Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Dolny Śląsk -Schemat 1.2 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Planowany jest do ogłoszenia nabór w ramach RPO Dolnego Śląska na innowacje  dla firm.  Rozpoczęcie naboru na wnioski dotyczące infrastruktury B+R dla firm – od 29.05.2017 r. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Jest to drugi nabór na Dolnym Śląsku z nowego budżetu na lata 2014-2020. Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”,  schemat 1.2 B „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”. Pula środków do rozdysponowania w naborze, to ponad 37 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Schemat 1.2 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury  B+R przedsiębiorstw – RPO Dolny Śląsk 2016

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Czytaj więcej o schemacie 1.2 A.

Czytaj więcej o schemacie 1.4 A.

Czytaj więcej o schemacie 1.5 A.

Czytaj więcej o działaniu 3.2 – efektywność energetyczna.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

 

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy,
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi (ich spółkami celowymi) lub z IOB.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.2 B dla firm?

Głównym celem działania 1.2 B, jest wzrost innowacyjności, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty, prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług:

 

 • obejmujące tworzenie i rozwój specjalistycznych laboratoriów, działów B+R,
 • obejmujące tworzenie centrów B+R:
  • Wnioskodawca musi przedstawić plan prac B+R,
  • wydatkami kwalifikującymi mogą być również wydatki na działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej.

Dodatkowo:

 

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu,
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia,
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%).
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.i.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne,
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu,
 • koszty podatku VAT – jeśli dotyczy – jeśli można go odliczyć,
 • działania związane z rozwojem umiejętności kadr – do 5 % kosztów kwalifikowalnych,
 • wkład niepieniężny – w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu, przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ze składników majątku lub z majątku innych podmiotów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  • wkład własny pieniężny (co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych).

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Wydatki na budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego przekraczające 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków schematu 1.2 B dla firm – 37, 80 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 100 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 9 mln zł,
 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 mln zł.

Wysokość dotacji

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
 • średnie – do 35%,
 • inne niż MŚP – do 25%.

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.2 B dla przedsiębiorców:

 • ocena formalna, np.:
  • Czy przedsięwzięcie inwestycyjne jest zgodne z celami strategii w sektorze technologii energetycznych (SET)? (w przypadku realizacji działań w obszarze energetyki oraz inwestycji w technologię energetyczną)
  • Czy projekt nie spowoduje znaczącego spadku zatrudnienia w istniejących lokalizacjach UE?
  • Strategia/plan prac B+R – plan prac B+R powinien zawierać minimum:- główne innowacyjne obszary badawcze

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z poniższych zasady horyzontalnych.
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez spełnienie następujących warunków (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • Sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej,
  • Sprawdzenie czy pomoc będzie skupiać się na obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności i czy są to projekty o wyjątkowym charakterze.

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • wzrost zatrudnienia kadry badawczej (0-4 pkt),
  • ocena zgodności z Kluczowymi technologiami wspomagającymi KET (mikro i nanoelektronika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, fotonika, nanotechnologia, zaawansowane systemy wytwarzania (0-1 pkt),
  • ocena współpracy z jednostką badawczą (0-4 pkt),
  • ocena partnerstwa (0-4 pkt):
   • na poziomie MSP- współpraca dwóch lub więcej podmiotów,
   • na poziomie dużych przedsiębiorstw- współpraca z MSP lub NGO.
  • ocena skali oddziaływania projektu (1-6 pkt), np. opracowanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym lub projekt pilotażowy nowego/ulepszonego produktu, procesu, technologii – 6 pkt,
  • ocena potencjału kadrowego sektora B+R – podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi – oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu (0-1 pkt),
  • ocena planu prac B+R – przydatność (w przypadku inwestycji w infrastrukturę) (1-3 pkt),
  • ocena jakości przedstawionych kosztów kwalifikowalnych (od -2 do 2 pkt),
  • ocena posiadanego personelu badawczego (0-2 pkt),
  • ocena doświadczenia w pracach B+R (0-2 pkt).

Kiedy składać wnioski?

 • od 29.05.2017 r.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 8 punktów, na 29 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 49 punktów.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,