Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2017 – RPO Dolny Śląsk – Poddziałanie 1.2.1 – Schemat 1.2 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Planowane jest w dniu 27.04.2017 r. ogłoszenie naboru w ramach RPO Dolnego Śląska na wnioski dotyczące działalności badawczo- rozwojowej dla firm. Termin rozpoczęcia składania wniosków  to – 29.05.2017 r. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Jest to drugi nabór na Dolnym Śląsku z nowego budżetu na lata 2014-2020. Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”. Pula środków do rozdysponowania w naborze, to ponad 86 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Schemat 1.2 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – Dolny Śląsk 2017

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o schemacie 1.2 B.

Czytaj więcej o schemacie 1.4 A.

Czytaj więcej o schemacie 1.5 A.

Czytaj więcej o działaniu 3.2 – efektywność energetyczna.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

 

 

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy,
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.2 A?

Głównym celem działania 1.2 A, jest wzrost innowacyjności firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe):
  • cały proces powstania innowacji – różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie,
  • wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na
   • prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
   • innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
   • opracowanie linii pilotażowych,
   • opracowanie demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
   • ocena potencjału komercyjnego projektu itp.

 

 • obejmujące nabycie i przystosowanie do implementacji wyników prac B+R oraz własności praw intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)
  • dostosowanie zakupionych wyników prac B+R możliwe wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia uzupełniających / dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych (prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia),
  • wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem mogą być również kwalifikowalne:
   • tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej,
   • ochrona własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
   • wzornictwo przemysłowe,
   • rozwój umiejętności kadr.

 

Dodatkowo:

 

 • projekty muszą wpisywać się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska.
 • pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty personelu – koszty wynagrodzeń badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w jakim są oni zatrudnieni przy projekcie oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu,
 • koszty wynajmu i amortyzacji aparatury, sprzętu oraz koszty dotyczące WNiP
  • przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2015 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%).
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty budynków i gruntów (do 10% kosztów kwalifikowalnych)
  • budynki – koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości,
  • grunty – koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe
   • dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,
   • wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek.
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszty badań – zlecane podmiotom zewnętrznym niezbędnych w celu realizacji projektu,
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.i.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne,
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu,
 • koszty ogólne i inne koszty operacyjne – w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu
  • materiały,
  • sprzęt laboratoryjny (niespełniający wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),
  • serwis i kwalifikacja sprzętu laboratoryjnego,
  • wynajem powierzchni laboratoryjnej,
  • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych),
  • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
  • koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
 • koszty podatku VAT – jeśli dotyczy – jeśli można go odliczyć,
 • działania związane z rozwojem umiejętności kadr – do 5 % kosztów kwalifikowalnych,
 • wkład niepieniężny – w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu, przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ze składników majątku lub z majątku innych podmiotów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Koszty niekwalifikowalne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 • Wydatki na budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego przekraczające 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków schematu 1.2 A dla firm – 86 614 000 zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 100 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 4,3 mln zł,
 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 mln zł.

Wysokość dotacji

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%

Proces oceny projektów w działaniu 1.2 A dla przedsiębiorców

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy projekt wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska?
  • Czy przedsięwzięcie inwestycyjne jest zgodne z celami strategii w sektorze technologii energetycznych (SET)? (w przypadku realizacji działań w
   obszarze energetyki oraz inwestycji w technologię energetyczną)
  • Czy projekt ma charakter badawczy, w którym ujęto badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe?

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy przedstawiony plan finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z poniższych zasady horyzontalnych.

 

 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej,
  • sprawdzenie czy pomoc będzie skupiać się na obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności i czy są to projekty o wyjątkowym charakterze.
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • wzrost zatrudnienia kadry badawczej (0-4 pkt),
  • ocena zgodności z Kluczowymi technologiami wspomagającymi KET (mikro i nanoelektronika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, fotonika, nanotechnologia, zaawansowane systemy wytwarzania (0-1 pkt),
  • ocena współpracy z jednostką badawczą (0-4 pkt),
  • ocena partnerstwa (0-4 pkt):
   • na poziomie MSP- współpraca dwóch lub więcej podmiotów,
   • na poziomie dużych przedsiębiorstw- współpraca z MSP lub NGO.
  • ocena skali oddziaływania projektu (1-6 pkt), np. opracowanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym lub projekt pilotażowy nowego/ulepszonego produktu, procesu, technologii – 6 pkt,
  • ocena potencjału kadrowego sektora B+R – podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi – oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu (0-1 pkt),
  • ocena przeciwdziałania zmianom klimatycznym (0-2 pkt),
  • ocena jakości przedstawionych kosztów kwalifikowalnych (od -2 do 2 pkt),
  • ocena posiadanego personelu badawczego (0-2 pkt),
  • ocena doświadczenia w pracach B+R (0-2 pkt).

Kiedy składać wnioski?

 • od 29.05.2017 r.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 7 punktów, na 28 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 48 punktów.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 24.09.2015 o godz. 15:01
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*