Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2017 – RPO Dolny Śląsk – Poddziałanie 1.2.1 – Schemat 1.2 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Konkurs dotacyjny w ramach RPO Dolnego Śląska na działalność badawczo – rozwojową dla firm. Od kiedy składać wnioski? Od 29.05.2017 r. do 27.07.2017 r. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, schemat 1.2 B „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”. Pula naboru: 36,9 mln zł.

.

Znajdź adekwatną dotacje dla siebie i firmy (tabelka) w 2017 roku

btn_wyslij_zapytanie

Tworzenie i rozwój infrastruktury  B+R przedsiębiorstw – RPO Dolny Śląsk 2017

Czytaj więcej o schemacie 1.2 A

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne

.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
  • w tym typu spin off
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi lub ich spółkami celowymi
 • konsorcja przedsiębiorstw z Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach 1.2 B?

Głównym celem działania jest wzrost innowacyjności firm.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę – w dwóch wariantach:
  • tworzenie i rozwój specjalistycznych laboratoriów, działów B+R
  • tworzenie centrów B+R w przedsiębiorstwach
 • kosztami kwalifikowalnymi mogą być też działania związane z rozwojem umiejętności kadr z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury B+R
 • Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia planu prac B+R, które będą wykonywane na tworzonej infrastrukturze, obejmujący okres realizacji, jak i trwałości projektu:
  • prace te powinny prowadzić do tworzenia nowych usług / produktów/ procesów
  • przykładowa. minimalna zawartość planu prac B+R:
   • główne obszary badawcze
   • plan prac b+r
   • rezultaty prac b+r, w szczególności innowacje produktowe / procesowe
   • wzrost etatów badawczych
   • zgodność z KET
   • skala oddziaływania
   • zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R
   • ryzyka związane z pracami B+R i sposób ich minimalizacji / unikania / przeciwdziałania
   • opis wykonalności rezultatów prac B+R.

 

Dodatkowo:

 

 • projekty muszą wpisywać się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska, np.:
  • branża chemiczna i farmaceutyczna
  • mobilność przestrzenna
  • żywność wysokiej jakości
  • surowce naturalne i wtórne
  • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • preferowane będą projekty:
  • których elementem będzie stworzenie etatów badawczych.

 

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem / koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę (pomoc de minimis)
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%)
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.in.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne,
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu (pomoc de minimis)
 • szkolenia (cross- financig) – działania związane z rozwojem umiejętności kadr (pomoc de minimis).

 

 Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania:

 • Pula – 36, 90 mln zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 100 tys. zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 12 mln zł
 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 mln zł
 • Okres realizacji projektu – nie dłuższy niż 24 miesiące od decyzji o otrzymaniu dofinansowania.

 

Wysokość dotacji:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%
 • średnie – do 35%
 • przedsiębiorstwa inne niż MŚP – do 25%.

Proces oceny projektów w ramach 1.2 B :

 • ocena formalna, np.:
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy przedstawiony plan finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji?
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt)
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt)
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt)
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt)
  • Komplementarność – czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt)
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt)
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • Sprawdzenie występowania innowacyjności produktowej lub procesowej.

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • wzrost zatrudnienia kadry badawczej (0-4 pkt)
  • ocena zgodności z Kluczowymi technologiami wspomagającymi KET (mikro i nanoelektronika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, fotonika, nanotechnologia, zaawansowane systemy wytwarzania (0-1 pkt)
  • ocena współpracy z jednostką badawczą (0-4 pkt)
  • ocena partnerstwa (0-4 pkt)
  • ocena potencjału kadrowego sektora B+R – podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi – oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu (0-1 pkt)
  • ocena jakości przedstawionych kosztów kwalifikowalnych (od -2 do 2 pkt)
  • ocena planu prac B+R – przydatność (w przypadku inwestycji w infrastrukturę) (1-3 pkt),
  • cena posiadanego personelu badawczego (0-2 pkt).

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne
  • uzyska min. 3 punkty, na 18 możliwych w merytorycznych kryteriach ogólnych
  • uzyska min. 6 punktów, na 21 możliwych w merytorycznych kryteriach specyficznych
 • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie
 • maksymalnie do zdobycia jest 39 punktów.

 

Kiedy składać wnioski?

 • początek: 29.05.2017 r.
 • koniec: 27.07.2017 r.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2017 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,