Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2017 RPO Śląskie – Działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Nabór w ramach RPO Województwa Śląskiego na innowacje dla MSP. Nabór na wnioski dotyczące badań, rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach planowany jest na marzec/kwiecień 2017 r. Organizatorem naboru jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Oś priorytetowa 1 „Nowoczesna gospodarka„, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Pula środków to ponad 271 mln zł.

 Głównym celem jest podniesienie innowacyjności śląskich firm poprzez dofinansowanie dwóch typów projektów:

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – RPO Śląskie 2017

Czytaj więcej o harmonogramie naborów w woj. śląskim.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.2   dla MSP?   

Głównym celem działania 1.2 jest wzrost innowacyjności, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Dofinansowane zostaną projekty, prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług:

 • obejmujące tworzenie i rozwój specjalistycznych laboratoriów, działów B+R,
 • obejmujące tworzenie centrów B+R:
  • Wnioskodawca musi przedstawić plan prac B+R,
  • wydatkami kwalifikującymi mogą być również wydatki na działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej.

Dodatkowo:

 • projekty muszą wpisywać się regionalne inteligentne specjalizacje woj. śląskiego
 • preferowane będą projekty:
  • których elementem będzie stworzenie etatów badawczych,
  • realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej,
  • realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw,
  • podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi (dot. dużych firm).

 

Minimalna wartość dofinansowania – 200 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 Typu projektu – 10 mln zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 Typu projektu – 5 mln zł.

 

Koszty kwalifikowalne   

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu,
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia,
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%).
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.i.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne,
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu,
 • koszty podatku VAT – jeśli dotyczy – jeśli można go odliczyć,
 • działania związane z rozwojem umiejętności kadr – do 5 % kosztów kwalifikowalnych,
 • wkład niepieniężny – w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu, przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ze składników majątku lub z majątku innych podmiotów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  • wkład własny pieniężny (co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych).

Koszty niekwalifikowalne  

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 • Wydatki na budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego przekraczające 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Proces oceny projektów w działaniu 1.2  dla przedsiębiorców: 

 • kryterium formalne- obligatoryjne, ogólne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy wniosek zawiera wszystkie wskaźniki obligatoryjne?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, ogólne:
  • Zbadanie zgodności założeń projektu z celami poddziałania w ramach ogłoszonego naboru.
  • Czy projekt jest efektywny i zakłada jego realizację?
  • Czy projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej?
  • Czy projekt zakłada wybór wskaźników, które są adekwatne i realne do osiągnięcia?
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z poniższych zasady horyzontalnych.
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez spełnienie następujących warunków (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • Sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej,
  • Sprawdzenie czy pomoc będzie skupiać się na obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności i czy są to projekty o wyjątkowym charakterze.
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • wzrost zatrudnienia kadry badawczej (0-4 pkt),
  • ocena zgodności z Kluczowymi technologiami wspomagającymi KET (mikro i nanoelektronika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, fotonika, nanotechnologia, zaawansowane systemy wytwarzania (0-1 pkt),
  • ocena współpracy z jednostką badawczą (0-4 pkt),
  • ocena partnerstwa (0-4 pkt):
   • na poziomie MSP- współpraca dwóch lub więcej podmiotów,
   • na poziomie dużych przedsiębiorstw- współpraca z MSP lub NGO.
  • ocena skali oddziaływania projektu (1-6 pkt), np. opracowanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym lub projekt pilotażowy nowego/ulepszonego produktu, procesu, technologii – 6 pkt,
  • ocena potencjału kadrowego sektora B+R – podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi – oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu (0-1 pkt),
  • ocena planu prac B+R – przydatność (w przypadku inwestycji w infrastrukturę) (1-3 pkt),
  • ocena jakości przedstawionych kosztów kwalifikowalnych (od -2 do 2 pkt),
  • ocena posiadanego personelu badawczego (0-2 pkt),
  • ocena doświadczenia w pracach B+R (0-2 pkt).

Kiedy składać wnioski?   

 • planowany termin rozpoczęcia naboru marzec/kwiecień 2017 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Czytaj więcej o harmonogramie woj. opolskiego na 2016 rok.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,