Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2017 – RPO Świętokrzyskie – Działanie 3.1 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

bioenergia

RPO Świętokrzyskie. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Możliwość uzyskania dofinansowania do budowy własnej instalacji do produkcji zielonej energii. Spodziewamy się, że najczęściej wnioskodawcy aplikować będą o wsparcie budowy instalacji fotowoltaicznych. Minimalna moc instalacji możliwej do realizacji w ramach projektu wynosi 0,5 MWe – można realizować projekty partnerskie i sumować moce instalacji (posiadamy doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji konkursowych dla projektów partnerskich).

Działanie 3.1 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – RPO Świętokrzyskie 2017

Pula środków: 75 000 000,00 zł

Termin składania wniosków:  29.12.2017 r.

 

Czasu na złożenie wniosku jest jeszcze dużo ale trzeba jednak działać szybko – więcej czasu na przygotowanie wniosku równa się wyższej jakości aplikacji i konsekwentnie poprawie szans na pozyskanie pieniędzy (mamy do czynienia z konkursem, w którym nie dla wszystkich starczy środków).

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Kto może składać wnioski?

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST
 • przedsiębiorstwa MSP, w tym producenci rolno – spożywczy
 • duże przedsiębiorstwa
 • uczelnie
 • związki i stowarzyszenia JST
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych
 • państwowe jednostki budżetowe
 • instytucje kultury (z wyłączeniem związków wyznaniowych). W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie. Porozumienie oraz umowa o partnerstwie muszą określać w szczególności:
  • przedmiot porozumienia albo umowy
  • prawa i obowiązki stron
  • zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie
  • partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu
  • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów
  • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

 • W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na:
  • budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
  • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
  • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej
  • budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji)

 

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, wytwarzanie energii elektrycznej celem dokonania jej sprzedaży stanowi działalność gospodarczą i wymaga uzyskania koncesji URE, którą obligatoryjnie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie”. Docelowo Wnioskodawca musi uzyskać koncesję URE (na etapie aplikowania honorowane jest załączenie do dokumentacji aplikacyjnej co najmniej ważnej promesy koncesyjnej URE).

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

 • dla typów projektów dotyczących:
  • budowy, przebudowy i modernizacji (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
  • oraz budowy i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji)
  • poziom dofinansowania dla powyższych typów projektów:
   • do 60 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych (również JST)
   • do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich
   • do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych
 • dla typów projektów dotyczących:
  • budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowe
  • budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
  • Poziom dofinansowania dla powyższych typów projektów:
   • do 60 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych (również JST)
   • do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich
   • do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych.

 

Kwalifikowalność wydatków

 

 • Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy:
  • w przypadku inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji, trigeneracji- moce nowo zainstalowane lub odnowione, kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycji w urządzenia niezbędne do tego, by instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy , lub dodatkowe koszty inwestycji na modernizację w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku, gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności
  • w przypadku inwestycji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – nowe instalacje, dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • Do przykładowych wydatków niekwalifikowalnych zaliczamy:
  • przygotowanie dokumentacji
   • w tym: wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji technicznej, ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych
  • wydatki na informację i promocję projektu
  • koszty osobowe i koszty dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem
  • koszt nadzoru inwestorskiego
  • nabycie używanych środków trwałych
  • wartości niematerialne i prawne w tym zakup oprogramowania dedykowanego opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie podmiotu)
  • leasing
  • nabycie środków transportu
  • nabycie nieruchomości i wykup gruntów
  • koszty związane z wycinką drzew
  • budowa i rozbudowa budynków niezwiązana bezpośrednio z wytwarzaniem i dystrybucją energii
  • koszty remontu.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami. Mamy wysoką skuteczność w pozyskiwaniu dotacji na OZE.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2017 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , , , , , , , ,