Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szybka ścieżka dla MSP – NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2018 – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MSP

Przedstawiony w artykule nabór skierowany jest do firm MSP realizujących projekty powyżej 1 mln zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) organizuje również nabory dla dużych firm oraz firm MSP realizujących projekty od 0,3 do 1,5 mln zł –  szybka ścieżka dla dużych oraz szybka ścieżka dla małych projektów MSP. Szybka ścieżka odbywa się w ramach – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Pula naboru dla MSP, to 1 450 mln zł, a wnioski można składać od 01.03.2018, do 30.05.2018 oraz od 16.08.2018, do 14.12.2018Głównym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności.

NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój  – Poddziałanie 1.1.1 2018

Czytaj o 2.1 – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R

Czytaj o 2.3.2 – Bon na innowacje dla MSP – opracowanie (przez jedn. naukową) produktów/usług/technologii

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

Czytaj o 3.2.2 – Kredyt technologiczny na innowacje technologiczne

Czytaj o 3.3.3 – Go to Brand – dotacje na promocję firmy i marki

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy i zapoznaj się z ofertą Resulto

wycena znaku - zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorstwa spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1?

 

Głównym celem poddziałania 1.1.1, jest wzrost innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • obejmujące prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania)
 • wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka, nanotechnologia
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu:
  • wprowadzenie do własnej działalności
  • udzielenie licencji
  • sprzedaż praw do wyników
 • projekty muszą wykazywać się innowacyjnością na poziomie kraju.

.

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty podwykonawstwa
 • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty budynków i gruntów.

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 

 • Pula środków poddziałania 1.1.1 – 1 450 mln zł
  • w tym 50 mln zł dla projektów Seal of Excellence, którym nie udało się pozyskać dofinansowania w europejskim konkursie „Instrument MSP” – etap II
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 20 mln EUR (projekty obejmujący głównie – ponad 50% – badania przemysłowe), 15 mln EUR ( projekty obejmujące głównie – powyżej 50% – prace rozwojowe
 • Wielkość dofinansowania:
  • dla mikro 70% dla badań przemysłowych i 45% dla prac rozwojowych
  • dla małych 70% dla badań przemysłowych i 45% dla prac rozwojowych
  • dla średnich 60% dla badań przemysłowych i 35% dla prac rozwojowych
  • jeśli przedsiębiorstwo szeroko rozpowszechni wyniki projektu (zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) – np. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, wysokość dotacji może wzrosnąć do 80% dla badań przemysłowych oraz do 60% dla prac rozwojowych.

.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.1

 

 • ocena formalna (katalog kryteriów formalnych – kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy harmonogram realizacji projektu (tj. przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych) nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.)?
  • Czy projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju?
 • ocena merytoryczna – panel ekspertów.
  • zakres naukowo – technologiczny (kryteria obligatoryjne):
   • sprawdzenie, czy w projekcie zostały ujęte badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
   • sprawdzenie, czy prace badawczo-rozwojowe (B+R), są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a dodatkowo sprawdzenie, czy ryzyka związane z pracami B+R zostały zdefiniowane
   • potencjał realizacyjny dla zaplanowanych prac B+R – zespół badawczy oraz zasoby techniczne
   • sprawdzenie, czy projekt wpisuje się w którąś z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  • zakres gospodarczo – biznesowy:
   • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej – kryterium obligatoryjne
   • sprawdzenie, czy kwestie własności intelektualnej, nie stanowią przeszkód do wdrożenia wyników projektu – kryterium obligatoryjne
   • ocena, czy kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania projektem są odpowiednie – kryterium obligatoryjne
   • ocena „nowości” rezultatów projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt
   • ocena zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt
   • ocena opłacalności wdrożenia wyników projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt
   • sprawdzenie, czy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP – kryterium punktowane 0-2 pkt.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Projekt zostanie dofinansowany, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 12 punktów, na 17 możliwych, w ramach kryteriów oceny merytorycznej (minimum punktowe w każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych – w podpunktach 4-6 (ocena „nowości” rezultatów projektu, ocena zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu, ocena opłacalności wdrożenia wyników projektu), wynosi 3 pkt na 5 pkt.).

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • ogłoszenie pierwszego naboru 1 luty 2018
 • terminy składania wniosków: 01.03.2018 – 30.05.2018
 • ogłoszenie kolejnego 16 lipca 2018
 • terminy składania wniosków: 16.08.2018 – 14.12.2018

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2018 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,