Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2019 – RPO Dolny Śląsk – Poddzialanie 1.5.2 – ZIT AW – Schemat 1.5 A dla MSP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

dotacje na innowacje

W dniu 19 luty 2019 roku zostanie ogłoszony nabór w ramach RPO Dolnego Śląska na innowacje w MSP. Organizatorem naborów jest Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW). Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP”. Pula konkursu – 12,15 mln zł.

.

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP – RPO Dolny Śląsk 2019

– Początek terminu składania wniosków: 22.03.2019

– Koniec terminu składania wniosków: kwiecień/maj 2019

 

Głównym celem naboru jest podniesienie innowacyjności firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

 

Ostatni taki nabór na Dolnym Śląsku cieszył się dużym zainteresowaniem

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Czytaj więcej o naborze 1.2 A – prace B+R.

Czytaj więcej o naborze 1.2 B – infrastruktura B+R.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP
 • zgrupowania i partnerstwa MSP
 • działający powyżej 2 lat
 • zarejestrowani lub działających (oddział) na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej:
  • Boguszów – Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Jaworzyna Śląska, Kamienna Góra, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, gmina wiejska Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno Zdrój, Świdnica, gmina wiejska Świdnica, Świebodzice, Walim, Wałbrzych, Żarów

 

Na co można będzie otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.5 A dla MSP?

 

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • w ramach dwóch powyższych podpunktów, będzie również możliwość otrzymania dotacji na przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało, wodochłonność, wprowadzanie nowoczesnych technologii dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zeroemisyjne i niskoemisyjne technologie), co ograniczy negatywne skutki środowiskowe (wyjątek – wprowadzanie technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest wyłączone)
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa
 • w ramach konkursu można również starać się o dofinansowanie innowacji marketingowej lub organizacyjnej, ale tylko w połączeniu z innowacją produktową lub procesową.

 

Dodatkowo, preferowane będą prawdopodobnie projekty:

 

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska, m.in.:
  • branża chemiczna i farmaceutyczna
  • mobilność przestrzenna
  • żywność wysokiej jakości
  • surowce naturalne i wtórne
  • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny,
 • poziom innowacyjności – technologia/produkt/usługa:
  • nieznana i niestosowana dotychczas w Polsce
  • znana, ale niestosowana
  • stosowana nie dłużej niż 3 lata.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%)
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 25% kosztów kwalifikowalnych
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.in.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne
 • koszty doradztwa technicznego
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych) – dotyczą promocji planowanego projektu, nie obecnej działalności – nie są to koszty czysto marketingowe
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu – nie wlicza się tutaj kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • koszty zarządzania projektem – wynagrodzenie osoby z firmy lub wsparcie się zewnętrznym podmiotem – można wliczyć koszty za rozliczenie dotacji.

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 • Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane
 • Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula – 12,15mln zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych
  • 100 tys. zł (dokładna wartość będzie znana po ogłoszeniu naboru)
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych
  • 4 mln zł (dokładna wartość będzie znana po ogłoszeniu naboru)
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe – do 45%
  • średnie – do 35%.

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.5 A

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, np.:
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
 • ocena merytoryczna – ogólne, punktowane:
  • Gotowość do realizacji (0-4 pkt)
  • Struktura organizacyjna – zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjna do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości (0-2 pkt)
  • Opis zagrożeń realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji (0-2 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt), niedyskryminacji (0-1 pkt), zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt)
  • Wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt)
  • Ponadregionalny charakter projektu (0-1 pkt)
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji (0-3 pkt)
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • czy projekt dotyczy innowacyjności produktowej lub procesowej?
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • ocena innowacyjności (0-8 pkt)
  • wpisywanie się w inteligentne specjalizacje regionalne (0-4 pkt)
  • wysokość wkładu własnego (0-4 pkt)
  • ocena ekoinnowacji – czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-2 pkt)
  • ocena wysokości kosztów kwalifikowalnych (0-4 pkt)
  • jakość uzasadnienia wydatków (od -2 pkt, do 2 pkt)
  • zatrudnienie (0-2 pkt)
  • posiadanie certyfikatu (PN-EN ISO, OHSAS PN-N, zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej), systemu branżowego lub notyfikacji/akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (0-1 pkt).

 

 • kryteria merytoryczne – zgodność ze Strategią ZIT, punktowane:
  • wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w Strategii ZIT oraz faktyczny wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT (0 – 22,5 pkt)
  • poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizacje wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT (0-18 pkt)
  • komplementarność (0-4,5 pkt).

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne obligatoryjne
  • uzyska min. 3 punktów, na 15 możliwych w merytorycznych kryteriach ogólnych
  • uzyska min. 7 punktów na 27 możliwych w kryteriach merytorycznych specyficznych
  • uzyska min. 6,75 pkt na 45 możliwych do uzyskania w kryteriach zgodność ze strategią ZIT. 
 • Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 90 punktów.

 

Kiedy składać wnioski? (Uwaga: czas potrzebny do przygotowania dobrego wniosku to około 4 tygodnie)

 • od 22.03.2019
 • do kwiecień/ maj 2018

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2017 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,