Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2017 – RPO Wielkopolska – Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Nabór w ramach RPO WielkopolskiOś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Pula środków – 90,00 mln zł. Termin składania wniosków: 30.06.2017 r. – 31.08.2017 r.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

RPO Wielkopolska 2017

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych
 • szkoły wyższe i spółdzielnie mieszkaniowe
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 • JST ich związki oraz jednostki zależne od JST (jeśli mają osobowość prawną)
 • organizacje pozarządowe
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego
 • spółki wodne (jeśli mają osobowość prawną).

 

Projekt musi być realizowany na terenie Wielkopolski. Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego. Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 3.1.1?

Głównym przedmiotem poddziałania 3.1.1 jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych:

 

 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej służącej produkowaniu energii ze źródeł odnawialnych OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej:
  • energia wiatru (do 5 MWe)
  • energia promieniowania słonecznego (do 2 MWe/MWth ale nie mniej niż 0,3 MWe przy czym można sumować kilka mniejszych instalacji)
  • biomasa (do 5 MWth/MWe)
  • biogaz (do 1 MWe)
  • energia wodna (do 5 MWe)
  • energia geotermalna (do 2 MWth)
 • powyższe typy można łączyć.

 

Szczególnie preferowane będą projekty:

 

 • zapewniające wysoki efekt ekologiczny (w tym redukcja CO2) i projekty relatywnie tanio produkujące energię (niski stosunek wartości środków UE do mocy zainstalowanej)
 • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej
 • duże projekty powyżej 1 MWe/MWth i powyżej powyżej 3 000 MWh/rok
 • bardzo dobrze uzasadnione – poprzedzona odpowiednimi analizami.

 

Koszty kwalifikowane (przykładowe):

 • wydatki związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym w produkcję energii ze źródeł odnawialnych
 • przygotowanie terenu pod budowę (w tym rozbiórka)
  • jednak nie kwalifikuje się zmiana konstrukcji dachu oraz wymiana pokrycia dachowego
 • koszty nadzorów nad realizacją inwestycji (np. inspektor nadzoru, inżynier kontraktu) – pomoc de minimis

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 3.1.1 – 90,00 mln PLN 
 • Minimalna wartość projektu  – brak
 • Wysokość dotacji:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80%,
  • średnie – do 70%,
  • duże – do 60%.
  • uwaga: maksymalny poziom dotacji uzależniony jest od indywidualnych cech projektu i może nie być równy teoretycznie dostępnej maksymalnego wysokości poziomu dofinansowania (zgodnie z art. 41 ust. 6 Rozporządzenia KE nr 651/2014).
 • Zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu oraz wniosek o płatność końcową – do 31 grudnia 2018 r.

 

Proces oceny projektów w działaniu 3.1.1

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 • kryteria formalne ogólne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.?
  • Czy we wniosku zawarte są wszystkie obligatoryjne wskaźniki adekwatne dla danego typu projektu?

 

 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Weryfikacja zgodności Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.
  • Weryfikacja trwałości projektu.
  • Weryfikacja mocy instalacji.
 • ocena merytoryczna – ogólne, punktowane:
  • Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych (0-3 pkt)
  • Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych (0-3 pkt)
  • Weryfikacja uzasadnienia realizacji projektu (0-5 pkt)
  • Komplementarność (0-2 pkt)
  • Moc instalacji (3-4 pkt)
  • Efektywność kosztowa projektu (0-5 pkt)
  • Dodatkowa ilość wytworzonej energii (1-3 pkt)
  • Efektywność technologiczna i ekologiczna przyjętego w projekcie rozwiązania (0-5 pkt)
  • Zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania TIK (0-1 pkt)
  • ESCO (0-1 pkt)

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne obligatoryjne
  • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie – maksymalnie do zdobycia jest 32 pkt

 

Kiedy składać wnioski?

 • 30.06.2017 r. – 31.08.2017 r.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.  Mamy wysoka skuteczność w pozyskiwaniu dotacji na OZE

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,