Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2017 – RPO Śląskie – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Zbliża się okazja (dla śląskich przedsiębiorców) na pozyskanie dotacji na zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do znaczącego udoskonalenia produkcji czy też wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi. Dotacja na poziomie 35-50% (im mniejsza firma tym wyższy poziom dofinansowania). Maksymalna wartość dofinansowania to 2 000 000,00 PLN. Działanie 3.2. Innowacje w MŚP.  Wzmocnienie konkurencyjności MŚP poprzez – podniesienie innowacyjności śląskich firm poprzez wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych.

RPO Śląskie – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – ROP Śląskie 2017

Pula planowanego naboru – 63 000 000 zł

Najbliższy nabór planowany jest na grudzień 2017 r.

 

Czasu na złożenie wniosku jest jeszcze sporo ale trzeba działać szybko – więcej czasu na przygotowanie wniosku równa się wyższej jakości aplikacji i konsekwentnie poprawie szans na pozyskanie pieniędzy (mamy do czynienia z konkursem, w którym nie dla wszystkich starczy środków).

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, czyli zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników, osiągające obrót roczny nie większy niż 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny poniżej 43 mln EUR. Status MSP

 

Typy wspieranych projektów

 

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych. W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktów i usług lub procesów innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata, czego potwierdzeniem powinna być załączona opinia o innowacyjności.

 

Wspierane projekty

 

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

 

Powiązanie z innymi działaniami

 

W ramach działania 1.2 RPO Województwa Śląskiego przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt natomiast w ramach działania 3.2 RPO Województwa Śląskiego przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na rynek. Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

 

Ważne informacje

 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

 

Poziom dofinansowania projektu

 

 • w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
 • w ramach pomocy de minimis:
  • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty nabycia nowych środków trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), pod warunkiem, że zwiększają wartość początkową zakupionego środka trwałego
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu (nabycie nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
 • koszty doradcze
 • koszty promocji
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.in.: doradztwo dot. realizacji projektu.

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
 • podatek VAT od towarów i usług
 • wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
 • wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej
 • wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest Beneficjent
 • wydatek poniesiony w formie kompensaty
 • zakup środków transportu
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • wniesienie wkładu niepieniężnego.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 29.09.2017 o godz. 12:47
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*