Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2016 – RPO Opolskie – Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Nabór w ramach RPO województwa opolskiego organizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. Oś priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 „Innowacje w przedsiębiorstwach”.  Głównym celem jest podniesienie innowacyjności opolskich firm. Termin naboru wniosków od 11 kwietnia 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r. Pula środków ok. 22 mln EUR.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach – RPO Opolskie 2016

Czytaj więcej o dotacjach na nowe produkty i usługi w opolskim.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP oraz pozostali

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.1 dla firm?   

Głównym celem działania 1.1 , jest wzrost innowacyjności, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty, prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług:

 

 • budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej
 • finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów (projekty dot. wyłącznie pierwszej produkcji, nie mogą istnieć samodzielnie):
  • badania naukowe i przemysłowe
  • prace rozwojowe (w tym etap prac demonstracyjnych)
  • linie pilotażowe
  • działania w zakresie wczesnej walidacji produktów
  • zaawansowane zdolności produkcyjnych
  • pierwsza produkcji

pierwsza produkcja – pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania

 • ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa
 • każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji)

Dodatkowo:

 

 • projekty muszą wpisywać się regionalne inteligentne specjalizacje woj. opolskie
 • innowacyjność projektu na poziomie województwa (minimum)
 • preferowane będą projekty:
  • których elementem będzie stworzenie etatów badawczych
  • realizowane we współpracy z jednostkami badawczym
  • realizowane w partnerstwie z innym przedsiębiorstwem
  • realizowane przez MSP
  • innowacyjności przewyższającej województwo
  • projekty ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków działania 1.1 – 22 mln EUR
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 10 mln PLN
 • Minimalna kwota dofinansowania projektu – 500 tys. PLN
 • Wysokość dofinansowania – w zależności od rodzaju pomocy:
  • pomoc regionalna
   • Mikro i małe 55%
   • Średnie 45%
   • Duże 35%
  • koszty dotyczące badań przemysłowych:
   • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 %;
   • Średnie przedsiębiorstwa: 60 %;
   • Duże przedsiębiorstwa: 50 %
  • koszty dotyczące prac rozwojowych:
   • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45 %
   • Średnie przedsiębiorstwa: 35 %
   • Duże przedsiębiorstwa: 25 %.
 • Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe i prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do poziomu 80%
  • projekt zakłada efektywną współpracę – np. między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
  • wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane – np. podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania
 • Okres realizacji projektu – nie dłuższy niż 2 lata

Proces oceny projektów w działaniu 1.1 dla przedsiębiorców: 

 • kryterium formalne- obligatoryjne, ogólne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych?
  • Czy wniosek zawiera wszystkie wskaźniki obligatoryjne?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, ogólne, np.:
  • Czy projekt zakłada wybór wskaźników, które są adekwatne i realne do osiągnięcia?
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
 • ocena merytoryczna – szczegółowe, obligatoryjne, np.:
  • Czy projekt dotyczy wsparcia w obszarze Regionalnych Specjalizacji Inteligentnych?
  • Czy projekt spełnia kryteria inwestycji początkowej?
  • Czy projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe?
  • Czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej?
  • Czy produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu są innowacyjne co najmniej w skali regionu?

 

 • kryteria merytoryczne – szczegółowe, punktowane:
  • Projekt realizowany we współpracy z sektorem B+R (0-4 pkt)
  • Innowacyjność produktów/usług /technologii będących rezultatem projektu (0-8-16 pkt)
  • Doświadczenie we współpracy z sektorem B+R lub posiadanie własnej jednostki B+R (0-8 pkt)
  • Wzrost liczby etatów badawczych (0-3 pkt)

 

 •  kryteria merytoryczne – dodatkowe, punktowane:
  • Projekt dotyczy działań ograniczających presje na środowisko, w tym m.in. ograniczających emisję substancji do środowiska (0-4 pkt)
  • Projekt realizowany w partnerstwie przez przedsiębiorstwa z sektora MSP (0-2 pkt)
  • Projekt realizowany przez duże przedsiębiorstwo we współpracy z MSP i/lub organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi (0-1 pkt)
  • Projekt realizowany przez przedsiębiorstwo z sektora MSP (0-1 pkt)

Projekt zostanie wpisany na listę rankingową, jeżeli:

 • spełni wszystkie kryteria obligatoryjne
 • uzyska co najmniej 50% w kryteriach merytorycznych punktowanych

Kiedy składać wnioski?   

 • termin naboru od 11 kwietnia 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r.
 • elektronicznie i papierowo

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 30.03.2016 o godz. 13:20
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*