Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Zachodniopomorskie – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Nabór w ramach RPO zachodniopomorskiego na innowacje w MSP – dotyczący innowacji produktowej i/lub procesowej. Termin składania wniosków 18.01.2016 r. – 18.03.2016 r. Organizatorem naboru jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. Pula środków – 30 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności firm pochodzących z województwa zachodniopomorskiego, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych dzięki wykorzystaniu regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – Zachodniopomorskie 2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.btn_wyslij_zapytanie

 

 

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Czytaj więcej o naborze RPO Dolny Śląsk na działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej o naborze POIR – poddziałanie 2.3.1 Usługi IOB dla MŚP.

Czytaj więcej o naborze POIR- Demonstrator.

Najpopularniejsze nabory regionalne i krajowe 2016.

 

Dla kogo dofinansowanie?

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.5  dla MSP?

 

Głównym celem działania 1.5  jest wzrost innowacyjności firm pochodzących z województwa zachodniopomorskiego, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

 

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • zwiększenie efektywności produkcji przedsiębiorstwa
 • wdrożenie dodatkowo innowacji nietechnologicznej w przedsiębiorstwie
 • projekt może dotyczyć projektów stacjonarnych lub niestacjonarnych

 

Dodatkowe warunki:

 • przedsięwzięcie musi dotyczyć inwestycji początkowej
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa, prowadząca do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym
 • przedsięwzięcie może dotyczyć wyłącznie branży chemicznej i przemysłu metalowo-maszynowego – lista PKD

 

Koszty kwalifikowalne

 • zakup środków trwałych
 • zakup nieruchomości niezabudowanej i/lub zakup nieruchomości zabudowanej – w tym prawa użytkowania wieczystego (do 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu lub do 15% w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych)
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego
 • zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją środków trwałych

 

Koszty niekwalifikowalne (przykładowe)

 • wkład niepieniężny
 • podatek VAT
 • usługi szkoleniowe

 Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 1.5 – 30 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 400 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 4 mln zł,
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 55%,
  • średnie – do 45%.
 • Wkład własny:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – min. 45%,
  • średnie – min. 55%.

Proces oceny projektów w działaniu 1.5  dla MSP

Projekt podlega ocenie wstępnej oraz merytorycznej. Kryteria dopuszczalności, administracyjności i wykonalności są obligatoryjne, z kolei kryteria jakości  są punktowane.

 

Pełny opis kryteriów

 

 • kryteria dopuszczalności (obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek jest zgodny z założeniami zawartymi w SZOOP WZ?
  • Czy wniosek został złożony w terminie?
  • Czy Wnioskodawca spełnia status MŚP?
  • Czy w wyniku realizacji inwestycji zostanie uruchomiony nowy proces/produkt po zakończeniu projektu?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy wniosek pozytywnie spełnia polityki horyzontalne?
 • kryteria administracyjności (obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek jest poprawny itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • kryteria wykonalności (obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek spełnia wszystkie regulacje unijne i krajowe?
  • Czy Wnioskodawca posiada pełną zdolność finansową i operacyjną?
  • Czy zaplanowane rozwiązania techniczne/technologiczne w ramach projektu są optymalne i zapewniają ich realizację?
  • Zbadanie czy realizacja projektu przyniesie spodziewane zyski?

 

 • kryteria jakości (punktowane), np.:
  • Analiza wpływu projektu na rozwój gospodarki na szczeblu regionalnym lub lokalnym (1-5 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-5 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-6 pkt),
  • Weryfikacja wpływu realizacji projektu na pozycję konkurencyjną co najmniej na poziomie ponadregionalnym (1-15 pkt),
  • Ocena czy wprowadzona innowacja produktowa lub procesowa oparta jest etap projektowania wzorniczego (0-2 pkt),
  • Czy Wnioskodawca zabezpieczył prawa własności intelektualnej dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia? (0-3 pkt),
  • Poziom procentowy dofinansowania na realizację projektu (0-10 pkt),
  • Ocena wyboru optymalnych rozwiązań realizacji projektu oraz analizy ryzyka (1-5 pkt),
  • Poziom innowacyjności projektu (0-15 pkt),
  • Wdrożenie innowacji nietechnologicznej – 1 pkt,
  • Czy projekt zakłada wdrożenie wyników prac B+R (0-5 pkt),
  • Przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (1-5 pkt),
  • Ocena wzrostu zatrudnienia w ramach realizacji projektu (0-3 pkt),
  • Ocena współpracy między Wnioskodawcą, a lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (0-5 pkt),
  • Czy Wnioskodawca będzie podejmował działania mające charakter Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (0-2 pkt),
  • Ocena trwałości efektów realizacji projektu (0-12 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria dopuszczalności, administracyjności i wykonalności oraz uzyska min. 40 punktów, na 100 możliwych w kryteriach jakości. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. 

Kiedy składać wnioski?

 • od 18.01.2016 do 18.03.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,