Dotacje unijne 2016 - RPO Dolny Śląsk - 1.4.1 Schemat 1.4 B | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2016 – RPO Dolny Śląsk – Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych

eu-4-987739-m

W IV kwartale 2016 r. planowany jest nabór w ramach RPO Dolnego Śląska dla MSP. Organizatorem naboru będzie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca – Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, schemat 1.4 B „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych”. Nabór planuje się rozpocząć 28.11.2016 r. Pula środków, to ok. 22 mln zł. Również ten sam nabór jest przewidziany dla ZIT WrOF (pula ok. 10 mln zł).

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.2.

Czytaj więcej o dotacjach RPO Dolny Śląsk na infrastrukturę dla placówek przedszkolnych i szkolnych.

Najpopularniejsze nabory regionalne i krajowe 2016.

Aktualne nabory dotacyjne 2016 / jak napisać wniosek o dofinansowanie.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSPstatus MSP
 • Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia ustanowione zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U.2001.79.855)

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach schematu 1.4 B dla MSP?

Dotacje można otrzymać na:

 

 • wdrożenie długoterminowej strategii biznesowej
 • wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania mające na celu zmiany organizacyjno – procesowe w przedsiębiorstwach:
  • stworzenie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny)
  • dopasowanie procesu produkcyjnego do realiów rynku zagranicznego
  • tworzenie działów eksportowych, certyfikacji i logistycznych

 

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 1.4 B – ok. 22,692 mln zł
  • dodatkowe ok. 10,018 mln zł w ramach ZIT Wrocławia
 • Minimalna wartość projektu – 10 000 zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – nie dotyczy
 • Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach pomocy de minimis
 • Wysokość dotacji:
  • MSP – do 85%
 • Wniosek o płatność końcową do 12.2018 r.

Proces oceny projektów w schemacie 1.4 B dla MSP 

Projekt podlega weryfikacji technicznej, ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • kryteria formalne ogólne – obligatoryjne:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy projekt zawiera wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu adekwatne dla danego typu projektu?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt kwalifikuje się pod kątem występowania pomocy publicznej / pomocy de minimis?
  • Czy projekt pozytywnie oddziałuje na środowisko?
 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Sprawdzenie, czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe zapewniają utrzymanie projektu w okresie trwałości i w przyjętym terminie?
  • Sprawdzenie, czy sytuacja i plan finansowy Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Poprawność zastosowania metodologii analizy finansowej i/lub ekonomicznej
 • kryteria merytoryczne ogólne – punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt)
 • ocena merytoryczna – ogólne, obligatoryjne:
  • Weryfikacja, czy wydatki kwalifikowane są racjonalnie zaplanowane i uzasadnione zgodnie z założonymi celami projektu?
  • Czy realizacja projektu zapewni osiągnięcie celu szczegółowego RPO WD?
  • Sprawdzenie logiki interwencji projektu
  • Sprawdzenie poprawności opracowania planu realizacji inwestycji zawartej w projekcie?
  • Weryfikacja poprawności doboru wskaźników produktowych i rezultatu
  • Sprawdzenie czy zastosowano przepisy dotyczące pomocy publicznej / pomocy de minimis w przypadku jej wystąpienia?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych?
 •  ocena merytoryczna – ogólne, punktowane:
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt)
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt)
  • Ocena struktury organizacyjnej i potencjału (0-2 pkt) obligatoryjny
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt)
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt)
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt)
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt)
 • kryteria merytoryczne specyficzne zostaną opublikowane w późniejszym terminie

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie obligatoryjne kryteria formalne
  • spełni wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne
  • uzyska min. 15% w ramach ogólnych kryteriów merytorycznych – czyli 3 pkt, na 20 pkt

Kiedy składać wnioski?

 • od 28.11.2016 – końcowy termin naboru zostanie podany wraz z opublikowaniem dokumentacji konkursowej 
 • w wersji elektronicznej

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 18.02.2016 o godz. 14:58
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*