Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2017 – RPO Dolny Śląsk – Poddziałanie 1.4.1 oraz 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Schemat 1.4 B – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

Nabór w ramach RPO Dolnego Śląska dla MSP. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca – Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, schemat 1.4 B „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne”. Nabór na wnioski dotyczące internacjonalizacji dla firm MSP potrwa do 28.02.2017 r.  Pula środków do rozdysponowania w naborze, to 46,2 mln zł.

 

Schemat 1.4 B – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – Dolny Śląsk 2017

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o schemacie 1.5 A.

Czytaj więcej o działaniu 3.2 – efektywność energetyczna.

Czytaj więcej o schemacie 1.2 A.

Czytaj więcej o schemacie 1.2 B.

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSPstatus MSP,
 • Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia ustanowione zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U.2001.79.855),
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • IOB.
Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.4 B dla MSP?

Dotacje można otrzymać na:

 

 • stworzenie strategii biznesowej, np.:
  • strategii działań międzynarodowych,
  • dopasowanie produktu/usługi do realiów zagranicznego rynku – m.in. pomoc prawna, graficzna, promocyjna i innych specjalistów,
  • otwieranie nowych kanałów biznesowych w tym rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa,
  • nawiązywanie kontaktów gospodarczych oraz tworzenie / wzmacnianie powiązań sieciowych i kooperacyjnych między przedsiębiorstwami,
 • stworzenie krótkoterminowego planu rozwoju eksportu – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych.

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 1.4 B – 46,2 mln zł,
  • w tym 10,41 mln zł w ramach ZIT Wrocławia,
 • Minimalna wartość projektu – 10 000 zł,
 • Minimalna wartość projektu – 200 000 zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla punktu a) strategię biznesową- 50 000 zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla punktu b) plan rozwoju eksportu – 20 000 zł,
  • okres wdrożenia nie może przekroczyć 24 m-cy.
 • Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach pomocy de minimis,
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 85%,
  • średnie – do 85%.
 • Wniosek o płatność końcową do 30.09.2018 r.

Proces oceny projektów w działaniu 1.4 B dla MSP

Projekt podlega weryfikacji technicznej, ocenie formalnej, merytorycznej oraz zgodności projektu ze strategią ZIT AW. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?

 

 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Weryfikacja czy wydatki kwalifikowane są racjonalnie zaplanowane i uzasadnione zgodnie z założonymi celami projektu?
  • Czy projekt wpisuje się w cel szczegółowy RPO WD?
  • Sprawdzenie poprawności opracowania planu realizacji inwestycji zawartej w projekcie.
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych.
 • ocena merytoryczna – ogólne, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).

 

 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Ocena potencjału Wnioskodawcy – czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).

 

 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • ocena zgodności merytorycznej projektu z Regionalną Strategią Inteligentnej Specjalizacji Dolnego Śląska (0-4 pkt),
  • partnerstwo (0-4 pkt),
  • dotychczasowy poziom eksportu (0-3 pkt),
  • zasięg projektu (2 lub 3 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie obligatoryjne kryteria formalne,
  • spełni wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne,
  • uzyska min. 25% w ramach specyficznych kryteriów merytorycznych – czyli 4, na 14 pkt:
   • aby uzyskać minimum wystarczy planować wprowadzić produkt / usługę do któregoś z krajów UE – przy założeniu, że dotychczas się nie eksportowało w ogóle lub eksport miał mniejszy niż 10% udział w ogólnych przychodach firmy,
  • Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie liczba punktów – 34.

Kiedy składać wnioski?

 • od 30 styczeń, do 28 luty 2017 r.
 • w wersji elektronicznej.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,