Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Małopolskie – Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Nabór w ramach RPO Województwa Małopolskiego na innowacje  dla firm.  Nabór na wnioski dotyczące infrastruktury badawczo – rozwojowej dla firm trwa od 30 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. Organizatorem naboru jest Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Oś priorytetowa 1 „Gospodarka Wiedzy„, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”. Pula środków to ponad 87 mln zł.

Głównym celem naboru jest podniesienie innowacyjności małopolskich firm, poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Poddziałanie 1.2.2  Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – RPO Małopolskie 2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.1 – Innowacje w MŚP.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym.

Dla kogo dofinansowanie? 

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.2  dla firm?   

Głównym celem jest podniesienie innowacyjności małopolskich firm, poprzez sfinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dotyczących tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:

Dofinansowane zostaną projekty (prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług), obejmujące:

 • inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
 • inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.
 • wpisujące się Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego.

 

Wysokość dotacji

W ramach konkursu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi:

a) typ projektów A tj.: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach – 10 mln zł.

b) typ projektów B tj.: centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach – 25 mln zł. 

W ramach konkursu nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw            – 55%
 • dla średnich przedsiębiorstw                       – 45%
 • dla przedsiębiorstw innych niż MŚP           – 35%

 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy:

 • dla mikro lub małego przedsiębiorstwa    – 45%
 • dla średnich przedsiębiorstw                      – 55%
 • dla przedsiębiorstw innych niż MŚP          – 65%

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy dla naukowców, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników, którzy są zatrudnieni przy danym projekcie,
 • koszty amortyzacji aktywów trwałych, które są wykorzystywane dla realizacji celów związanych z projektem:
  • aparatura i sprzęt,
  • budynki i grunty.
 • koszty outsourcingowe związane ze zlecaniem prac badawczo- rozwojowych firmom zewnętrznym w tym koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu:
  • zlecone wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
   • inne podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody,
  • do  50% wydatków kwalifikowalnych,
  • wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu
 • pozostałe koszty operacyjne w tym koszty materiałowe, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w ramach projektu,
 • koszty pośrednie (możliwość stosowania stawki ryczałtowej max 10% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów amortyzacji budynków i gruntów) w tym:
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
  • koszty ogólnego zarządu – koszty administracyjne,
  • koszty osobowe i koszty delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 • cross- financing – do 10% kosztów kwalifikowalnych (np. organizacja i przeprowadzanie szkoleń, działania informacyjno- promocyjne)

 • Pula środków poddziałania  1.2.2  dla firm – 87 mln ,

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.2.2

 • kryterium formalne, obligatoryjne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy projekt wpisuje się i jest zgodny  z planami, dokumentami strategicznymi?
  • Czy projekt wpisuje się w zasady horyzontalne?
 • kryteria formalne, dopuszczające jednorazową możliwość poprawy, np.:
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne wpisują się z zasadami horyzontalnymi lub programowymi dot. kwalifikowalności wydatków oraz przepisami o pomocy publicznej?
  • Czy wniosek dotacyjny uzupełniony jest zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku oraz procedurami zawartymi w Regulaminie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • kryteria merytoryczne – obligatoryjne:
  • Czy projekt wpisuje się we właściwy typ zawarty w Regulaminie Konkursu?
  • Czy projekt wpisuje się w specjalizacje regionalne zawarte w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030?
  • Czy plan prac badawczo-rozwojowych jest zgodny ze specjalizacjami regionalnymi?
  • Ocena poziomu współpracy Wnioskodawcy z MŚP, NGO lub organizacjami badawczymi w zakresie działalności B+R (dotyczy dużych przedsiębiorstw).
  • Ocena zasadności realizacji projektu pod względem poziomu ryzyka, rentowności lub unikalnego charakteru (dotyczy dużych przedsiębiorstw).
  • Ocena zasadności oraz wykonalności zaproponowanych w projekcie rozwiązań technicznych.
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Czy przedstawione zasoby organizacyjno-finansowe dają gwarancję realizacji inwestycji?
  • Czy planowane koszty kwalifikowalne są uzasadnione i odpowiedniej wysokości?
 • kryterium merytoryczne, punktowane:
  • Okres realizacji projektu (0-3-5 pkt),
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) oraz czy projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego (0-1-2 pkt),
  • Ocena współpracy Wnioskodawcy z MŚP, NGO lub z jednostkami badawczymi (0-6 pkt),
  • Ocena czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy, bezpośrednio wynikające z planowanego do realizacji planu prac badawczych oraz ocena czy występuje rynkowe zapotrzebowanie na produkty lub usługi opracowane lub udoskonalone w wyniku realizacji projektu (0-4-8 pkt),
  • Ocena potencjału inwestycyjnego Wnioskodawcy (0-3-6-9-12-15 pkt):
   • użyteczność zaplanowanych do przeprowadzenia prac badawczo- rozwojowych,
   • opłacalność ekonomiczna zaimplementowanych wyników prac badawczo- rozwojowych,
   • wzrost stopnia innowacyjności wyników prac badawczo- rozwojowych przynajmniej w skali regionalnej,
   • uzyskanie praw własności intelektualnej do wyników prac badawczo- rozwojowych zgodnych z planem prac badawczych,
   • wdrożenie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko,
  • czy projekt jest realizowany przez MŚP albo przez duże (0-6 pkt).

 • Razem 36 punktów.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 22 punktów, na 36 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych.. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. 
 • W przypadku równej liczby punktów decydują kryteria rozstrzygające w następującej kolejności:
  • Potencjał inwestycyjny podmiotu,
  • Analiza potrzeb,
  • Regionalne specjalizacje.

Kiedy składać wnioski?   

 • nabór trwa od 30 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Czytaj więcej o harmonogramie woj. małopolskim na 2016 rok.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,