk 2016

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Czytaj więcej o schemacie 1.2 A.

Czytaj więcej o schemacie 1.4 A.

Czytaj więcej o schemacie 1.5 A.

Czytaj więcej o działaniu 3.2 – efektywność energetyczna.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

 

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy,
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi (ich spółkami celowymi) lub z IOB.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.2 B dla firm?

Głównym celem działania 1.2 B, jest wzrost innowacyjności, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty, prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług:

 

 • obejmujące tworzenie i rozwój specjalistycznych laboratoriów, działów B+R,
 • obejmujące tworzenie centrów B+R:
  • Wnioskodawca musi przedstawić plan prac B+R,
  • wydatkami kwalifikującymi mogą być również wydatki na działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej.

Dodatkowo:

 

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu,
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia,
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%).
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.i.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne,
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu,
 • koszty podatku VAT – jeśli dotyczy – jeśli można go odliczyć,
 • działania związane z rozwojem umiejętności kadr – do 5 % kosztów kwalifikowalnych,
 • wkład niepieniężny – w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu, przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ze składników majątku lub z majątku innych podmiotów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  • wkład własny pieniężny (co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych).

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Wydatki na budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego przekraczające 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków schematu 1.2 B dla firm – 37, 80 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 100 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 9 mln zł,
 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 mln zł.

Wysokość dotacji

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
 • średnie – do 35%,
 • inne niż MŚP – do 25%.

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.2 B dla przedsiębiorców:

 • ocena formalna, np.:
  • Czy przedsięwzięcie inwestycyjne jest zgodne z celami strategii w sektorze technologii energetycznych (SET)? (w przypadku realizacji działań w obszarze energetyki oraz inwestycji w technologię energetyczną)
  • Czy projekt nie spowoduje znaczącego spadku zatrudnienia w istniejących lokalizacjach UE?
  • Strategia/plan prac B+R – plan prac B+R powinien zawierać minimum:- główne innowacyjne obszary badawcze

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z poniższych zasady horyzontalnych.
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez spełnienie następujących warunków (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • Sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej,
  • Sprawdzenie czy pomoc będzie skupiać się na obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności i czy są to projekty o wyjątkowym charakterze.

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • wzrost zatrudnienia kadry badawczej (0-4 pkt),
  • ocena zgodności z Kluczowymi technologiami wspomagającymi KET (mikro i nanoelektronika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, fotonika, nanotechnologia, zaawansowane systemy wytwarzania (0-1 pkt),
  • ocena współpracy z jednostką badawczą (0-4 pkt),
  • ocena partnerstwa (0-4 pkt):
   • na poziomie MSP- współpraca dwóch lub więcej podmiotów,
   • na poziomie dużych przedsiębiorstw- współpraca z MSP lub NGO.
  • ocena skali oddziaływania projektu (1-6 pkt), np. opracowanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym lub projekt pilotażowy nowego/ulepszonego produktu, procesu, technologii – 6 pkt,
  • ocena potencjału kadrowego sektora B+R – podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi – oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu (0-1 pkt),
  • ocena planu prac B+R – przydatność (w przypadku inwestycji w infrastrukturę) (1-3 pkt),
  • ocena jakości przedstawionych kosztów kwalifikowalnych (od -2 do 2 pkt),
  • ocena posiadanego personelu badawczego (0-2 pkt),
  • ocena doświadczenia w pracach B+R (0-2 pkt).

Kiedy składać wnioski?

 • od 29.05.2017 r.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 8 punktów, na 29 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 49 punktów.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 24.09.2015 o godz. 15:31
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*