Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Opolskie – Poddziałanie 2.1.1 – Nowe produkty i usługi

Planowany jest nabór w ramach RPO Województwa Opolskiego. Nabór na wnioski dotyczące nowych produktów i usług zostanie ogłoszony w I kwartale 2016 r. Organizatorem naboru jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działanie 2.1 „Nowe produkty i usługi w MSP”,  Poddziałanie 2.1.1 „Nowe produkty i usługi – konkurs horyzontalny”. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności opolskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

 

Wpis jest przygotowany na podstawie wpisu dot. podobnego naboru z RPO Dolny Śląsk na schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Wpis zostanie zaktualizowany w momencie pojawienia się całościowej dokumentacji dot. naboru na poddziałanie 2.1. Analogicznym naborem jest również 2.3.1 – Innowacje w MŚP w ramach RPO łódzkiego.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Poddziałanie 2.1.1 – Nowe produkty i usługi – RPO Opolskie 2016

Czytaj więcej o dotacjach na infrastrukturę B+R w opolskim.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Czytaj więcej o strategii rozwoju firmy.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP,
 • zgrupowania i partnerstwa MSP.

Przykład- Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.1 dla MSP? 

(dot. podobnego naboru z RPO Dolny Śląsk- 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) 

Głównym celem poddziałania 2.1.1 jest wzrost innowacyjności opolskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową: 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
 • w ramach dwóch powyższych podpunktów, będzie również możliwośc otrzymania dotacji na przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność, wprowadzanie nowoczesnych technologii dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zeroemisyjne i niskoemisyjne technologie), co ograniczy negatywne skutki środowiskowe (wyjątek – wprowadzanie technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest wyłączone),
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
 • w ramach konkursu można również starać się o dofinansowanie innowacji marketingowej lub organizacyjnej, ale tylko w połączeniu z innowacją produktową lub procesową.

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje woj. Opolskie,
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny,
 • poziom innowacyjności – technologia/produkt/usługa:
  • nieznana i niestosowana dotychczas w Polsce,
  • znana, ale niestosowana,
  • stosowana nie dłużej niż 3 lata.

Przykładowe koszty kwalifikowalne, które mogą wejść w skład naboru na poddziałanie 2.1.1.

(dot. podobnego naboru z RPO Dolny Śląsk- 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu,
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia,
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%).
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 25% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.i.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne,
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu,
 • koszty podatku VAT – jeśli dotyczy – jeśli można odliczyć,
 • wkład niepieniężny – w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu, przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ze składników majątku lub z majątku innych podmiotów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  • wkład własny pieniężny (co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych).

Koszty niekwalifikowalne   

(dot. podobnego naboru z RPO Dolny Śląsk- 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) 

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 • Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego.
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane.
 • Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 2.1.1 dla MSP

(dot. podobnego naboru z RPO Dolny Śląsk- 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) 

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 • kryterium formalne- obligatoryjne, ogólne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy wniosek zawiera wszystkie wskaźniki obligatoryjne?

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, ogólne:
  • Zbadanie zgodności założeń projektu z celami poddziałania w ramach ogłoszonego naboru.
  • Czy projekt jest efektywny i zakłada jego realizację?
  • Czy projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej?
  • Czy projekt zakłada wybór wskaźników, które są adekwatne i realne do osiągnięcia?
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z poniższych zasady horyzontalnych.

 

 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej.
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • ocena stopnia innowacyjności produktowej i procesowej (0-8 pkt),
  • ocena zgodności merytorycznej projektu z Ramami Strategicznymi na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (0-4 pkt),
  • wysokość wkładu własnego (0-4 pkt),
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-2 pkt),
  • ocena wielkości kosztów kwalifikowalnych (0-4 pkt),
  • jakość uzasadnienia wydatków (od -2 pkt, do 2 pkt),
  • wzrost zatrudnienia (0-2 pkt),
  • posiadanie certyfikatu zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO lub certyfikatu Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS PN-N, certyfikatu
   zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej, systemu branżowego lub notyfikacji/akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (0-1 pkt).

Kiedy składać wnioski? 

 • Planowany termin ogłoszenia naboru to I kwartał 2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o harmonogramie woj. opolskiego na 2015 rok.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,